Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemiczne metody wzbogacania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-110-PS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Przeróbka surowców mineralnych
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Młynarczykowska Anna (mindziu@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu Student/tka uzyskuje informacje o chemicznych metodach wzbogacania surowców kopalnych (energetycznych, rud polimetalicznych), metodach i technikach ługowania składników użytecznych z odpadów po zasadniczych procesach wzbogacania surowców.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę podstawową z zakresu nauk ścisłych : chemia ogólna chemia środowiska z elementami analityki chemicznej, matematyki oraz zagadnień z dyscyplin inżynierskich IGR2A_W01 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania środowiska naturalnego w uwzględnieniem procesów geologicznych IGR2A_W01, IGR2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu gospodarowania surowcami mineralnymi i odpadami z procesów górniczych IGR2A_W03, IGR2A_W02 Udział w dyskusji
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami powstałymi z działalności górniczej IGR2A_W03, IGR2A_W02 Zaliczenie laboratorium
M_W005 Student posiada wiedzę w obszarze planowania eksperymentów i wykonywania pomiarów wybranych parametrów fizykochemicznych IGR2A_W03 Zaliczenie laboratorium
M_W006 Student zna przepisy i rozporządzenia i regulujące prawne dotyczące gospodarowania zasobami wód oraz surowców mineralnych IGR2A_W04, IGR2A_W05 Sprawozdanie
M_W007 Student ma wiedzę z zakresu informacji naukowej i wie jak ją gromadzić oraz wykorzystać w swoich badaniach zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi IGR2A_W04, IGR2A_W05 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonywać doświadczenia zgodnie z przepisami BHP i zasadami pracy w laboratorium fizykochemiczce i biotechnologicznych Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi dokonać charakterystyki czynników ługujących zależnie od ich charakteru chemicznego oraz przeznaczenia procesie ługowania metali z rud i odpadów w skali przemysłowej Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_U003 Student potrafi przeprowadzić badania procesu chemicznego ługowania metali z rud. Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student w oparciu o pomoce naukowe, dydaktyczne, własną wiedzę; ze zrozumieniem i naukowym dystansem potrafi dokonać interpretacji uzyskanych rezultatów IGR2A_U05, IGR2A_U04 Sprawozdanie
M_U005 Student potrafi przygotować niezbędne narzędzia, materiały do realizacji wytyczonego zadania (przygotować stanowisko doświadczalne) IGR2A_U05, IGR2A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Student potrafi ze zrozumieniem czytać i interpretować instrukcje do ćwiczeń IGR2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U007 Student potrafi zgromadzić i we właściwy sposób zaprezentować zgromadzone wyniki doświadczalne IGR2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie
M_U008 Student potrafi samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U04 Zaliczenie laboratorium,
Sprawozdanie
M_U009 Student potrafi samodzielnie sformułować wnioski i dokonać oceny efektywności przeprowadzonych analiz Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna
M_U010 Student potrafi przygotować sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń z uwzględnieniem właściwej kolejności zawartych w nim informacji IGR2A_U05, IGR2A_U04 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy wpływu inżynierskiej działalności górniczej na jakość środowiska naturalnego IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_K002 Student w pełni rozumie potrzebę kontroli stanu jakości wybranych składników środowiska naturalnego oraz konieczności przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_K003 Student dostrzega i rozumie potrzebę racjonalnego gospodarowania zarówno zasobami środowiska jak i unieszkodliwianiem odpadów przez ich przetworzenie IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Odpowiedź ustna
M_K004 Student ma świadomość jak ważne i cenne m.in.dla przemysłu wydobywczego mogą być metody chemicznego wzbogacania przeprowadzane z wykorzystaniem najefektywniejszych odczynników ługujących z uwzględnieniem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko całego procesu IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04
M_K005 Student dostrzega potrzebę samokształcenia jako koniecznego elementu inżynierskiej działalności w dla społeczności w której żyje i pracuje IGR2A_K01, IGR2A_K04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę podstawową z zakresu nauk ścisłych : chemia ogólna chemia środowiska z elementami analityki chemicznej, matematyki oraz zagadnień z dyscyplin inżynierskich + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania środowiska naturalnego w uwzględnieniem procesów geologicznych - - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu gospodarowania surowcami mineralnymi i odpadami z procesów górniczych + - + - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami powstałymi z działalności górniczej + - - - - - - - - - -
