Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wzbogacanie surowców
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-219-PS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Przeróbka surowców mineralnych
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Krawczykowski Damian (dkrawcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł pozwala opanować wiedzę z zakresu metod wzbogacania wykorzystujących fizyko-chemiczne cechy surowców, pozyskać umiejętność oceny ich wzbogacalności oraz doboru maszyn i urządzeń do specyfiki surowców.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe uwarunkowania procesów wzbogacania surowców IGR2A_W02, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_W002 Student zna właściwości fizyko-chemiczne surowców wykorzystywane jako argument rozdziału (wzbogacania) IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student zna warunki stosowalności oraz wymagania w zakresie surowca oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych do wzbogacania. IGR2A_W02, IGR2A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie definiować podstawowe parametry opisu układu wzbogacania i obliczać proste zadania korzystając z bilansu składników IGR2A_U04, IGR2A_U05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi dobrać fizyczne metody wzbogacania do określonego surowca IGR2A_U06, IGR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student umie dokonać oceny wzbogacalności poszczególnych surowców mineralnych IGR2A_U06, IGR2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość konieczności wzbogacania surowców mineralnych w kontekście racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi IGR2A_K01, IGR2A_K04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe uwarunkowania procesów wzbogacania surowców + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna właściwości fizyko-chemiczne surowców wykorzystywane jako argument rozdziału (wzbogacania) + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna warunki stosowalności oraz wymagania w zakresie surowca oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych do wzbogacania. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie definiować podstawowe parametry opisu układu wzbogacania i obliczać proste zadania korzystając z bilansu składników + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać fizyczne metody wzbogacania do określonego surowca + - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie dokonać oceny wzbogacalności poszczególnych surowców mineralnych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności wzbogacania surowców mineralnych w kontekście racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Systematyka procesów wzbogacania. 2. Podział surowców według właściwości fizyko-chemicznych determinujących argument rozdziału w procesach wzbogacania. 3. Ocena wzbogacalności surowca. 4. Wzbogacanie w cieczach ciężkich. 5. Wzbogacanie w osadzarce. 6. Wzbogacanie grawitacyjne w cienkiej strudze cieczy: stoły koncentracyjne, separatory spiralne, stożkach Reicherta. 7. Wzbogacanie grawitacyjne w polu działania siły odśrodkowej: hydrocyklony z cieczą ciężką, wzbogacalnik ze złożem fluidalnym, wzbogacalniki wirówkowe. 8. Wzbogacanie magnetyczne i elektrostatyczne. 9. Wzbogacanie fizykochemiczne – flotacja.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zastosowanie poznanych procesów wzbogacania i skojarzenie ich w technologię w celu wydzielenia z surowca (nadawy) produktów: wysokojakościowego koncentratu oraz zubożonego odpadu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych Student może uzyskać w jednym terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych. Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny z kolokwium oraz przyjęte wszystkie sprawozdania. Wiedza z wykładów będzie weryfikowana w formie odpowiedzi ustnej na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń laboratoryjnych i może być podniesiona za aktywności na wykładach.
Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych obliczana jest jako: ocena z kolokwium x 0,7 + ocena ze sprawozdań x 0,3.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu przeróbki surowców mineralnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Drzymała, 2009, Podstawy mineralurgii.
2 Stępiński W. 1964., Wzbogacanie grawitacyjne..
3. Blaschke W. 2009., Przeróbka węgla kamiennego – wzbogacanie grawitacyjne.
4. Blaschke Z., Brożek M. Mokrzycki E., Ociepa Z., TumidajskiT., 1981. Górnictwo. Cz. V. Zarys technologii procesów przeróbczych.
5. M. Brożek, A. Siwiec, 1985, Fizyczne metody wzbogacania – cz. I Wzbogacanie magnetyczne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Gawenda T., Krawczykowski D., Marciniak-Kowalska J. 2014: Rozdrabnianie, klasyfikacja granulometryczna i wzbogacanie węgli do zgazowania naziemnego w gazogeneratorze fluidalnym. Monografia. Cz. 2, Wydawnictwo Grafpol, Wrocław.
2. Krawczykowski D., Krawczykowska A. 2010: Wpływ gęstości surowca na bilansowanie produktów klasyfikacji hydraulicznej w hydrocyklonach w oparciu o wyniki laserowych analiz uziarnienia. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria, z 4/1, s.121-128.
3. Saramak D., Krawczykowski D., Gawenda T. 2018: Investigations of zinc recovery from metallurgical waste. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN 1757-8981, vol. 427 art. no. 012017, s. 1–5.
4. Opracowanie technologii produkcji koncentratów o zróżnicowanej kaloryczności na etapie flotacji segregującej w ZWR – rejon Rudna, praca zlecona, KGHM „Polska Miedź” S.A, 2010 – wykonawca.
5. Ocena możliwości poprawy efektywności procesu flotacji poprzez zwiększenie skuteczności domielania w 0/ZWR rejon Rudna, praca zlecona, KGHM „Polska Miedź” S.A., 2011 – wykonawca.
6. Opracowanie technologii wzbogacania rud cynkowych w ramach projektu: Zakład wzbogacania rud cynku – Gamsberg w RPA Projekt na zlecenie Minamento Mining Private Limited’s Corporate, 2013 – wykonawca.
7. Development of highly effective technology of Polish copper ore benefication – High Copper, w ramach projektu CuBR 2/2 finansowanego przez NCBiR i KGHM PM S.A., 2015-2018 – wykonawca.
8. Laboratoryjne badania odzysku pierwiastków metalicznych z produktów odpadowych, praca zlecona, Instytut Nauk Geologicznych UJ, 2018 – wykonawca.
9. Ocena wzbogacalności rudy chromu – Albania, projekt finansowany przez Konstrukcje Stalowe HYŻYK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 2018 – wykonawca.
10. Opracowanie technologii odzysku metali nieżelaznych z frakcji ferromagnetycznej, przewodzącej oraz pylistej, pochodzących z recyklingu obwodów drukowanych PCB. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, projekt finansowany przez NCBiR, 2018-2021– wykonawca pełniący rolę głównego projektanta prototypów
11. Opracowanie technologii odzysku składników użytecznych z odpadów poflotacyjnych z bieżącej produkcji O/ZWR – MultiTech_Cu, w ramach projektu CuBR-4/10 finansowanego przez NCBiR i KGHM PM S.A., 2019-2021 – wykonawca

Informacje dodatkowe:

Student na ćwiczeniach laboratoryjnych powinien posiadać odzież ochronną.