Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wzbogacanie surowców a środowisko naturalne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-713-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Surowiak Agnieszka (asur@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Poznanie technik wzbogacania określonego rodzaju kopaliny z uwzględnieniem wszystkich składników: minerał użyteczny, skała płonna z wskazaniem gospodarczego wykorzystania składników użytecznych i kierunków zagospodarowania składników nieużytecznych zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe uwarunkowania procesu wzbogacania grawitacyjnego IGR1A_W05, IGR1A_W01 Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_W002 Student zna mechanizm adsorpcji wybranych odczynników flotacyjnych na granicach faz biorących udział w procesie flotacji IGR1A_W01 Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów technicznych (matematyki, fizyki, chemii) oraz mineralogii, petrografii i geologii inżynierskiej potrzebną do opisu elementarnych praw i zasad w wzbogacaniu kopalin IGR1A_W01, IGR1A_W02 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student posiada elementarną wiedzę z zakresu fizykochemii powierzchni minerałów zdolnych do flotacji IGR1A_W01 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Student zna zakres stosowalności i wymagania podstawowych procesów wzbogacania grawitacyjnego, magnetycznego i fizykochemicznego IGR1A_W01 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie definiować podstawowe parametry opisu układu wzbogacania i obliczać proste zadania korzystając z bilansu składników IGR1A_U03, IGR1A_U02 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie dobrać rodzaj i oszacować zużycie odczynników flotacyjnych w flotacji węgli kamiennych o różnym stopniu uwęglenia IGR1A_U05, IGR1A_U03 Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_U003 Student umie zaplanować przebieg flotacji wybranego minerału siarczkowego IGR1A_U05, IGR1A_U03 Wykonanie projektu,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie konieczność odpowiedniego podejścia inżynierskiego do konkretnej kopaliny wykorzystując jej naturalne właściwości IGR1A_K01 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe uwarunkowania procesu wzbogacania grawitacyjnego + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna mechanizm adsorpcji wybranych odczynników flotacyjnych na granicach faz biorących udział w procesie flotacji + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów technicznych (matematyki, fizyki, chemii) oraz mineralogii, petrografii i geologii inżynierskiej potrzebną do opisu elementarnych praw i zasad w wzbogacaniu kopalin + - - + - - - - - - -
M_W004 Student posiada elementarną wiedzę z zakresu fizykochemii powierzchni minerałów zdolnych do flotacji + - - + - - - - - - -
M_W005 Student zna zakres stosowalności i wymagania podstawowych procesów wzbogacania grawitacyjnego, magnetycznego i fizykochemicznego + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie definiować podstawowe parametry opisu układu wzbogacania i obliczać proste zadania korzystając z bilansu składników + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie dobrać rodzaj i oszacować zużycie odczynników flotacyjnych w flotacji węgli kamiennych o różnym stopniu uwęglenia + - - + - - - - - - -
M_U003 Student umie zaplanować przebieg flotacji wybranego minerału siarczkowego + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność odpowiedniego podejścia inżynierskiego do konkretnej kopaliny wykorzystując jej naturalne właściwości + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. 1. Systematyka procesów wzbogacania. Własności grawitacyjne, magnetyczne i powierzchniowe minerałów, argumenty rozdziału. Czynniki utrudniające stosowanie fizycznych i fizykochemicznych metod rozdziału (2).
  2. Wzbogacanie grawitacyjne w osadzarkach jako metoda znana i stosowana od czasów starożytnych. Podstawy procesu, zastosowanie w kraju i na świecie różnego typu osadzarek do rozdziału surowców i odpadów(2).
  3. Zasada rozdziału w polu magnetycznym (2).
  4. Wzbogacanie fizykochemiczne. Podstawy rozdziału składników w procesie flotacji pianowej (2).
  5. Krótka charakterystyka faz biorących udział w procesie flotacji (hydrofobowość, skrajny kąt zwilżania, pienienie) (2).
  6. Flotacja minerałów na wybranym przykładzie. Adsorpcja kolektora i spieniacza na powierzchni minerału (3).
  7. Kolokwium zaliczeniowe (2)

