Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-113-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Uliasz-Bocheńczyk Alicja (aub@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z podstawami inżynierii środowiska.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, elementy środowiska, aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska IGR1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student potrafi zidentyfikować źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na srodowisko. IGR1A_W01 Kolokwium
M_W003 Posiada wiedzę pozwalającą na prognozowanie działań technicznych w ochronie środowiska IGR1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętość identyfikacji czynników wpływających na degradację niematerialnych wartości środowiska IGR1A_U02 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Posiada umiejętość identyfikacji czynników i zjawisk wpływających na realizację zasady zrównoważonego rozwoju IGR1A_U02 Kolokwium
M_U003 Student potrafi zmierzyć wybrane właściwości fizykochemiczne: wód, ścieków, gleb IGR1A_U02 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi zinterpretować wyniki wykonanych badań. IGR1A_U02 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko IGR1A_K01 Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, elementy środowiska, aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi zidentyfikować źródła zanieczyszczeń i ich wpływ na srodowisko. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę pozwalającą na prognozowanie działań technicznych w ochronie środowiska + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętość identyfikacji czynników wpływających na degradację niematerialnych wartości środowiska + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętość identyfikacji czynników i zjawisk wpływających na realizację zasady zrównoważonego rozwoju + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zmierzyć wybrane właściwości fizykochemiczne: wód, ścieków, gleb - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zinterpretować wyniki wykonanych badań. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Historia ochrony środowiska. Podstawowe pojęcia. Elementy środowiska. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska. Źródła zanieczyszczeń, wpływ zanieczyszczeń na środowisko. Ochrona środowiska przyrodniczego. Ochrona atmosfery (rodzaje i źródła zanieczyszczeń, metody zapobiegania i oczyszczania). Ochrona gleb (rodzaje i źródła zanieczyszczeń, metody ochrony). Środowisko wodne, woda w życiu człowieka, zanieczyszczenia wód (źródła, metody zapobiegania i oczyszczania). Hałas, wibracje, promieniowanie w środowisku. Litosfera – środowisko geologiczne. Wpływ działalności człowieka na środowisko geologiczne. Krajobraz, ekosystem, biocenoza, różnorodność gatunkowa. Podstawowe strategie ochrony środowiska. Ślad węglowy.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Oznaczenie wybranych wskaźników zanieczyszczeń wód i ścieków. Badanie wybranych zanieczyszczeń gleb. Pomiary hałasu w aglomeracji miejskiej. Zajęcia terenowe – obszar zdegradowany przemysłowo, inwentaryzacja zmian antropogenicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
Obecność obowiązkowa: zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie
z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Zaliczenie: na podstawie egzaminu pisemnego.
Ćwiczenia laboratoryjne:
Obecność obowiązkowa: Tak. W przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie każdą
nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie albo
poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć (z
możliwością wykorzystania godzin konsultacji). Student, który opuścił więcej niż 3 zajęcia i są one
nieusprawiedliwione jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.
Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego.
Zaliczenie: Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sprawozdań i kolokwium.
Studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy zaliczenia kolokwiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie kolokwium z wykładów i zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych (średnia arytmetyczna)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia
zaległości. Nieobecności na ćwiczeniach można odrobić na innych grupach pod warunkiem zgodności tematyki zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Stefanowicz T.: Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska. Wyd. Pol. Poznańskiej, 1996.
2.Dobrzański G. i inni: Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.
3.Lipińska E.: Podstawy ochrony środowiska – od atmosfery do górotworu. Wyd. PWSZ-Krosno, 2004.
4.Paczulski R.: Ochrona środowiska, zarys wykładu. Of.Wyd.Branta, Bydgoszcz 2008.
5.Sobczyk W.(red.nauk.). Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków, 2014.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Uliasz-Bochenczyk A. , Mokrzycki E., Mazurkiewicz M. , Piotrowski Z. , 2006 – Utilization of carbon dioxide in fly ash and water mixtures. Chemical Engineering Research and Design. vol. 84 no. A9, p. 843–846.
Pawul M., Ecological education of adults as basis of correct municipal waste management, Waste Forum (Czasopismo elektroniczne), 2010 s. 417–421.
Pawul M., Sobczyk W., Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, 2011 vol. 6 no. 2, s. 147–156.
Sobczyk W. (red), aut.: Biedrawa A., Kępys W., Kowalska A.,Pawul M., Pomykała R., Sobczyk W., Szymańska – Czaja M., Laboratorium z ochrony środowiska — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Kwiecień J., Pawul M., Modelowanie funkcjonowania obiektów gospodarki odpadami, Inżynieria Ekologiczna, s. 100–109.
Sobczyk W., Pawul M., Rewitalizacja terenów pogórniczych w opinii mieszkańców gminy Lubaczów (woj. podkarpackie), Przegląd Górniczy, 2013 t. 69 nr 12, s. 118–125.
Gliniak M., Pawul M., Sobczyk W., Wpływ transportu i składowisk poprzemysłowych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay” na stan i jakość wody rzeki Wilga w Krakowie, Logistyka, 2014 nr 4 s. 4295–4302.
Sobczyk W. (red), aut.: Biedrawa-Kozik A., Gliniak M., Kępys W., Kowalska A., Łyko P., Pawul M., Pomykała R., Sobczyk W., Szymańska – Czaja M., Śliwka M., Wybrane zagadnienie ochrony i inżynierii środowiska, Kraków, Wydawnictwa AGH, 2014.

Informacje dodatkowe:

Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.