M_W005 Student posiada wiedzę w obszarze planowania eksperymentów i wykonywania pomiarów wybranych parametrów fizykochemicznych + - + - - - - - - - -
M_W006 Student zna przepisy i rozporządzenia i regulujące prawne dotyczące gospodarowania zasobami wód oraz surowców mineralnych + - + - - - - - - - -
M_W007 Student ma wiedzę z zakresu informacji naukowej i wie jak ją gromadzić oraz wykorzystać w swoich badaniach zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonywać doświadczenia zgodnie z przepisami BHP i zasadami pracy w laboratorium fizykochemiczce i biotechnologicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać charakterystyki czynników ługujących zależnie od ich charakteru chemicznego oraz przeznaczenia procesie ługowania metali z rud i odpadów w skali przemysłowej - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić badania procesu chemicznego ługowania metali z rud. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student w oparciu o pomoce naukowe, dydaktyczne, własną wiedzę; ze zrozumieniem i naukowym dystansem potrafi dokonać interpretacji uzyskanych rezultatów - - + - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi przygotować niezbędne narzędzia, materiały do realizacji wytyczonego zadania (przygotować stanowisko doświadczalne) - - + - - - - - - - -
M_U006 Student potrafi ze zrozumieniem czytać i interpretować instrukcje do ćwiczeń - - + - - - - - - - -
M_U007 Student potrafi zgromadzić i we właściwy sposób zaprezentować zgromadzone wyniki doświadczalne - - - - - - - - - - -
M_U008 Student potrafi samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia - - - - - - - - - - -
M_U009 Student potrafi samodzielnie sformułować wnioski i dokonać oceny efektywności przeprowadzonych analiz - - - - - - - - - - -
M_U010 Student potrafi przygotować sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń z uwzględnieniem właściwej kolejności zawartych w nim informacji - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy wpływu inżynierskiej działalności górniczej na jakość środowiska naturalnego + - + - - - - - - - -
M_K002 Student w pełni rozumie potrzebę kontroli stanu jakości wybranych składników środowiska naturalnego oraz konieczności przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych + - + - - - - - - - -
M_K003 Student dostrzega i rozumie potrzebę racjonalnego gospodarowania zarówno zasobami środowiska jak i unieszkodliwianiem odpadów przez ich przetworzenie + - - - - - - - - - -
M_K004 Student ma świadomość jak ważne i cenne m.in.dla przemysłu wydobywczego mogą być metody chemicznego wzbogacania przeprowadzane z wykorzystaniem najefektywniejszych odczynników ługujących z uwzględnieniem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko całego procesu + - + - - - - - - - -
M_K005 Student dostrzega potrzebę samokształcenia jako koniecznego elementu inżynierskiej działalności w dla społeczności w której żyje i pracuje + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Chemiczne metody wzbogacania 1.Metodyka chemicznej przeróbki surowców mineralnych. Rozpuszczalniki stosowane w przeróbce chemicznej. Kinetyka procesów rozpuszczania minerałów. Zjawiska zakłócające proces chemicznego ługowania – 2 godz.

2.Zachowanie się jonów siarczkowych w procesie ługowania minerałów siarczkowych. Ługowanie chemiczne minerałów zawierających tlenki i węglany miedzi. Ługowanie in situ – 2 godz.
3.Metodyka i schematy chemicznej przeróbki rud miedzi. Chemiczna przeróbka
koncentratów flotacyjnych miedzi –ługowanie kwaśne, amoniakalne i solami – 2 godz. 4.Ługowanie miedzi z odpadów – 0,5 godz. 5.Fizykochemiczne metody wzbogacania rud polimetalicznych w warunkach polskich na tle metod stosowanych w świecie – 2 godz.
6.Metody przeróbki wybranych surowców mineralnych (wanad, wolfram, lateryty, metoda INCO, Akita Zink Process) – 1 godz.
8.Chemiczne ługowanie niklu ze złomu akumulatorów niklowo-kadmowych. Chemiczne metody odzysku ze zużytych katalizatorów kobaltu, molibdenu, niklu, vanadu i glinu – 1 godz.
9.Technologie przeróbki szlamów elektrolitycznych w celu odzyskania Ag, Au, Ni, Pb, platynowców. Metody odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów procesu octafinig na drodze chemicznej – 1 godz.
10.Procesy ekstrakcji z roztworu wyługowanych jonów metali. Metody otrzymywania metali po procesie ługowania (ekstrakcja, strącanie osadów, redukcja wodorem, proces elektrolizy) –1godz.
11.Urządzenia stosowane w procesach wzbogacania chemicznego – 1 godz.