 2. Student powinien uzyskać zaliczenie z modułu Przeróbka ogólna

Ćwiczenia projektowe (15h):

Dobór optymalnej techniki wzbogacania określonego rodzaju kopaliny (rodzaj kopaliny podaje prowadzący zajęcia dla każdego studenta) z uwzględnieniem wszystkich składników: minerał użyteczny, skała płonna z wskazaniem gospodarczego wykorzystania składników użytecznych i kierunków zagospodarowania składników nieużytecznych zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystania składników w aspektach uwzględniających ochronę środowiska naturalnego w formie projektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną z ocen z: kolokwium zaliczeniowego z wykładu x 0,5 + ocena z projektu x 0,5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien uzyskać zaliczenie z modułu: Przeróbka surowców mineralnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Z. Blaschke, M. Brożek, E. Mokrzycki, Z. Ociepa, T. Tumidajski – Zarys technologii procesów przeróbczych.
2. J. Drzymała – Podstawy Mineralurgii.
3. W. Stępiński – Wzbogacanie grawitacyjne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Marian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK, Rozkład prędkości opadania ziaren w próbkach surowców mineralnych Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management, Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, 2004, t. 20 z. 3 s. 67–84
2. Marian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK, Efektywność procesu rozdziału w osadzarce, Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2006 R. 30 z. 3/1 s. 29–40
3. Marian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK, Effect of particle shape on jig separation efficiency , Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2007 nr 41 s. 397–413
4. M. BROŻEK, A. SUROWIAK, Distribution of terminal settling velocity of spherical particles for the condition of turbulent motion, Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Vol. 1 / eds. Wang Dian Duo, [et al.], S. 310–315
5. Marian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK, Argument of separation at upgrading in the JIG Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa, 010 vol. 55 iss. 1 s. 21–40.
6. M. BROŻEK, A. SUROWIAK, Distribution of settling velocity of irregular particles and its effect on jig separation efficiency, IMPC 2010 : “Smarter processing for the future” : XXV International Mineral Processing Congress : 6–10 September 2010, Brisbane, Australia
7. Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK, Comparative assessment of spearation efficiency in jigging, Physical Separation’13 : June 20–21, 2013, Falmouth, UK
8. Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK, Methodology of calculation the terminal settling velocity distribution of spherical particles for high values of the Reynold’s number, Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa, 2014 vol. 59 iss. 1, s. 269–282.
9. Agnieszka SUROWIAK, Wpływ rozkładu gęstości ziaren na rozkład ich prędkości opadania dla wąskich klas ziarnowych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management, 2014 t. 30 z. 1, s. 105–122.

Informacje dodatkowe:

Warunkami koniecznymi uzyskania zaliczenia z modułu jest:
1. Przygotowanie zgodnie z wytycznymi prowadzącego i zaliczenie na ocenę pozytywną projektu.
2.Obecność na wszystkich zajęciach projektowych.
3.Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
Nieobecność na ćwiczeniach spowodowaną szczególnymi okolicznościami (choroba, przypadek losowy) zostanie usprawiedliwiona a zajęcia mogą zostać odrobione w innym terminie wskazanym przez prowadzącego zajęcia bądź w innej formie wskazanej przez prowadzącego (np. prezentacja tematyki zajęć w formie wygłoszenia referatu).
Nieobecność na 50% z projektowych skutkuje brakiem klasyfikacji studenta z zaleceniem powtarzania zajęć.
Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego.
Spełnienie powyższych warunków stanowi podstawę do zaliczenia całości modułu.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych oraz wykładu może odbyć się maksymalnie w trzech terminach: podstawowym i dwóch poprawkowych.
Nie ma możliwości poprawy uzyskanej oceny pozytywnej z poszczególnych form zajęć. Obecność na wykładach (100%) może być premiowana przy wystawianiu oceny końcowej z modułu.