Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kontrola i automatyzacja procesów przeróbczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-209-PS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Przeróbka surowców mineralnych
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Krawczykowski Damian (dkrawcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł pozwala opanować wiedzę z zakresu automatyzacji i sterowania procesów przeróbczych oraz kontroli jakościowej i ilościowej nadawy, półproduktów i produktów końcowych z procesów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna podstawowe zagadnienia kontroli, sterowania i automatyzacji procesów przeróbki surowców mineralnych IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 zna metody i urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane w inżynierii mineralnej IGR2A_W02, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 zna normy związane z pobieraniem próbek dla różnych surowców i procesów IGR2A_W04, IGR2A_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 zna systematykę pomiarów technologicznych i techniki pobierania i przygotowania próbek IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi projektować ogólne schematy automatyzacji procesów technologicznych przeróbki surowców mineralnych IGR2A_U05, IGR2A_U04 Kolokwium,
Projekt
M_U002 potrafi przy wykorzystaniu technik pomiarowych określić podstawowe właściwości fizykochemiczne surowców oraz interpretować wyniki pomiarów IGR2A_U05, IGR2A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 potrafi przeprowadzić analizę wybranego schematu kontroli zakładu przeróbki surowców mineralnych IGR2A_U05, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U004 potrafi przygotowywać reprezentatywne próbki do badań wg przyjętego schematu IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość konieczności automatyzacji i sterowania procesów produkcyjnych z uwagi na ich efekty technologiczne i ekonomiczne IGR2A_K01, IGR2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna podstawowe zagadnienia kontroli, sterowania i automatyzacji procesów przeróbki surowców mineralnych + + - - - - - - - - -
M_W002 zna metody i urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystywane w inżynierii mineralnej + + + - - - - - - - -
M_W003 zna normy związane z pobieraniem próbek dla różnych surowców i procesów + + - - - - - - - - -
M_W004 zna systematykę pomiarów technologicznych i techniki pobierania i przygotowania próbek + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi projektować ogólne schematy automatyzacji procesów technologicznych przeróbki surowców mineralnych + + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi przy wykorzystaniu technik pomiarowych określić podstawowe właściwości fizykochemiczne surowców oraz interpretować wyniki pomiarów - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi przeprowadzić analizę wybranego schematu kontroli zakładu przeróbki surowców mineralnych - + - - - - - - - - -
M_U004 potrafi przygotowywać reprezentatywne próbki do badań wg przyjętego schematu - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość konieczności automatyzacji i sterowania procesów produkcyjnych z uwagi na ich efekty technologiczne i ekonomiczne + + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Podstawowe definicje kontroli procesów technologicznych. Zadania kontroli, metody kontroli, funkcje i klasyfikacja systemów kontroli.
2. Zasady oraz techniki pobierania i przygotowania próbek – normy, urządzenia do pobierania i pomniejszania próbek, schematy przygotowania próbek.
3. Analizy oraz badania laboratoryjne właściwości surowców mineralnych – analiza granulometryczna, densymetryczna, pomiary gęstości, wilgotności, powierzchni właściwej.
4. Systematyka pomiarów technologicznych. Metody i urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane do oznaczania wybranych właściwości surowców w warunkach przemysłowych (skład chemiczny, pierwiastkowy, zawartość popiołu, itp.).
5. Schematy automatyzacji – symbole i oznaczenia wg normy PN.
6. Automatyzacja wybranych procesów przeróbczych – kontrolowane parametry, układy regulacji.
7. Kryteria i wskaźniki oceny procesów przeróbczych.
8. Komputerowe systemy sterowania zakładami przeróbczymi – systemy sterowania, wizualizacji, raportowania SCADA.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Wyznaczanie wielkości próbek. Określanie błędów opróbowania.
2. Analiza schematów przygotowania reprezentatywnych próbek do badań.
3. Analiza schematów automatyzacji wybranych zakładów. Zaprojektowanie schematu automatyzacji.
5. Systemy sterowania, systemy wizualizacji przykłady funkcjonowania w zakładach przeróbczych.
6. Kolokwium zaliczeniowe

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Ocena metod uśredniania i podziału próbek.
2. Przygotowanie próbek reprezentatywnych do badań wg przyjętego schematu.
3. Określenie składu ziarnowego produktu gruboziarnistego.
4. Określenie składu ziarnowego produktu drobnoziarnistego.
5. Określenie zawartości popiołu w próbce.
6 Określenie gęstości materiału
7. Określenie składu pierwiastkowego metodą XRF.
8. Wykonanie wybranych pomiarów parametrów środowiskowych cieczy/zawiesiny.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych Student może uzyskać w jednym terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych. Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny z kolokwium oraz przyjęte wszystkie sprawozdania. Wiedza z wykładów będzie weryfikowana w formie odpowiedzi ustnej na ćwiczeniach laboratoryjnych lub audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Wykład: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącegopytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia audytoryjne: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,5) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,5)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość procesów technologicznych przeróbki surowców mineralnych oraz wskaźników ich oceny

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Trybalski K.: Kontrola, modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych przeróbki rud. Wydawnictwa AGH. Kraków 2013
2. Krawczykowski D.: Unifikacja wyników analiz granulometrycznych drobnoziarnistych proszków mineralnych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2019
2. Poradnik górnika tom. V. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1976
3. Cierpisz S. Parametry Jakości węgla – pomiary i sterowanie W. PŚl Gliwice 2005
4. Pod red. K. Sztaby: Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki. Wyd. IGSiMiE PAN, Kraków 2003
5. Kwaśniewski J. Programowalne sterowniki przemysłowe w systemach sterowania. Kraków 1999
6. Cierpisz S., Pielot J., Hwyduk A., Joostberens J.: Komputerowe modele symulacyjne przebiegu procesów wzbogacania węgla. W. PŚl Gliwice 2003
7. Mączka W., Trybalski K.: Kontrola procesów technologicznych cz. V, skr. ucz. 836 AGH, Kraków 1981

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Krawczykowski D.: Unifikacja wyników analiz granulometrycznych drobnoziarnistych proszków mineralnych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2019
2.TRYBALSKI K., KĘDZIOR A., KRAWCZYKOWSKI D.: Urządzenia i metody pomiarowe uziarnienia w polskich zakładach przeróbki rud metali nieżelaznych. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria 2004, z. 2/1 s. 125–146
3. TRYBALSKI K., KRAWCZYKOWSKI D.: Modelowanie przemysłowego procesu mielenia rudy z wykorzystaniem energetycznych wskaźników oceny. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria 2006, z 3/1, s.327-346
4 KRAWCZYKOWSKI D., TRYBALSKI K.: Matematyczna identyfikacja przemysłowego procesu mielenia i klasyfikacji rudy miedzi za pomocą modeli regresyjnych. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria 2007, z 3/1, s. 279–295
5. KRAWCZYKOWSKA A., TRYBALSKI K., KRAWCZYKOWSKI D.: Zastosowanie sieci neuronowych w zagadnieniach klasyfikacji typów rud miedzi. Górnictwo i Geologia, Tom 3, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, s. 27-38
6. KRAWCZYKOWSKI D., TRYBALSKI K.: Przydatność laserowych analiz uziarnienia do bilansowania produktów klasyfikacji w hydrocyklonie. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria 2009, z 4, s.153-168

Informacje dodatkowe:

Brak