12. Najnowsze techniki chemicznego wzbogacania na świecie-studium przypadków-2 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Chemiczne metody wzbogacania-ćwiczenia laboratoryjne

1.Ługowanie chemiczne miedzi z rud, koncentratów flotacyjnych i odpadów przy użyciu różnych czynników ługujących, określenie wpływ u stężenia i czasu na proces ługowania oraz ilościowe oznaczanie miedzi metodami analitycznymi wraz z analizą efektywności procesu – 6 godz.
2.Ługowanie cynku/ ołowiu z koncentratu flotacyjnego z uwzględnieniem od zmiennych parametrów wpływających na proces i ilościowa analiza próbek z wykorzystaniem metod elektrochemicznych oraz ocena skuteczności procesu – 6 godz.
3.Wykorzystanie procesu cementacji do określania chemicznej aktywności pierwiastków w różnych środowiskach reakcyjnych – 2 godz.
4.Pisemna weryfikacja zdobytych wiadomości – 1 godz.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkami koniecznymi uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych w pierwszym terminie jest:
1. Przygotowanie zgodnie z wytycznymi prowadzącego i zaliczenie na ocenę pozytywną sprawozdania
2.Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych z uwzględnieniem zajęć odrobionych lub usprawiedliwionych nieobecności (z zastrzeżeniem warunku klasyfikacji Studenta/ki)
3.Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium sprawdzającego, z zagadnień realizowanych w postaci doświadczeń podczas zajęć laboratoryjnych. Zaliczenie na ocenę pozytywną obydwu sprawdzianów pisemnych.
4. I termin poprawkowy dotyczy powtórnego zaliczania kolokwium nie zaliczonego w terminie poprzednim i jest realizowany w okresie sesji egzaminacyjnej w uzgodnionym ze Studentami czasie.
5. II termin poprawkowy jest realizowany w sesji poprawkowej z terminie uzgodnionym ze Studentami

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z kolokwiów zaliczeniowych poszczególnych form zajęć (laboratoium, wykład).Premiowana w ramach zaliczenia jest aktywność w dyskusji podczas zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych spowodowaną szczególnymi okolicznościami (choroba,przypadek losowy)zostanie usprawiedliwiona a zajęcia mogą zostać odrobione w innym terminie wskazanym przez prowadzącego zajęcia jeśli tylko istnieje taka możliwość.
Nieobecność na 50% zajęć laboratoryjnych skutkuje brakiem klasyfikacji studenta z zaleceniem powtarzanie tego typu zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powiem posiadać zaliczone moduły ze studiów I stopnia: chemia, matematyka, a także posiadać wiedzę z zakresu górnictwa podziemnego i odkrywkowego,przeróbki surowców mineralnych, metod wzbogacania surowców, ochrony środowiska. Dopuszczalne są maksymalnie trzy terminy zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa 1.J. Drzymała: Podstawy mineralurgii. Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław 2007 2.E. Małysa i in.: Ćwiczenia laboratoryjne z flotacji. Wyd. drugie. Wyd. AGH, Kraków 1981 3.Surowce metaliczne Cynk i Ołów, Surowce mineralne Polski – pod red. R. Neya, Wyd. Centrum PPPGSMiE PAN 1997 4.Surowce metaliczne miedź i srebro, Surowce mineralne Polski – pod red. R. Neya, Wyd. Centrum PPPGSMiE PAN 1997 5.Hydrometalurgia siarczkowych surowców miedzi – VIII Seminarium, Lubin, czerwiec 2003 6.Współczesne problemy przeróbki rud miedzi w Polsce. Seminarium naukowe, Polkowice listopad 2000 7.Produkcja metali szlachetnych. Mat. Konferencyjne. Głogów 1996 8.W. Bukiej, J. Nowakowski: Badanie nad odzyskiem platyny z odpadowych materiałów elektronicznych. Rudy i Metale 1998, nr1 9.J. Włodyka: Otrzymywanie koncentratu platynowego ze zużytych katalizatorów procesu octafining, Rudy Metale 1998 nr 8 10.W. Riesenkampf: Perspektywy rozwoju hydrometalurgii cynku w Polsce, Rudy i Metale 1994 nr 4 11.J. Molenda: Technologia chemiczna, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997. 12.Marciniak-Kowalska J., Konopka E., Wzbogacanie chemiczne kopalin, skrypt AGH, Kraków 1982 13.Łętowska F., Podstawy hydrometalurgii, Warszawa 1975 14.E. Klimiuk i in.: Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. PWN, Warszawa 2003 15.Wł. Kunicki-Goldfinger : Życie bakterii. Wyd. PWN, Warszawa 2008 16.Z. Libusz i in.: Mikrobiologia techniczna. T 1 i 2. Wyd. PWN, Warszawa 2007 17.M. Błaszczyk : Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wyd. PWN, Warszawa 2007 18.J. Mrozowska i in.: Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999 19.A.Grabińska-Łoniewska i in.: Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1999 Literatura uzupełniająca: 1.Hermanowicz W., i inni, Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Wydawnctwo ARKADY, Warszawa 1999 2.Cygański A., Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1997 3.Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa 1992 4.T. Lipiec, Z. S. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1996 5.J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna t. I i II, PWN, Warszawa 1985 6.Czasopisma naukowo techniczne w języku polskim i angielskim z zakresu gospodarki surowcami i biotechnologii : min. Przemysł Chemiczny, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Archiwum Górnictwa, Rocznik Ochrony Środowiska, Polish Journal of Enviromental Studies, Archives of Enviromental Pretoction

