Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diploma seminar
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-303-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar (walkor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Multi thematic technological, raw materials topics, merging various knowledge from different courses within mining engieneering. Contemporary as well as future or even futuristic ideas are discussed and developed.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student knows the modeling and computer laboratory studies used in the process of mineral resources excavation. IGR2A_W05, IGR2A_W03 Odpowiedź ustna,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W002 Analisys of particular technological solutions in mining industry, applying knowledge from the previously taught subjects in real economy. IGR2A_W01, IGR2A_W05, IGR2A_W02 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student knows how to prepare a presentation concerning various mineral resources based on foreign literature. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U01, IGR2A_U06 Prezentacja
M_U002 The student delivers presentation using professional terminology when referring to mineral resources excavation. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U01, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student can present and connect specific technological or technical process with other disciplines. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student knows the modeling and computer laboratory studies used in the process of mineral resources excavation. - - - - - + - - - - -
M_W002 Analisys of particular technological solutions in mining industry, applying knowledge from the previously taught subjects in real economy. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student knows how to prepare a presentation concerning various mineral resources based on foreign literature. - - - - - + - - - - -
M_U002 The student delivers presentation using professional terminology when referring to mineral resources excavation. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student can present and connect specific technological or technical process with other disciplines. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Presentations according selected topics

Classes are based on discussions moderated by the tutor and concern subjects prepared by students and delivered as presentations. The subject can relate to diploma thesis or other innovative and new solutions. The important part of the seminar classes is the possibility to meet experienced engineers .

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Oral presentation and participation in discussions

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Seminar presentation’s grade and activeness

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Late or individual presentation

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Participation in classes, done diploma work placement

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Literature in the field of mining (current publications concerning technologies used in mining)
- International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
- Coal Geology
- any mining engineering journals
2. Documentation collected from mines, technical projects.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K., Skrzypkowski K., Herezy Ł.: Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek. Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych: XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii: 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. – [Kraków]: AKnet, cop. 2018. – S. 42–43
2. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K.: Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek. Archives of Mining Sciences, – 2018 vol. 63 no. 4, s. 903–918.
3. Chromik M., Korzeniowski W.: Metoda wspomagania procesu ługowania komór solnych. Quo vadis sal: sól skarbem Kujaw i Wielkopolski: XIII Międzynarodowe Sympozjum Solne: Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018.
96. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Krzysztof ZAGÓRSKI, Tomasz Howiacki, Herezy Ł.: Monitoring obudowy kotwowej na podstawie badań laboratoryjnych. XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej: Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kraków, 2018. – 1 dysk optyczny, Adobe Reader; napęd CD-ROM.
4. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Gądek A., Misiak R.: Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. – ISSN: 2081-0245. – 2018 nr 103, s. 91-102.
98. Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K., Krzysztof Skrzypkowski.: Koncepcja odzysku odpadów z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) w technologii wypełniania wyrobisk samozestalającymi się mieszaninami w Kopalni Soli “Kłodawa”. Archives of Mining Sciences; ISSN 0860-7001. – 2018 vol. 63 no. 3.
5. Korzeniowski W., Skrzypkowski K., Herezy Ł.: Zdalny, nieelektryczny wskaźnik WK-2/8 wartości siły obciążającej kotew w wyrobisku górniczym. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; ISSN 2080-0819. – ISSN: 2081-0245. – 2018 nr 103.

Informacje dodatkowe:

Students absent during the seminar classes will be required to submit additional work, for example presentation or any other form of work agreed with the tutor.