Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hydraulics of Water Wells
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-309-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Polak Krzysztof (kpolak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student na zajęciach pozyskuje wiedzę techniczna w zakresie poszukiwania i eksploatacji ujęć wód podziemnych, wiertnictwa hydrogeologicznego oraz techniki pompowej, dokształca się w zakresie języka angielskiego technicznego związanego z tematyką obejmującą treści przekazywanych na wykładach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows the ways of revitalization, regeneration and reconstruction wells Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student has got knowledge about hydraulics water intake Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student has knowledge in monitoring and assessment of wells condition Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W004 Student has knowledge in the design and construction of well underground water intakes Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to plan and carry out pumping tests in order to parametric assessment the hydraulic condition of filter and interpret the results of pumping tests Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_U002 Student is able to monitor condition of water well and select the appropriate renovation method Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student can interpret the results of hydrogeological investigation and use them to water well design Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to analyze monitoring data and assess the impact of water intake on environment Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student is able to cooporate in a group Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows the ways of revitalization, regeneration and reconstruction wells + + - - - - - - - - -
M_W002 Student has got knowledge about hydraulics water intake + + - - - - - - - - -
M_W003 Student has knowledge in monitoring and assessment of wells condition + + - - - - - - - - -
M_W004 Student has knowledge in the design and construction of well underground water intakes + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to plan and carry out pumping tests in order to parametric assessment the hydraulic condition of filter and interpret the results of pumping tests - + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to monitor condition of water well and select the appropriate renovation method - + - - - - - - - - -
M_U003 Student can interpret the results of hydrogeological investigation and use them to water well design + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to analyze monitoring data and assess the impact of water intake on environment - + - - - - - - - - -
M_K002 Student is able to cooporate in a group - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Well Hydraulics (3)
1.1. Concept of head
1.2. Darcy’s low
1.3. Radial – flow equations
1.4. The principles of flow superposition
1.5. Effects of Boundaries and method of images
1.6. Well head losses
2. Groundwater investigations for locating well sites(2)
2.1. Aquafire properties
2.2. Groundwater resources assessment
2.3. Ground water quality
2.4. Pollution risk assessment and prevention
3. Well types (1)
4. Well construction (2)
5. Drilling methods (1)
6. Principles of well design (1)
7. Well testing (2)
7.1. Planning and design pumping test
7.2. Examples of test and production data evaluation
8. Well monitoring and maintenance (2)
8.1. Factor affecting well system performance
8.2. Monitoring well system performance
9. Methods of well revitalization (1)

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1.Locating well site (2)
2.Ground water resources assessment(2)
3.Well construction(2)
4.Well design(3)
5.Design and planning of pumping tests(2)
6.Well monitoring(2)
7.Practical well rehabilitation(2)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskanie pozytywnej wygłoszonej prezentacji oraz oceny z pracy pisemnej. Studentowi przysługują 2 terminy poprawkowe. Nie ma możliwości poprawiania oceny pozytywnej,

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is estimated as a weighted average of lectures (0.4) and auditorium (0.6) marks,
Basic of lecturers mark is the arithmetic mean of marks getting for the activity during the classes and the mark obtained for the final test. Pass of lectures is possible on the basis of presence – the minimum attendance is 60%.
Auditorium mark is the arithmetic mean of partial marks obtained for the tests during the semester or the mark obtained for the final test.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma możliwość odrabiania zajęć laboratoryjnych z inną grupą realizującą dany zakres materiału
po uprzednim umówieniu terminu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Harlan , R. L., Kolm, K. E. i Gutentag, E. D. (1989). Water-well Design and Construction. Amsterdam: Elsevier Science Publishers.
Houben, G. i Treskatis, C. (2007). Water Well Rehabilitation and Reconstruction. USA: The McGraw-Hill Companies.
Misstear, B., Banks, D. i Clark, L. (2006). Water Wells and Boreholes. Chichester, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd.
Vuković, M. i Soro, A. (1992). Hydraulics of Water Wells. Theory and Application. (D. Miladinov, Tłum.) Littelton, Colorado, USA: Water Resources Publications.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Causes of decreased discharge and damage to a dewatering well’s gravel coat / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA // Mine Water and the Environment ; ISSN Mine Water and the Environment. — 2016 vol. 35 iss. 2, s. 120–127.
2. Comparison of methods used in Poland for the evaluation of dewatering wells / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA // W: International Mining Forum 2010 : mine safety and efficient exploitation facing challenges of the 21\textsuperscript{st} century : 19–21 September 2010, Huainan, China / eds. Liu Zegong [et al.]. — London : CRC Press Tylor & Francis Group, cop. 2010. — ISBN: 978-0-415-59896-5. — S. 355–360.
3. Improvement of drainage wells efficiency / K. POLAK // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 123–132.
4. The assessment of susceptibility on drainage in an aquifer on the basis of pumping tests in a lignite mine — Ocena podatności ośrodka wodonośnego na odwodnienie na podstawie próbnych pompowań w kopalni węgla brunatnego / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Jerzy KLICH // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 107–121.
5. The method of wells’ efficiency estimation / Krzysztof POLAK, Jerzy KLICH, Karolina KAZNOWSKA // W: IMWA Congress 2011 : mine water – managing the challenges : proceedings of the 11\textsuperscript{th} congress of the International Mine Water Association : Aachen, Germany, 4–11 September 2011 / eds. Thomas R. Rüde, Antje Freund, Christian Wolkersdorfer ; IMWA, RWTH Aachen University. — Aachen : RWTH Aachen University. Institute of Hydrogeology, 2011.

Informacje dodatkowe:

1. Obecność na zajęciach audytoryjnych jest obowiązkowa.
2. W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych (dopuszczalna jedna nieobecność) – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy za zgodą prowadzącego (tzw. odrobienie zajęć).
3. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
4. Zaliczenie zajęć audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.