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Badania procesu flotacji rudy miedzi z zastosowaniem różnych odczynników zbierających — Investigations into the copper ore flotation process using different collecting reagents / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 108–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII) Evaluation of pollutants balance in Lake Tarnobrzeskie / Agata DĄBAL, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 29–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr. Improvement of efficiency of sulfide minerals and coal flotation from copper ore, Pt. 3 / MARCINIAKKOWALSKA Jolanta // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 232–236. — Bibliogr. s. 235–236, Abstr. Investigation of quality of waters from anthropogenic reservoir „Machów” – „Lake Tarnobrzeskie”, Pt. 2 / Agata DĄBAL, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 12301485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Abstr. Reclamation of sulfur mine excavation preserving ecological balance / Agata DĄBAL, Jolanta MARCINIAKKOWALSKA // W: SGEM2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-18-6. — S. 551-558. — Bibliogr. s. 558, Abstr Reclamation of sulfur mine „Machów” excavation / Agata Dąbal, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // W: 14\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 3.–5.6.2010 : VŠB Ostrava, 10 / 11
Karta modułu – Chemiczne i biologiczne metody wzbogacania
Czech Republic, Pt. 3 / eds. Fečko Peter, Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB-TU], 2010. — ISBN: 978-80-248-2210-5. — S. 89–92. — Bibliogr. s. 92, Abstr. Bioaccumulation of Cr(VI) ions from aqueous solutions by {\em Penicillium citrinum} — Bioakumulacja jonów Cr(VI) z roztworów wodnych przy wykorzystaniu grzyba {\it Penicillium citrinum} / Anna HOŁDA, Ewa KISIELOWSKA, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2013 t. 15 cz. 1, s. 448–465. — Bibliogr. s. 462–464, Abstr. Usuwanie wybranych jonów metali ciężkich z roztworów z wykorzystaniem naturalnego sorbentu — Removal of some heavy metal ions from solutions by using a natural sorbent / Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Anna HOŁDA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 5, s. 672–676. — Bibliogr. s. 676 Technologie utylizacji odpadów hutniczych — [Technologies of metallurgical wastes utilisation] / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł. — S. 109–116. — Bibliogr. s. 116 The investigation of lamella classification process — Badania procesu klasyfikacji w klasyfikatorze lamelowym / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2003 vol. 48 iss. 4 s. 533–560. — Bibliogr. s. 558–560, Abstr., Streszcz Zagadnienia teoretyczne i badania klasyfikacji przepływowej ziaren w klasyfikatorze lamelowym — Theoretical problems and investigations of classification process in lamella classifiers / Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Inżynieria Chemiczna i Procesowa = Chemical and Process Engineering / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej ; ISSN 0208-6425. — Tyt. poprz.: Inżynieria Chemiczna. — 2004 t. 25 z. 3/2 s. 1291–1296. — Bibliogr. s. 1296. — Materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu $CO_{2}$ jako czynnika zgazowującego : monografia. Cz. 2, Rozdrabnianie, klasyfikacja granulometryczna i wzbogacanie węgli do zgazowania naziemnego w gazogeneratorze fluidalnym — [Elaboration and verification in pilot scale of pressure technology of coal gasification in reactor with circulating fluidized bed by means of $CO_{2}$ as gasifying factor : monograph. Vol. 2, Investigation of coal preparation process to ground gasification in fluidized bed gas generator with application of mechanical processes of mineral engineering] / GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian, MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta. — Wrocław : Grafpol, 2014. — 117 s.. — Bibliogr. s. 115–117. — ISBN: 978-83-64423-14-7. — Opis częśc. wg. Okł Adjustment of technological characteristics of coal to the process requiremente of their gasification / Damian KRAWCZYKOWSKI, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Agnieszka SUROWIAK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2013 vol. 22 no. 6A, s. 22–25. —

Informacje dodatkowe:

brak