Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie informacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-105-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Broda Krzysztof (broda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia w ramach modułu przekazują wiedzę dotyczącą korzystania z edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego oraz podstaw programowania ilustrowane rozwiązywanymi na ćwiczeniach laboratoryjnych przykładami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy i obsługi komputera. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę i zrozumienie podstawowych zagadnień z zakresu technologii informacyjnej. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna podstawowe możliwości wykorzystania programów użytkowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) IGR1A_W01, IGR1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student zna zagrożenia związane z pracą w sieci komputerowej. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony antywirusowej. IGR1A_W03 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przetwarzać dokumenty otrzymane w formie elektronicznej oraz napisać proste programy w języku Visual Basic. IGR1A_U06, IGR1A_U02 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student posiada dobre nawyki w pracy z komputerem IGR1A_U06, IGR1A_U02 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi przedstawić wyniki swojej pracy za pomocą dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych IGR1A_U06, IGR1A_U02 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Student potrafi korzystać z alternatywnych form kształcenia z wykorzystaniem internetu. IGR1A_U06, IGR1A_U02 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu technologii informacyjnej IGR1A_K01 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student posiada umiejętność pracy zespołowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych IGR1A_K02 Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy i obsługi komputera. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę i zrozumienie podstawowych zagadnień z zakresu technologii informacyjnej. - - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe możliwości wykorzystania programów użytkowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny) - - + - - - - - - - -
M_W004 Student zna zagrożenia związane z pracą w sieci komputerowej. - - + - - - - - - - -
M_W005 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony antywirusowej. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przetwarzać dokumenty otrzymane w formie elektronicznej oraz napisać proste programy w języku Visual Basic. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student posiada dobre nawyki w pracy z komputerem - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przedstawić wyniki swojej pracy za pomocą dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi korzystać z alternatywnych form kształcenia z wykorzystaniem internetu. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu technologii informacyjnej - - + - - - - - - - -
M_K002 Student posiada umiejętność pracy zespołowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Przekazanie umiejętności w zakresie: wykorzystania podstawowych funkcji komputera
klasy PC i jego systemu operacyjnego; wykorzystania programu do edycji tekstu w
zakresie tworzenia, formatowania, drukowania i umieszczania w tekście obiektów oraz
tabel; użycia programu arkusza kalkulacyjnego w zakresie tworzenia, formatowania,
modyfikacji arkusza oraz użycia podstawowych funkcji matematycznych,
statystycznych i logicznych. Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego.
Podstawy programowania w języku VisualBasic.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

- Student obowiązany jest wykonać i zaliczyć wszystkie ćwiczenia laboratoryjne wskazane przez
prowadzącego zajęcia.
- Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest ostatni dzień zajęć w
danym semestrze. Jest to również koniec możliwości odrobienia ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń
laboratoryjnych ustalana jest na podstawie ocen uzyskanych z wykonania zadanych ćwiczeń na
zajęciach oraz zadanych zagadnień do opracowania. Formę i tryb przedstawiania do zaliczeń
opracowań określa prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia może również zezwolić na uzupełnienie
braków oraz poprawienie negatywnych ocen z zadanych zagadnień w formie elektronicznej. Należy
zaliczyć wszystkie wskazane przez prowadzącego zagadnienia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie oceny z laboratorium. Ocena może być podwyższona za aktywność na wykładach. Nieobecność na zajęciach należy odrobić po uzgodnieniu z prowadzącym. Nie ma możliwości
poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Dopuszczalna jest tylko jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.
- Jedna nieobecność usprawiedliwiona jak i nieusprawiedliwiona na zajęciach wymaga od studenta
odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny (za zgodą prowadzącego można
odrobić na zajęciach innej grupy) lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cieciura Marek. Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań.
Tadeusiewicz Ryszard. Podstawy informatyki.
Tadeusiewicz Ryszard. Społeczność Interrnetu.
Michałowska A., Michałowski S. Ćwiczenia z Windows….Wyd. MIKOM
Szymacha I. Ćwiczenia z Word…. Wyd. MIKOM
Kopertowska M. Zaawansowane możliwości edytora Word…. Wyd. MIKOM
Michałowska A., Michałowski S. Ćwiczenia z Internetu. Wyd. MIKOM
Szymacha I. Ćwiczenia z Excel…. Wyd. MIKOM
Sikorski W. Ćwiczenia z …Funkcje w Excelu. Wyd. MIKOM
Ceran K. Ćwiczenia z PowerPoint…… Wyd. MIKOM
Biolik L., Machowski J., Microsoft Visual Basic 2010 krok po kroku
Thearon W., Newsome B., Visual Basic 2010. Od podstaw

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

K.W.Broda, W.Filipek: Wybór optymalnej metody całkowania numerycznego w zagadnieniach zjawiska kolmatacji. Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 28, z.4 (2004), 47-54
M.Branny, K.Broda, K.Filek, W.Filipek, W.Mikołajczyk: CDF Symulation of Reverse Flow Phenomena In Declined Galleries. Kwartalnik AGH Górnictwo i Geoinżynieria, Vol.30, z3, 2006
oraz według listy publikacji zamieszczonych na stronie Biblioteki Głównej AGH (baza
http://www.bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

W przypadku dużego zaawansowania grupy zajęcia mogą być rozszerzone o nowe elementy.