Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena i wykorzystanie danych mineralogicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-202-PS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Przeróbka surowców mineralnych
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Krawczykowski Damian (dkrawcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania danych mineralogicznych przy użyciu nowoczesnych technik mikroanalizy oraz oceny i wykorzystania tych danych w celach projektowania technologii przetwarzania surowców.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat budowy i zasady działania zautomatyzowanych platform mineralogicznych: MLA, QEMSCAN, EPMA. IGR2A_W01, IGR2A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna możliwości wykorzystania w mineralogii nowoczesnych technik mikroanalizy z użyciem narzędzi MLA, QEMSCAN, EPMA. IGR2A_W03, IGR2A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_W003 Student zna korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnych technik mikroanalizy w odniesieniu do identyfikacji surowca. IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przygotować próbki surowców do badań mineralogicznych przy zastosowaniu różnych technik, m.in. procesów rozdrabniania i klasyfikacji. IGR2A_U04, IGR2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi przygotować preparaty z próbek geologicznych lub uzyskanych z operacji przeróbki surowców mineralnych do analiz z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik mikroanalizy IGR2A_U04, IGR2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi interpretować wyniki uzyskanych analiz z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik mikroanalizy. IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość potrzeby rozpoznania mineralogicznego surowca na etapie projektowania technologii jego przetwarzania lub zagospodarowania. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat budowy i zasady działania zautomatyzowanych platform mineralogicznych: MLA, QEMSCAN, EPMA. - + + - - - - - - - -
M_W002 Student zna możliwości wykorzystania w mineralogii nowoczesnych technik mikroanalizy z użyciem narzędzi MLA, QEMSCAN, EPMA. - + + - - - - - - - -
M_W003 Student zna korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnych technik mikroanalizy w odniesieniu do identyfikacji surowca. - + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować próbki surowców do badań mineralogicznych przy zastosowaniu różnych technik, m.in. procesów rozdrabniania i klasyfikacji. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować preparaty z próbek geologicznych lub uzyskanych z operacji przeróbki surowców mineralnych do analiz z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik mikroanalizy - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi interpretować wyniki uzyskanych analiz z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik mikroanalizy. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość potrzeby rozpoznania mineralogicznego surowca na etapie projektowania technologii jego przetwarzania lub zagospodarowania. - + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Zastosowanie zautomatyzowanych technik mineralogicznych wykorzystujących mikroskopię skaningową do identyfikacji mineralogiczno-chemicznej surowców.
2. Wykorzystanie pozyskanych na zajęciach laboratoryjnych danych mineralogiczno-chemicznych techniką MLA do:
• oceny ilościowo-jakościowej minerałów surowca,
• analizy składu chemicznego badanej próbki,
• analizy stanu uwolnień minerałów użytecznych oraz charakteru i rodzaju zrostów z poszczególnymi minerałami użytecznymi i płonnymi,
• zdefiniowania ograniczeń geometalurgiczych surowca w procesie jego wzbogacania i obliczenia maksymalnej do osiągnięcia zawartości składnika użytecznego w koncentracie (GTZ), co pozwoli na ocenę potencjału odzysku tego składnika.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Przygotowanie próbek wybranych surowców do badań mineralogicznych z wykorzystaniem multiklasyfikatora hydraulicznego Warman Cyclosizer.
2. Wyjazd do laboratorium badań mineralogiczno-chemicznych CBJ KGHM PM S.A. w Polkowicach w celu zrealizowania zakresu ćwiczeń laboratoryjnych: szkolenie z podstaw budowy, zasady działania i obsługi analizatora MLA, przygotowanie preparatów do badań mineralogicznych techniką MLA, wykonanie mikroanalizy wybranej próbki surowca przy użyciu techniki MLA , wykonanie analiz pierwiastkowych techniką XRF, opracowanie raportu z analiz mineralogiczno-chemicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia audytoryjne: Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych Student może uzyskać w jednym terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych. Warunkiem ich zaliczenia jest pozytywna ocena z kolokwium.
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych Student może uzyskać w jednym terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych. Warunkiem ich zaliczenia są pozytywne oceny ze sprawozdań oraz obecność na wyjazdowych ćwiczeniach laboratoryjnych w CBJ.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia audytoryjne: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z mineralogii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Drzymała, 2009, Podstawy mineralurgii.
2. Bolewski A., Manecki A. – Rozpoznawanie minerałów. WG 1990.
3. Bolewski A., Kubisz J., Manecki A., Żabiński W. – Mineralogia ogólna. WG W-wa 1990
4. Borkowska M., Smulikowski K. – Minerały skałotwórcze. WG 1973
5. Kędzierski Z., Stępiński J.: Elektronowy mikroskop skaningowy (SEM). UWN AGH
6. Kelsall R.W., Hamley I.W., Geoghegan M.: Nanotechnologie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
7. Kwitko-Ribeiro R.:New sample preparation developments to minimize mineral segregation in process mineralogy. Proceedings of the 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM) pp 411-417
8. Goodall, W.R., Scales, P.J., Butcher, A.R. 2005. The use of QEMSCAN and diagnostic leaching in the characterisation of visible gold in complex ores. Minerals Engineering, 18, 8, 877-886 doi:10.1016/j.mineng.2005.01.018
9. DC Grant, DJ Goudie, C Voisey, M Shaffer, 2017:Discriminating hematite and magnetite via Scanning Electron Microscope–Mineral Liberation Analyzer in the− 200 mesh size fraction of iron ores. Journal Applied Earth Science Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy
Volume 127, 2018
10. Czasopisma mineralogiczne: American Mineralogist, Mineralogical Magazine,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Opracowanie raportu dotyczącego technologii i analizy właściwości rud metali żelaznych i nieżelaznych oraz wykonanie koncepcji demonstratora wybranej metody pomiarowej, praca zlecona, ABB Polska, 2013 – wykonawca, (niepublikowana)
2. Określenie optymalnych parametrów operacyjnych i technologicznych dla poszczególnych stadiów flotacji ETAP I – O/ZWR Rejon Lubin, praca zlecona, KGHM „Polska Miedź” S.A, 2015 – wykonawca, (niepublikowana)

Informacje dodatkowe:

Student na ćwiczeniach laboratoryjnych powinien posiadać odzież ochronną.