Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody numeryczne w geomechanice
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-224-PS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Przeróbka surowców mineralnych
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach wykładów będzie przekazywana wiedza z zakresu zastosowania metod numerycznych do opisu zjawisk geomechanicznych oraz projektowania działalności inżynierskiej. W ramach projektu studenci będą wykonywać projekt z zastosowaniem metod omówionych w ramach wykładu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe zasady stosowania metod numerycznych do rozwiązywania zagadnień geomechanicznych. IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę na temat algorytmu metody elementów skończonych dla rozwiązywania zagadnień statycznych. IGR2A_W04, IGR2A_W06
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednie odpowiednie metody komputerowe do analizowanego zagadnienia geomechanicznego. IGR2A_U04, IGR2A_U05 Projekt
M_U002 Student potrafi za pomocą metody elementów skończonych dokonać analizy podstawowych zjawisk geomechanicznych. IGR2A_U04, IGR2A_U06
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość potrzeby dalszego kształcenia oraz wpływu swojej pracy na otoczenie. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady stosowania metod numerycznych do rozwiązywania zagadnień geomechanicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat algorytmu metody elementów skończonych dla rozwiązywania zagadnień statycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednie odpowiednie metody komputerowe do analizowanego zagadnienia geomechanicznego. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi za pomocą metody elementów skończonych dokonać analizy podstawowych zjawisk geomechanicznych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość potrzeby dalszego kształcenia oraz wpływu swojej pracy na otoczenie. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Treść wykładów

Podstawowe założenia oraz ogólna charakterystyka metody elementów skończonych. Podstawowe założenia innych wybranych metod numerycznych.Zasady określania parametrów stosowanych do obliczeń. Wybór i zastosowanie kryteriów wytrzymałościowych. Podstawowe zasady opisu modelu rzeczywistego, modelem obliczeniowym. Przykłady zastosowań metod numerycznych do rozwiązywania praktycznych zagadnień geomechanicznych.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Treść ćwiczeń projektowych

Wykonanie modelu (geometria, dobór parametrów, warunki brzegowe, kryterium wytrzymałościowe, dyskretyzacja) oraz przeprowadzenie analizy dla opisu wybranych zagadnień geomechanicznych związanych z wpływem eksploatacji ścianowej na wyrobiska korytarzowe, oceny wpływu zjawisk dynamicznych na wyrobiska podziemne, określenia wielkości filarów pomiędzy wyrobiskami.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o szkice odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach. Ćwiczenia projektowe
zaliczane są na podstawie wykonanego projektu. Nieprzyjęty projekt należy poprawić.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz dyskusja wyników.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wykładów x0,2 i ocena z ćwiczeń projektowych x 0,8

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości odbywa się poprzez samodzielne studiowanie tematyki jaką realizowano
na opuszczonych zajęciach oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie podanym przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. O.C. Zienkiewicz; R.L.Taylor, Finite Element Method, Elsevier 2000,
2. Filcek, H, Walaszczyk J., Tajduś A: Metody komputerowe w geomechanice górniczej, 1994,
3. CAŁA M.Numeryczne metody analizy stateczności zboczy — Slope stability analysis with numerical methods / — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 164,
4. JAKUBOWSKI J.: Stochastyczna symulacja stateczności wyrobisk w nieciągłym masywie skalnym — Stochastic simulation of excavation stability in the discontinuous rock mass / — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 326 1 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 216). — Bibliogr. s. 289–327, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-333-7
5. Kłeczek Z.: Geomechanika górnicza. Sląskie Wydawnictwo techniczne. Katowice 1994.
6. Majcherczyk. T., Szaszenko A., Sdwiżkowa E.: Podstawy geomechaniki. Uczelniane
Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Michał KOWALSKI.: 3D numerical modeling of road tunnel
stability – the Laliki project — Modelowanie 3D dla oceny stateczności tunelu drogowego w Lalikach / //
Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 1, s. 61–78. —
Bibliogr. s. 77–78
Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI: Analiza wpływu zaszłości eksploatacyjnych na
występującą aktywność sejsmiczną oraz stan naprężenia — [Analysis the impact of mining disturbance
on seismic activity and state of stress] / // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii :
[Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], 2017. — S. 57
Phu Minh Vuong NGUYEN, Zbigniew NIEDBALSKI : Numerical modeling of open pit (OP) to underground
(UG) transition in coal mining / // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2016 vol. 38
no. 3, s. 35–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/uqOUPk
T. MAJCHERCZYK, Z. NIEDBALSKI // Numerical modeling used for designing of coal mine roadway
support / W: New techniques and technologies in mining : proceedings of the School of undeground mining : Dnipropetrovs’k, Ukraine, 12–18 September 2010 / eds. Volodymyr Bondarenko, Iryna Kovalevs’ka, Roman Dychkovs’kyy. — London : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2010. — ISBN: 978-0-415-59864-4. — S. 77–82. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie projektów odbywa się w terminie podstawowym jednym terminie poprawkowym.
Brak możliwości poprawiania oceny pozytywnej.