Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane problemy eksploatacji na dużych głębokościach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-222-PS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Przeróbka surowców mineralnych
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Chlebowski Dariusz (chlebo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Realizacja modułu kształcenia ukierunkowana jest na pozyskanie wiedzy oraz nabycie niezbędnych umiejętności w zakresie prowadzenia/projektowania podziemnych robót górniczych w skrępowanych warunkach geotechnicznych złoża głębokiego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna istotę oraz podstawy teoretyczne w zakresie wpływu elementów skrępowania robót na warstwy złożowe i otaczający ośrodek skalny IGR2A_W06, IGR2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad prowadzenia eksploatacji w skrępowanych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wymienić, zdefiniować, omówić i ocenić czynniki determinujące poziom skrępowania robót w górnictwie podziemnym IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U05 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi opracować optymalną koncepcję przygotowania i eksploatacji złoża węgla kamiennego i/lub rud miedzi w warunkach skrępowanych IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U05 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość barier związanych z eksploatacją skrępowaną w aspekcie priorytetu bezpieczeństwa realizowanych robót IGR2A_K03, IGR2A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna istotę oraz podstawy teoretyczne w zakresie wpływu elementów skrępowania robót na warstwy złożowe i otaczający ośrodek skalny + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad prowadzenia eksploatacji w skrępowanych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić, zdefiniować, omówić i ocenić czynniki determinujące poziom skrępowania robót w górnictwie podziemnym + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować optymalną koncepcję przygotowania i eksploatacji złoża węgla kamiennego i/lub rud miedzi w warunkach skrępowanych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość barier związanych z eksploatacją skrępowaną w aspekcie priorytetu bezpieczeństwa realizowanych robót + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Pojęcia podstawowe z zakresu przedmiotu. Prezentacja czynników wpływających na poziom skrępowania robót górniczych w górnictwie podziemnym kopalin stałych. Istota i podstawy teretyczne w zakresie oddziaływania elementów skrępowania robót na ośrodek skalny. Forma, budowa i specyfika zalegania złoża. Występowanie zaburzeń sedymentacyjnych. Dyslokacje tektoniczne o zróżnicowanych, w tym wygasających amplitudach zrzutu. Zaszłości eksploatacyjne (krawędzie, zroby, resztki, stare wyrobiska). Filary graniczne, ochronne i oporowe dla obiektów powierzchniowych i podziemnych. Zasady prowadzenia eksploatacji w warunkach skrępowanych – aspekty techniczne, problematyka intensyfikacji zagrożeń naturalnych. Ograniczenia i tendencje rozwoju systemów/sposobów wybierania złóż w warunkach skrępowanych złoża głębokiego.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Analiza wybranych przykładów prowadzenia eksploatacji złóż węgla kamiennego i rud miedzi w skrępowanych warunkach geologiczno-górniczych w aspekcie napotykanych problemów natury ruchowej i/lub anomalii skali/przejawów określonych zagrożeń naturalnych. Propozycja optymalnej koncepcji przygotowania i wybierania złoża głębokiego w warunkach skrępowanych (zadanie projektowe dla indywidualnych danych).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć projektowych: pozytywna ocena wykonanego zadania projektowego; warunkiem niezbędnym zaliczenia jest obecność na co najmniej 60% zajęć (dopuszcza się nieobecność nieusprawiedliwioną na co najwyżej 1 zajęciach),
Zaliczenie wykładu: sprawdzian pisemny lub ustny (pytania otwarte).
Premiowana jest aktywność na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny zajęć projektowych (70%) i sprawdzianu wiedzy z zakresu wykładu (30%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach projektowych (usprawiedliwiona, nieusprawiedliwiona) może zostać zrekompensowana/odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Popiołek E.: Ochrona terenów górniczych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2009. Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi, praca zbiorowa, Wydawnictwo Śląsk 1980. Chudek M.: Geomechanika z podstawami ochrony środowiska górniczego i powierzchni terenu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Chlebowski D.: Analityczne modelowanie eksploatacji skrępowanej w aspekcie identyfikacji stref zagrożonych tąpaniami. Rozprawy Monografie, nr 290. Wydawnictwa AGH. Kraków, 2013.
Chlebowski D., Zorychta A., Burtan Z.: Wpływ skrępowanych warunków eksploatacji na zagrożenie sejsmiczne w polskim górnictwie rud miedzi. Materiały Międzynarodowej Konferencji nt. Mining, geology and environment in the European Union. Demänovská Dolina (Słowacja), 2005.
Zorychta A., Burtan Z., Chlebowski D.: Kształtowanie się zagrożenia wstrząsami i tąpaniami w warunkach skrępowanych zaburzeniami tektonicznymi na przykładzie oddziału G-23 O/ZG Rudna. Materiały Międzynarodowej Konferencji VII Szkoła Geomechaniki. Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Gliwice-Ustroń, 2005.
Burtan Z., Chlebowski D.: 23. Poziom zagrożenia sejsmicznego w kopalniach węgla kamiennego a prowadzenie eksploatacji w warunkach skrępowanych. Czasopismo naukowo-techniczne Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 9/440/2007. Wydawnictwo Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG. Katowice, 2007.

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa, na wykładach – zalecana. Uzyskanie zaliczenia ćwiczeń projektowych jest możliwe w dwóch terminach (podstawowym, poprawkowym), dopuszcza się możliwość (zgodnie z wolą studenta) poprawy oceny pozytywnej.