Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Selected problems of environmental protection
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-306-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The aim of the subject is to familiarize students with causes and consequences of environmental degradation as well as methods of cleaning environment and use potential of post-industrial landscape.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knows and understands causes and consequences of environmental degradation. IGR2A_W04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_W002 Knows and understands methods of post-industrial land reclamation and possibilities for its target use (revitalisation). IGR2A_W04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can define the negative influence of the industry into environment. IGR2A_U01, IGR2A_U02 Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_U002 Can select proper method for cleaning environment and using post-industrial landscape. IGR2A_U01, IGR2A_U02 Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Is ready to initiate and get involved in the processes of cleaning environment. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_K002 Is ready to expand and complete acquired knowledge and lifelong learning. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knows and understands causes and consequences of environmental degradation. + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows and understands methods of post-industrial land reclamation and possibilities for its target use (revitalisation). + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can define the negative influence of the industry into environment. - + - - - - - - - - -
M_U002 Can select proper method for cleaning environment and using post-industrial landscape. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is ready to initiate and get involved in the processes of cleaning environment. + + - - - - - - - - -
M_K002 Is ready to expand and complete acquired knowledge and lifelong learning. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1) Causes and consequences of environmental degradation. Influence of industry (especially mining) into environment: soil, water, landscape. Basic definitions.
2) Legal conditions and responsibility in environmental protection. Tools for environmental protection.
3) Remediation, reclamation and natural succession as activities
4) reducing negative impact of industry into environment. Stages of reclamation – initial, technical and biological. Technics and technologies in reclamation processes. Fitoremediation and phytomining.
5) Waste management.
6) Protection of industrial heritage as an important elements of landscape in the
7) industrial regions.
8) Case study of opportunities for mining-related reclamation and redevelopment (revitalisation) presenting various aspects of reduction of negative effects on the environment.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Case study on selected example of post-industrial land reclamation and revitalisation in
the environmental aspects – assessment of effects, success factors and reasons for failure.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Multimedia presentation, case studies, discussion.
 • Ćwiczenia audytoryjne: During the auditorium classes, students present a prepared case study in the form of Power Point presentations and answer questions from the teacher and other students. The lecturer systematically applies the explanations and moderates the discussion with the group over the given problem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Case study elaboration.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: SParticipation in lectures, discussion on the content presented and current explanation of doubts.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Before the exercises, students are required to prepare in the scope indicated each time by the teacher. The assessment of the student's work will be based on oral statements, which according to the regulations of the AGH studies translates into a final grade in this form of classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Assessment of the case study.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Absence in class can be made up by elaborating case study and presentation at another date.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

none

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Krzaklewski W. (2014): The succession method in reclamation activity, [in:] Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in Deutschland (Geotechnical and environmental aspects of reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany) (ed. Cała M., von Bismarck F., Illing M.), AGH Press, Kraków, pp. 326-388, (in GER and PL).
2) Lemoine G. (2010): Restoration and protection of post-mining landscapes for environmental value and for public access in the Département du Nord (France), 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress , 1–3 September 2010, Dresden.
3) Cała M., von Bismarck F., Illing M. (ed.) (2014): Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in Deutschland (Geotechnical and environmental aspects of reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany). AGH Press, 2014 (in GER and PL).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Cała M., Ostręga A. (2013): Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas – An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum. Archives of Mining Science, vol. 58, no. 2, s. 361–374.
2) Cała M. (ed), Ostręga et al. (2013): Mining waste management in the Baltic Sea Region: Min-Novation project. AGH Press, Kraków, pp. 263.
3) Ostręga A., Teodorski D., Becker R. (2012): Regeneration of post-industrial facilities in the Legnica–Głogów Copper Mining District illustrated with an example of “Obora” Filling Sand Mine. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 259–268.
4) Uberman R., Ostręga A. (2012): Reclamation and revitalisation of lands after mining activities. Polish achievements and problems. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 285–297.
5) Lenartowicz J. K., Ostręga A. (2012): Revitalisation of post-industrial areas through the preservation of technical heritage in Poland. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 181–192.
6) Ostręga A., De Felice F., Petrillo A. (2011): ANP – SWOT APPROACH TO MINIMIZE ENVIRONMENTAL IMPACTS DUE MINING ACTIVITIES [w:] Materiały: The 11th International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, ISAHP. Sorrento, Italy 2011. s. 1–8, wersja elektroniczna.
7) Uberman R., Czaja P., Ostręga A. (2010): Mining and reclamation in Poland. 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress, 1–3 September 2010, Dresden. Publikacja w materiałach konferencyjnych.
8) Ostrega A. (2010): Applying the Analytic Hierarchy Process in the mining activity for the purposes of its completion in accordance with the rules of sustainable development [w:] eds. Salvatore Digiesi et al. Materiały: XV Summer School “Francesco Turco” – Sustainable Development: Industrial Practice, Education & Research, Porto Giardino – Monopoli, Włochy, 14– 18.09.2010 r., DIMEG Edizioni, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale, Politecnico di Bari, pp. 38–43.
9) Ostręga A. (2008): The renewal of cities through the regeneration of post-industrial areas – examples and method” [in] Kleczkowski P. (red.) Methods for the management of city revitalisation. Dom Wydawnictw Naukowych, Kraków.
10) Uberman R., Ostręga A. (2007): Mineral Policy in Poland. Mining Manual. AGH University of Science and Technology Press, Kraków.

Informacje dodatkowe:

none