Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie złóż
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-107-PS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Przeróbka surowców mineralnych
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Naworyta Wojciech (naworyta@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student rozumie znaczenie modelu złoża oraz jego dokładności i wiarygodności w całym górniczym procesie inwestycyjnym, potrafi zastosować różne metody modelowania oraz interpretować wykonany model złoża, potrafi interpretować semiwariogram oraz wyciągać na jego podstawie wnioski o charakterze zmienności parametru złożowego, potrafi zastosować kriging i interpretować mapę odchylenia standardowego krigingu, zna zalety symulacji geostatystycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna rożne rodzaje informacji geologicznej IGR2A_W03, IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna sposoby modelowania złóż w tym metody klasyczne oraz oparte na założeniach geostatystycznych IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W003 Student zna sposoby analizy zmienności parametrów złożowych i metody modelowania (kriging, symulacja geostatystyczna). IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi właściwie interpretować informację geologiczną IGR2A_U05, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi analizować i interpretować zmienność parametrów złożowych z wykorzystaniem metod statystycznych i geostatystycznych IGR2A_U05, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi właściwie zinterpretować model złoża w oparciu o mapy izoliniowe oraz mapy błędu wykonane metodą krigingu IGR2A_U05, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi krytycznie wykorzystywać dostępną informację, formułować tezy i właściwie ocenić wyniki własnych analiz IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna rożne rodzaje informacji geologicznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna sposoby modelowania złóż w tym metody klasyczne oraz oparte na założeniach geostatystycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna sposoby analizy zmienności parametrów złożowych i metody modelowania (kriging, symulacja geostatystyczna). + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi właściwie interpretować informację geologiczną + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować i interpretować zmienność parametrów złożowych z wykorzystaniem metod statystycznych i geostatystycznych + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi właściwie zinterpretować model złoża w oparciu o mapy izoliniowe oraz mapy błędu wykonane metodą krigingu + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi krytycznie wykorzystywać dostępną informację, formułować tezy i właściwie ocenić wyniki własnych analiz + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Rodzaje i formy informacji geologicznej;
Gęstość sieci rozpoznawczej a jakość rozpoznania złoża;
Dokładność informacji geologicznej a błąd interpretacji zmienności parametrów złożowych;
Rodzaje modeli złóż;
Interpretacja informacji o złożu metodami statystycznymi;
Rodzaje interpolacji;
Zastosowanie geostatystyki do modelowania złóż;
Semiwariogram i jego interpretacja;
Kriging, Co-kriging, symulacja geostatystyczna;
Interpretacja i zastosowanie metod geostatystycznych;
Interpretacja map błędu standardowego krigingu, interpretacja odchylenia standardowego z symulacji geostatystycznej;
Formy prezentacji zmienności parametrów złożowych;

Ćwiczenia projektowe (15h):

Wykonanie modelu złoża metodami klasycznymi i metodą geostatystyczną na podstawie zadanej informacji geologicznej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconym o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenie ćwiczeń projektowych:
- terminowe oddanie poprawnie wykonanego projektu,
- pisemne zaliczenie obejmujące zadania projektowe.

Przewiduje się dwa terminy zaliczenia projektu:
- I termin – podstawowy
- II termin – poprawkowy

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie średnią z projektu i zaliczenia pisemnego.
Oceny pozytywne nie podlegają poprawie.
Aktywność na wykładach może być podstawą do podniesienia oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Osoby nieobecne na zajęciach powinny nadrobić materiał we własnym zakresie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość matematyki i statystyki matematycznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mucha J. (1991): Wybrane metody matematyczne w geologii górniczej, Skrypty uczelniane AGH, Nr 1215, Wydawnictwo AGH
Mucha J. (1994): Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż, Wydział Geologii i Ochrony Środowiska AGH, Katedra Geologii Kopalnianej, Kraków
Nieć M. (1990): Geologia kopalniana, Wydawnictwo Geologiczne
Mucha J., Wasilewska-Błaszczyk M, Wawrzuta P. (2010): Uwarunkowania geostatystycznego modelowania złóż Cu-Ag LGOM dla projektowania eksploatacji uśredniającej, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, Kraków
Nieć M. (2011): Problemy geologicznego dokumentowania złóż kopalin stałych, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Naworyta W., (2017): Meandry modelowania złóż – na podstawie doświadczeń i obserwacji, Górnictwo Odkrywkowe, R. 58, nr 4, s. 4-9
Wasilewska-Błaszczyk M., Naworyta W. (2015): Zaawansowane techniki geostatystyczne we wstępnym etapie projektowania zagospodarowania złoża, Górnictwo Odkrywkowe, R. 56, Nr 2;
Naworyta W. (2015): Zastosowanie symulacji geostatystycznej w procesie analizy złoża pod kątem jego eksploatacji – przypadek złoża antropogenicznego, Górnictwo Odkrywkowe, R. 56, Nr 2;
Naworyta W. (2006): Analiza i modelowanie danych geologicznych z wykorzystaniem narzędzi geostatystycznych dla celów projektowania górniczego, Górnictwo Odkrywkowe, R. 48 nr 1–2 s. 76–81;
Naworyta W. (2008): Analiza zmienności parametrów złożowych węgla brunatnego pod kątem sterowania jakością strumienia urobku, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 24 z. 2/4 s. 97–110;
Naworyta W., Benndorf J. (2012): Ocena dokładności geostatystycznych metod modelowania złóż pod kątem projektowania eksploatacji na podstawie jednego ze złóż węgla brunatnego, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 28 z. 1 s. 77–101;
Naworyta W. (2007): Wpływ gęstości sieci rozpoznawczej na dokładność rozpoznania parametru złożowego z uwzględnieniem charakteru jego zmienności, Górnictwo Odkrywkowe, R. 49 nr 7 s. 46–51;

Informacje dodatkowe:

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące modułu zostały przedstawione wyżej