Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zagrożenia zawodowe w środowisku pracy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-223-PS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Przeróbka surowców mineralnych
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Schmidt-Polończyk Natalia (nschmidt@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Tematyka wykładu zawiera podstawowe zagadnienia z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Studenci zostaną zapoznani z zagrożeniami zawodowymi w środowisku pracy w tym z czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi. W tracie wykładów zostaną przedstawione metody oceny ryzyka zawodowego oraz działania profilaktyczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy, a także zna zagrożenia w środowisku pracy IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę na temat polskich norm i przepsów prawa dotyczących problematyki bezpieczeństwa IGR2A_W04, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zarządzać poziomem bezpieczeństwa w przedsiębiorswie, a także potrafi zidentyfikować zagrożenie IGR2A_U02, IGR2A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi przeprowadzić pomiary zagrożeń fizycznych przyrządami pomiarowymi IGR2A_U04, IGR2A_U05, IGR2A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna przepisy i normy z zakresu bezpieczeństwa pracy, zna przyrządy do pomiaru czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy IGR2A_K03, IGR2A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o systemach zarządzania bezpieczeństwem w zakładach pracy, a także zna zagrożenia w środowisku pracy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat polskich norm i przepsów prawa dotyczących problematyki bezpieczeństwa + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zarządzać poziomem bezpieczeństwa w przedsiębiorswie, a także potrafi zidentyfikować zagrożenie + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić pomiary zagrożeń fizycznych przyrządami pomiarowymi - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna przepisy i normy z zakresu bezpieczeństwa pracy, zna przyrządy do pomiaru czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Pojęcia podstawowe, bezpieczeństwo pracy, zagrożenie, kultura pracy, profilaktyka i kreowanie polityki bezpieczeństwa.
2. Prawo pracy: system ochrony w Polsce, prawo krajowe i międzynarodowe, sektor nadzoru państwowego i społecznego, obowiązki pracodawcy i pracownika.
3. Zagrożenia w środowisku pracy: identyfikacja i kryteria podziału, analiza i ocena, czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
4. Wypadki przy pracy: rodzaje wypadków, klasyfikacja i przyczyny, statystyka, wskaźniki wypadkowości, ekonomiczne skutki wypadków.
5. Dokumentacja powypadkowa: postępowanie podczas badania wypadku, naruszenie obowiązków, profilaktyka i zalecenia powypadkowe.
6. Choroby zawodowe: procedury zgłaszania podejrzenia choroby oraz ich orzekania, profilaktyka, wskaźniki zapadalności, klasyfikacje działalności.
7. Ryzyko zawodowe: dobór, metody, klasyfikacja, ocena, dokumentowanie, obowiązki pracodawcy, przykłady.
8. Ergonomia jako interdyscyplinarna nauka: cele i zadania, model, historia rozwoju i perspektywy.
9. Człowiek – maszyna – środowisko: rola zmysłów ludzkich, praca fizyczna i koszty fizjologiczne.
10 Antropometria: projektowanie stanowisk pracy, obciążenie psychonerwowe.
11. Czynniki społeczne i psychologiczne w środowisku pracy: motywacja, stres, rutyna, wypalenie zawodowe, szkolenia i dobór pracowników.
12. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej: odzież ochronna i robocza, charakterystyka i sposoby znakowania.
13. Postępowanie w czasie zaistnienia wypadku: resuscytacja, profilaktyka, telefony alarmowe, badania lekarskie, ewakuacja w czasie pożaru.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych
1. Mikroklimat
2. Pomiar gazów
3. Zapylenie powietrza
4. Hałas
5. Oświetlenie
6. Wybuchy
7. Wibracje
8. Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oddanych sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń oraz test zaliczeniowy

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami i skonsultowanym z prowadzącym zajęcia laboratoryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Szlązak, N. Szlązak; “Bezpieczeństwo i higiena pracy” – Wyd. AGH, Kraków, 2012
2. T. Lis, K. Nowacki; “Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym” – Wyd. Pol.Śl., Gliwice 2005
3. T.Kaczmarek; “Ryzyko i zarządzanie ryzykiem” – Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji, Warszawa 2005
4. B. Rączkowski; “BHP w praktyce” – ODDK, Gdańsk, 2018
5. J. Łunarski; “Zarządzanie jakością, standardy i zasady” – Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Rzeszów 2006
6. Z. Kwiecień, K. Mruk, J. Rydlewski, T. Szponder; “Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie” – skrypt uczelniany Nr 814, Kraków, 1986

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M.Kapusta, D. Nowak-Senderowska, W. Andrusikiewicz.: Identyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika — Bezpieczeństwo w środowisku pracy : postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy / red. nauk. Jerzy Konieczny. — Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2011.
2. P.Bąk, M.Kapusta.: Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym z uwzględnieniem ryzyka zawodowego — Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8.
3. M.Kapusta, M.Sukiennik, P.Bąk: Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741 – 2017 nr 5.
4. W.Danielak, M.Kapusta, M.Kraszewska: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : studia przypadków – Exante Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 2018.

Informacje dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa.