Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy odwadniania zawiesin
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-213-PS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Przeróbka surowców mineralnych
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Krawczykowska Aldona (aldona.krawczykowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł pozwala opanować wiedzę z zakresu metod odwadniania zawiesin a także doboru odpowiednich maszyn i urządzeń, pozyskać umiejętność oceny procesów odwadniania oraz bilansowania obiegów wodno-mułowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zagadnienia gospodarki wodno-mułowej IGR2A_W04, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna procesy wykorzystywane w technice wodno-mułowej. IGR2A_W02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna maszyny i urządzenia stosowane w technice wodno-mułowej IGR2A_W02, IGR2A_W05 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie bilansować obiegi wodno-mułowe IGR2A_U04, IGR2A_U06 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w technice wodno-mułowej IGR2A_U04, IGR2A_U06 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi dobrać odpowiednie techniki wodno-mułowe i zaprojektować prosty schemat wodno-mułowy dla procesów przeróbki surowców mineralnych. IGR2A_U04, IGR2A_U05, IGR2A_U06 Projekt
M_U004 Potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych. IGR2A_U04, IGR2A_U02 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość konieczności stosowania zamkniętych obiegów wodno-mułowych w aspekcie korzyści środowiskowych i ekonomicznych. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zagadnienia gospodarki wodno-mułowej + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna procesy wykorzystywane w technice wodno-mułowej. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna maszyny i urządzenia stosowane w technice wodno-mułowej + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie bilansować obiegi wodno-mułowe + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w technice wodno-mułowej + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dobrać odpowiednie techniki wodno-mułowe i zaprojektować prosty schemat wodno-mułowy dla procesów przeróbki surowców mineralnych. + - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności stosowania zamkniętych obiegów wodno-mułowych w aspekcie korzyści środowiskowych i ekonomicznych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Mieszaniny ciał stałych z wodą w układach technologicznych. Podstawowe zadania obiegu wodno-mułowego. Systematyka procesów mechanicznego rozdziału ciał stałych od cieczy.
2. Charakterystyka i warunki eksploatacji urządzeń do sedymentacji grawitacyjnej – osadniki bezwylewowe, zagęszczacze poziomo-prądowe, stożki klarująco-zagęszczające, osadniki Dorra, osadniki lamelowe. Obliczanie powierzchni osadników.
3. Sedymentacja w polu działania siły odśrodkowej. Zagęszczanie w hydrocyklonach i wirówkach pełnopłaszczowych.
4. Podstawy filtracji – przepuszczalność i opór filtracji zbioru ziaren.
5. Filtracja odśrodkowa, odwadnianie w wirówkach sitowych i na sitach krzywoliniowych.
6. Filtracja próżniowa i nadciśnieniowa. Charakterystyka i warunki eksploatacji filtrów bębnowych, tarczowych, taśmowych i pras filtracyjnych.
7. Odwadnianie obciekowe w warunkach statycznych i dynamicznych.
8. Ocena skuteczności rozdziału faz.
9. Przykładowe schematy układów technologicznych zakładów przeróbki węgla i rud. Obiegi wodno-mułowe w zakładach przeróbczych. Kontrola obiegu wodnego.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Badanie wpływu zawartości fazy stałej i zawartości klasy < 60 μm w zawiesinie na jej prędkość sedymentacji grawitacyjnej. Wykonanie testów sedymentacyjnych. Wykreślanie krzywej sedymentacji. Wyznaczanie prędkości opadania ziaren i możliwego do uzyskania zagęszczenia końcowego.
2. Ocena działania różnych rodzajów i ilości dodawanych do zawiesiny odczynników flokulacyjnych na prędkość opadania. Interpretacja krzywych sedymentacji.
3. Analiza wyników doświadczeń wykonanych w ramach ćwiczeń 1 i 2, obliczanie wymaganej powierzchni i głębokości osadnika promieniowego.
4. Filtracja próżniowa. Badanie wpływu zawartości fazy stałej i dodatku odczynnika flokulacyjnego na grubość i wilgotność placka filtracyjnego oraz zawartość fazy stałej w filtracie.
5. W oparciu o wyniki doświadczenia 4 obliczanie wartości oporu przegrody filtracyjnej. Wyznaczanie wskaźników efektywności odwadniania.
6. Zagęszczanie zawiesiny w hydrocyklonie przy różnych parametrach konstrukcyjnych pracy urządzenia. Bilansowanie węzła zagęszczania.
8. Bilansowanie schematów wodno-mułowych.
9. Zaprojektowanie i zbilansowanie obiegu wodno-mułowego dla wybranego układu technologicznego przeróbki surowców mineralnych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych Student może uzyskać w jednym terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych. Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny z kolokwium oraz przyjęte wszystkie sprawozdania. Wiedza z wykładów będzie weryfikowana w formie odpowiedzi ustnej na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia laboratoryjne: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń laboratoryjnych i może być podniesiona za aktywność na wykładach.
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych obliczana jest jako: ocena z kolokwium x 0,7 + ocena ze sprawozdań x 0,3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z modułu – Przeróbka surowców mineralnych oraz Technika wodno-mułowa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bandrowski J., Merta H., Zioło J., 1995. Sedymentacja zawiesin.
2. Battaglia A., 1963. Odwadnianie produktów wzbogacania i obiegi wodne płuczek.
3. Piecuch T., 1994. Technika hydroszlamowa.
4. Piecuch T., Piekarski J., 2006. Zbiór zadań z techniki wodno-mułowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Krawczykowska A., Krawczykowski D., Nowak A., 2005. Zagęszczanie drobno uziarnionych zawiesin ilastych pozyskiwanych w procesie kompleksowego zagospodarowania piasków szklarskich. Zeszyty Naukowe — Politechnika Śląska, nr 1689, Górnictwo, z. 266, s. 91–104.
2. Krawczykowski D., Krawczykowska A., 2010. Wpływ gęstości surowca na bilansowanie produktów klasyfikacji hydraulicznej w hydrocyklonach w oparciu o wyniki laserowych analiz uziarnienia. Górnictwo i Geoinżynieria — Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, R. 34 z. 4/1, s. 121–128.
3. Nowak A., Surowiak A., 2013. Methodology of the efficiency factors of fine grained clayish suspensions separation in multileveled hydrocyclone systems. Archives of Mining Sciences, vol. 58 no. 4, s. 1209–1220.
4. Surowiak A., Niedoba T., 2016. Statistical analysis of sedimentation process of mineral suspension with application of bioflocculation, XVIII international coal preparation congress : 28 June – 01 July 2016, Saint-Petersburg, Russia, Vol. 2 / ed. Vladimir Litvinenko. Springer International Publishing, s. 759–764.

Informacje dodatkowe:

Student na ćwiczeniach laboratoryjnych powinien posiadać odzież ochronną.