Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona dziedzictwa przemysłowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-315-PS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Przeróbka surowców mineralnych
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zostanie zapoznany ze znaczeniem dziedzictwa przemysłu dla zachowania ciągłości historii, tożsamości miejsc, a także rozwoju społeczno-gospodarczego. Student pozna także podejścia do ochrony i adaptacji stosowane w różnych krajach oraz przykłady adaptacji obiektów dziedzictwa przemysłowego dla różnorakich funkcji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie znaczenie dziedzictwa przemysłowego oraz podejścia – kryteria, programy, metody inwentaryzacji i waloryzacji zmierzające do wyselekcjonowania najbardziej wartościowych obiektów. IGR2A_W05 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_W002 Zna i rozumie przykłady adaptacji obiektów dziedzictwa przemysłowego dla różnorakich funkcji, a także procedurę formalno-prawną i źródła finansowania. IGR2A_W05 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać analizy stanu zachowania historycznej zabudowy oraz określić formy i zakres ochrony konserwatorskiej. IGR2A_U05 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi ocenić adekwatność nowych funkcji infrastruktury przemysłowej w odniesieniu walorów historyczno-architektonicznych. IGR2A_U05 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest wrażliwy na dziedzictwo przemysłu stanowiące o ciągłości historii i tożsamości miejsc. IGR2A_K03, IGR2A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_K002 Jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy – uczenia się przez całe życie. IGR2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie znaczenie dziedzictwa przemysłowego oraz podejścia – kryteria, programy, metody inwentaryzacji i waloryzacji zmierzające do wyselekcjonowania najbardziej wartościowych obiektów. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie przykłady adaptacji obiektów dziedzictwa przemysłowego dla różnorakich funkcji, a także procedurę formalno-prawną i źródła finansowania. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy stanu zachowania historycznej zabudowy oraz określić formy i zakres ochrony konserwatorskiej. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić adekwatność nowych funkcji infrastruktury przemysłowej w odniesieniu walorów historyczno-architektonicznych. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest wrażliwy na dziedzictwo przemysłu stanowiące o ciągłości historii i tożsamości miejsc. + - - + - - - - - - -
M_K002 Jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy – uczenia się przez całe życie. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia: architektura przemysłowa, zabytek, zabytek techniki, dziedzictwo kultury, dziedzictwo przemysłowe, dobro kultury współczesnej, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja.
2. Wpływ przemysłu na rozwój miast i regionów. Materialne i duchowe dziedzictwo przemysłu.
3. Formalno-prawna procedura ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłowego. Formy ochrony konserwatorskiej. Źródła finansowania prac zabezpieczających i adaptacyjnych.
4. Ochrona dziedzictwa w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wzrost świadomości znaczenia spuścizny przemysłu na przestrzeni dekad. Podejścia – kryteria, programy, metody inwentaryzacji i waloryzacji zmierzające do wyselekcjonowania najbardziej wartościowych obiektów.
5. Dziedzictwo przemysłu jako potencjał rozwoju obszarów i regionów przemysłowych i sposób zachowania tożsamości. Dziedzictwo przemysłu jako podstawa tworzenia produktu turystycznego. Turystyka industrialna.
6. Zagrożenia dla dziedzictwa przemysłowego. Definicja i rodzaje zagrożeń. Zakres prac profilaktycznych i konserwatorskich.
7. Studia przypadku z kraju i zagranicy – adaptacja obiektów i zespołów zabudowy poprzemysłowej dla nowych funkcji. Identyfikacja problemów i czynników sukcesu.
8. Wizyta terenowa do obiektu poprzemysłowego zaadaptowanego dla nowych funkcji.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Studium przypadku wybranego obiektu lub zespołu zabudowy poprzemysłowej zaadaptowanej dla nowych funkcji. Analiza stanu zachowania historycznej zabudowy. Formy i zakres ochrony konserwatorskiej. Ocena adekwatności nowych funkcji do walorów historyczno-architektonicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, wizyta terenowa, studia przypadku, dyskusja.
 • Ćwiczenia projektowe: Uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych – na podstawie wykonanego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych i wykonanie pracy w grupach.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na podstawie ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem części ćwiczenia projektowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Centrum Badań Dziedzictwa Przemysłowego: https://kopalniaguido.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=131&Itemid=608.
2. Kosmaty J. (2007): Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 10 latach od zakończenia eksploatacji węgla, [w:] IX Konferencja pn. Górnicze dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, s. 61–69, 2007.
3. Ślesiński W. (1990): Konserwacja zabytków sztuki, tom 2, Arkady.
4. Charytonow E. (1963): Zarys historii architektury, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
5. Buchner M. (1983): Zarys projektowania i historii architektury, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,.
6. Mączeński Z. (1956): Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Wydawnictwo Budownictwo i Architektura, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Cała M., Ostręga A. (2013): Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas – An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum. Archives of Mining Science, vol. 58, no. 2, s. 361–374.
2. Lenartowicz J.K., Ostręga A. (2012): Revitalisation of post-industrial areas through the preservation of technical heritage in Poland. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, pp. 181–192.
3. Ostręga A. (2012): Dziedzictwo przemysłu naftowego Ziemi Gorlickiej – znaczenie, stan zachowania i wytyczne rewitalizacji. Przegląd Górniczy, nr 7, s. 88–97.
4. Ostręga A. (2012): Prawne uwarunkowania ochrony dziedzictwa górniczego w procesie likwidacji, rekultywacji i rewitalizacji. Przegląd Górniczy, nr 12, s. 52–61.
5. Ostręga A. (2009): Dziedzictwo górnicze podstawą rewitalizacji miast. Górnictwo i geologia XI. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa i Geoinżynierii Politechniki Wrocławskiej, nr 125, Seria: Studia i Materiały, nr 35, s. 161–170, 2009.

Informacje dodatkowe:

brak