Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Planowanie przestrzenne i architektura krajobrazu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-316-PS-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Przeróbka surowców mineralnych
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapozna się z systemem planowania przestrzennego, rolą dokumentów planistycznych w realizacji inwestycji budowlanych oraz kształtowaniu i ochronie krajobrazu, a także metodami waloryzacji krajobrazu. Pozna także rolę inwestora i społeczeństwa gospodarowaniu przestrzenią.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie system dokumentów planistycznych i strategicznych oraz ich znaczenie w procesie inwestycyjnym i kształtowaniu krajobrazu oraz rolę społeczeństwa i inwestora w procedurze uchwalania/wydawania dokumentów planistycznych. IGR2A_W02 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_W002 Zna i rozumie zasady kształtowania i ochrony krajobrazu w procesie planowania przestrzennego oraz metody waloryzacji krajobrazu. IGR2A_W02 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi uczestniczyć w procesie planowania przestrzennego oraz korzystać z dokumentów planistycznych, uzyskiwać wypisy i wyrysy oraz właściwie ocenić zagrożenia dla wybranej inwestycji wynikające z uwarunkowań przestrzennych. IGR2A_U04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_U002 Potrafi wykonać analizę widokową oraz stosować metody waloryzacji krajobrazu. IGR2A_U04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do rozwiązywania konfliktów przestrzennych w inwestycjach budowlanych. IGR2A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_K002 Jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy oraz uczenia się przez całe życie. IGR2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie system dokumentów planistycznych i strategicznych oraz ich znaczenie w procesie inwestycyjnym i kształtowaniu krajobrazu oraz rolę społeczeństwa i inwestora w procedurze uchwalania/wydawania dokumentów planistycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady kształtowania i ochrony krajobrazu w procesie planowania przestrzennego oraz metody waloryzacji krajobrazu. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi uczestniczyć w procesie planowania przestrzennego oraz korzystać z dokumentów planistycznych, uzyskiwać wypisy i wyrysy oraz właściwie ocenić zagrożenia dla wybranej inwestycji wynikające z uwarunkowań przestrzennych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać analizę widokową oraz stosować metody waloryzacji krajobrazu. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do rozwiązywania konfliktów przestrzennych w inwestycjach budowlanych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Jest gotów do poszerzania i uzupełniania zdobytej wiedzy oraz uczenia się przez całe życie. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1) Informacje wprowadzające: podstawowe definicje – gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, ład przestrzenny, interes publiczny, obszar przestrzeni publicznej, krajobraz, architektura krajobrazu i in.; podstawy prawne.
2) Systematyka dokumentów planistycznych i strategicznych oraz ich wzajemne relacje.
3) Podstawowe dokumenty planistyczne (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) – rola inwestora i mieszkańca, procedura uchwalania, zakres merytoryczny, zasięg obowiązywania, znaczenie prawne.
4) Rola planowania przestrzennego w realizacji inwestycji. Inwestycje celu publicznego. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – procedura wydawania, zakres merytoryczny, zasięg obowiązywania, znaczenie prawne.
5) Przestrzeń publiczna w planowaniu przestrzennym. Wpływ jakości przestrzeni publicznych, krajobrazu i architektury na warunki życia społeczeństwa. Zrewitalizowane tereny poprzemysłowe jako przestrzenie publiczne. Tymczasowa przestrzeń publiczna – udział społeczeństwa w jej organizowaniu.
6) Zasady kształtowania i ochrony krajobrazu w procesie planowania przestrzennego. Analiza widokowa. Ustawa „krajobrazowa” – wpływ na krajobraz i ład przestrzenny.
7) Rola planowania przestrzennego w zachowaniu ładu przestrzennego i ochronie krajobrazu.
8) Metody waloryzacji i oceny krajobrazu. Analiza studiów przypadku.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Opracowanie projektu ulokowania wybranej inwestycji z uwzględnieniem zapisów dokumentów planistycznych oraz ochrony krajobrazu na mapie sytuacyjno-wysokościowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna, studia przypadku, dyskusja.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie wykonanego projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Uczestnictwo w wykładach, dyskusja na temat przedstawianych treści oraz bieżące wyjaśnianie wątpliwości.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na podstawie oceny z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach musi być nadrobiona samodzielnym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu oraz inne ustawy i rozporządzenia dostępne w ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/
2) Kozłowski S. i in. (2005): Vademecum Gospodarki Przestrzennej, IRM Kraków.
3) Polski J. (2007): Systemowe planowanie przestrzennego a ochrona środowiska, Wyd. Politechniki Krakowskiej.
4) Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Ministerstwo Budownictwa, Warszawa, 2007.
5) Bogdanowski J. (1994): Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno–krajobrazowych (JARK – WAK) w studiach i projektowaniu. Politechnika Krakowska.
6) Böhm A. (1994): Architektura krajobrazu jej początki i rozwój. Politechnika Krakowska, Kraków.
7) Böhm A. (2006): Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu, Kraków, , Politechnika Krakowska
8) Materiały Konferencji nt. KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU TERENÓW POEKSPLOATACYJNYCH W GÓRNICTWIE. AGH Kraków, Politechnika Krakowska, Komisja Urbanistyki i Architektury, PAN O./Kraków, 2003.
9) Böhm A. (2007): Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu: o czynniku kompozycji: podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,.
10) Szewczyk-Świątek A. (2014): Karnawalizacja architektoniczna jako instrument intencjonalnej deformacji wizerunku dziedzictwa górniczego, [w:] Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech (red. Cała M., von Bismarck F., Illing M.), Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 406–417, (w j. niem. i pol.).
11) Wielgus, K., Wielgus-Środulska J. (2003): Zarys zasad rejestracji zintegrowanej: postaci, wartości i przemian krajobrazów inżynieryjnych, z doświadczeń dydaktycznych i projektowych, dotyczących wyrobisk poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym. Materiały Konferencji nt. KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU TERENÓW POEKSPLOATACYJNYCH W GÓRNICTWIE. AGH Kraków, Politechnika Krakowska, Komisja Urbanistyki i Architektury, PAN O./Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Karwińska A., Böhm A., Ostręga A. (2016): Przestrzenie publiczne w rozwoju miasta, Wyd. Texter Sp. z o.o., Warszawa. S. 174. Tryb dostępu: https://www.texterbooks.com/pl/p/Przestrzenie-publiczne-w-rozwoju-miasta/143 [2016-11-17]. Tekst dostępny po zakupie książki.
2) Uberman R. Ostrega A. (2007): Uregulowania prawne w zakresie rekultywacji i rewitalizacji przedsiębiorstwa górniczego w odniesieniu do KWB Konin [w:] Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST. Kraków.
3) Uberman R., Ostręga A. (2006): Działalność geologiczno-górnicza w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Górnictwo Odkrywkowe nr 1-2. Poltegor Instytut, Wrocław, s. 17–24.

Informacje dodatkowe:

brak