Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarys górnictwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-104-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar (walkor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rola i niezbędność surowców mineralnych i górnictwa w gospodarce. Podstawowe cechy geologiczne złóż decydujące o wyborze najlepszej technologii eksploatacji. Typy i rodzaje działalności górniczej. Przykłady zastosowanej technologie eksploatacji złóż w zależności od form złożowych. Sposoby i techniki pozyskiwania surowców. Maszyny i urządzenia stosowane w górnictwie. Kierunki rozwoju górnictwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozumie potrzebę i rolę działności górniczej, zna ogólne zagadnienia i problematykę związaną z podstawowymi technologiami górniczymi. IGR1A_U02, IGR1A_W04, IGR1A_W02, IGR1A_K01 Kolokwium
M_W002 Zna najważniejsze mejsca występowania i eksploatacji kopalin IGR1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zakwalifikować problematykę górniczą do odpowiedniej dyscypliny szcegółowej. IGR1A_U02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie ropoznać i opisać warunki zalegania złóż. IGR1A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna terminologię górniczą, potrafi porozumiewiać się fachowym językiem geologiczno-górniczym. IGR1A_K01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozumie potrzebę i rolę działności górniczej, zna ogólne zagadnienia i problematykę związaną z podstawowymi technologiami górniczymi. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna najważniejsze mejsca występowania i eksploatacji kopalin + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zakwalifikować problematykę górniczą do odpowiedniej dyscypliny szcegółowej. + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie ropoznać i opisać warunki zalegania złóż. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna terminologię górniczą, potrafi porozumiewiać się fachowym językiem geologiczno-górniczym. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Górnictwo jako dyscyplina naukowa. Obszary zainteresowania górnictwa. Podstawowe definicje. Zasoby geologiczne i kategorie zasobów. Kryteria bilansowości podstawowych kopalin. Podział i rodzaje surowców mineralnych. Formy występowania złóż. Pokład i elementy zalegania pokładu. Deformacje pokładu.Występowanie surowców mineralnych w Polsce. Rodzaje górnictwa.Techniki urabiania stosowane w górnictwie. Urządzenia mechaniczne: koparki, kombajny, strugi, ługowanie, wytapianie i metody niekonwencjonalne.Pojęcie wybuchu. Materiał wybuchowy w górnictwie. Urabianie przy zastosowaniu techniki strzelniczej.Konstrukcja otworu strzałowego. Metryka strzałowa.Etapy działalności górniczej. Rodzaje robót górniczych. Wyrobiska górnicze poszukiwawcze, udostępniające, przygotowawcze i eksploatacyjne.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Występowania surowców mineralnych w Polsce i na świecie. Charakterystyka ważniejszych kopalń.Wydobycie surowców mineralnych w Polsce i na świecie, rola w gospodarce.
Wyznaczanie głównych elementów zalegania złoża na założonym obszarze górniczym na podstawie robót poszukiwawczych. Charakterystyka deformacji ciągłych oraz nieciągłych, towarzyszących eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem uskoków normalnych. Zapozanie się z kopalnią doświadczalną, wizyta w wybranych kopalniach: podziemnej i odkrywkowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Praca zaliczeniowa w ramach ćwiczeń obejmująca treści wykładów i ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,6 x ocena z kolokwium + 0,4 x ocena z zadania dotyczącego opracowania mapy złożowej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć lub indywidualny sposób uzupełnienia ustalony z wykładowcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Uczestnictwo w zajęciach praktycznych w kopalniach jako wymagany warunek uzyskania zaliczenia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Stanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
2. Stanisław PIECHOTA: Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. . — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008.
3. Stnisław Piechota:, Podstawy górnictwa kopalin stałych. Wydawnictwo AGH, Kraków, 1996.
4. Jan Honysz, Górnictwo. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 2011.
5. Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski: Zarys podziemnego górnictwa węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007.
6. Bilans Gospodarki Surowcami Minerlanymi Polski i Świata.Instytutu GSMiE PAN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Reinforcement of underground excavation with expansion shell rock bolt equipped with deformable component / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 1, s. 39–52. — Bibliogr. s. 51–52, Abstr.
2. Laboratory research on non-destructive testing method of the stress state of the expansion rock bolt support / DOMINIK Ireneusz, LALIK Krzysztof, KORZENIOWSKI Waldemar, SKRZYPKOWSKI Krzysztof // W: 13th conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Kraków – Kazimierz Dolny, Poland, 12–14 June 2017 : proceedings / ed. Marcin Apostoł ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control, Committee on Machine Building of the Polish Academy of Science. — [Kraków] : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2017. — ISBN: 978-83-64755-27-9. — S. 17.
3. Multilayer exploitation of zinc and lead ore deposits in ”Olkusz-Pomorzany” mine / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 171–185. — Bibliogr. s. 185, Abstr.

Informacje dodatkowe:

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach jest wyrównywana pracą własną studenta (np. prezentacja zagadnienia z literatury zagranicznej odnośnie eksploatacji złóż surowców mineralnych)