Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Selected problems of mine planning and economics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-302-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kustra Arkadiusz (kustra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu zostaną przedstawione treści związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem górniczym. Zidentyfikowana zostanie ekonomika podmiotów, związana z ich specyfiką wynikającą z posiadanych zasobów geologicznych i technicznych jak również zostaną scharakteryzowane segmenty działalności w świetle kształtowania przychodów i kosztów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym jakim jest zakład górniczy. Rozumie podstawy ekonomiczne determinujące proces zarządzania w zakładzie górniczym. Potrafi powiązać techniczne aspekty związane z łańcuchem wartości realizowanym w zakładzie górniczym z jego finansowym aspektem. IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W02
M_W002 Potrafi wykonać zadania i ćwiczenia, które w sensie ekonomicznym odwzorowują procesy techniczne. IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W02
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wyrazić językiem ekonomicznym realizowane procesy techniczne realizowane w zakładzie górniczym. Potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną realizowanych procesów w kontekście ich opłacalności i wpływy na finanse przedsiębiorstwa. IGR2A_U04, IGR2A_U05, IGR2A_U06
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzeba permanentnego kształcenia się w zależności od zmieniającego się otoczenia. Potrafi realizować cele i pracować zespołowo, przyjmując w nim różne role. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym jakim jest zakład górniczy. Rozumie podstawy ekonomiczne determinujące proces zarządzania w zakładzie górniczym. Potrafi powiązać techniczne aspekty związane z łańcuchem wartości realizowanym w zakładzie górniczym z jego finansowym aspektem. + + - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wykonać zadania i ćwiczenia, które w sensie ekonomicznym odwzorowują procesy techniczne. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyrazić językiem ekonomicznym realizowane procesy techniczne realizowane w zakładzie górniczym. Potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną realizowanych procesów w kontekście ich opłacalności i wpływy na finanse przedsiębiorstwa. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzeba permanentnego kształcenia się w zależności od zmieniającego się otoczenia. Potrafi realizować cele i pracować zespołowo, przyjmując w nim różne role. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Mining economics (basic information about management of effectivity and liquidity in mining ) (2h)
 2. Accountancy and financial statements in management of mining enterprises (2h)
 3. Structures of mining companies in the world – view in the light of current strategic requirements (2h)
 4. Operational management in mining companies – focus on operational earnings and working capital reqiurement (2h)
 5. Management of investment decisions – investment valuation in mining (mining life cycle) (2h)
 6. Financing in mining – estimation of financial decisions in the light of capital structure (2h)
 7. Strategic development of mining companies in the light of value creation (value drivers related to intangible and tangible assets) (2h)
Ćwiczenia audytoryjne (15h):
 1. Identification of dependence among earnings and cash flows (2h)
 2. Estimation of financial ratios in the light of liquidity and profitability (2h)
 3. Management of working capital requirement – effectiveness of operational decisions in mining eneterprices (2h)
 4. Estimation of investment decisions – analysis of investment projects in mining (2h)
 5. Financial structure of mining enterprises – calculation of weighted average cost of capital WACC (2h)
 6. Financial planning of mining activity – creating of financial and managerial statements (2h)
 7. Model of mining enterprise valuation with discounted cash flows – identification of strategic value drivers (2h)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład, zgodnie z regulaminem studiów nie jest obowiązkowy, natomiast ćwiczenia audytoryjne są zaliczane w formie kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie kolokwium zaliczeniowego, które będzie przeprowadzone na ostatnich ćwiczeniach. W ramach kolokwium student ma rozwiązać cztery zadania, przy czym ocena pozytywna przysługuje przy poprawnym rozwiązaniu co najmniej dwóch. Jednocześnie udział w wykładach powyżej 93% (tylko jedna nieobecność) powoduje podwyższenie oceny z zaliczenia o połowę.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci mogą odrabiać zajęcia na innych grupach lub po konsultacji z prowadzącym dostaną materiał który był na zajęciach celem samodzielnego przestudiowania. W razie ewentualnych wątpliwości prowadzący będzie miał obowiązek je wytłumaczyć na indywidualnych konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Studenci powinni posiadać podstawy ekonomiki i finansów przedsiębiorstw.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Maria Siepińska, Tomasz Jachna: Financial decision – making methods PWN Warszawa, 2007
Aswath Damodaran: Corporate Finance: Theory and Practice, One Press, Warszawa 2007
Gabriel Hawawini, Claude Viallet: Finance for Executives, PWE, Warszawa, 2007
Erich Helfert: Financial Analysis Tools and Techniques, PWE Warszawa, 2003
Arkadiusz Kustra: Cost management in life cycle of geological-mining project, AGH, Kraków 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Comparative analysis of sustainable value distribution for stakeholders in the mining industry / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 29 art. no. 00013, s. 1–13.
2. Cost calculation in the mining activity treated as a project – strategic and operational approach — Kalkulacja kosztów w działalności górniczej traktowanej jako projekt – ujęcie strategiczne i operacyjne / Arkadiusz KUSTRA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/2, s. 237–249. — Bibliogr. s. 248, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & EXPO 2008 : new challenges and visions for mining : economics, management and design in the mining industry : Kraków, 7–11 września 2008
3. Managing net working capital at mining company operating as a multi-facility enterprise / Maria SIERPIŃSKA, Arkadiusz KUSTRA, Łukasz Siodłak // W: Deep mining challenges : International Mining Forum 2009 : 18–21 February 2009, Kraków / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki, Piotr Saługa. — London [etc.] : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2009. — ISBN: 978-0-415-80428-8. — S. 215–223

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń może być uzyskane w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym do końca trwania semestru. Do zaliczenia konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.