Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-202-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Grabowska-Bołd Iwona (iwona.grabowska@cern.ch)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki ruchów postępowego, obrotowego i drgającego. Znajomość praw powszechnego ciążenia i Keplera. Umiejętność zastosowania tej wiedzy do rozwiązywania typowych zadań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej i współczesnej, na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych IGR1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę na temat dwoistej natury światła i materii, modelu atomu Bohra i atomu, jako źródła światła. IGR1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu harmonicznego prostego i tłumionego. IGR1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu harmonicznego prostego i tłumionego. IGR1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki i jej zastosowań. IGR1A_K05, IGR1A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę, w zakresie fizyki klasycznej i współczesnej, na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat dwoistej natury światła i materii, modelu atomu Bohra i atomu, jako źródła światła. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu harmonicznego prostego i tłumionego. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu harmonicznego prostego i tłumionego. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki i jej zastosowań. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 32 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Fizyka I

1. Ruch: pojęcie ruchu, opis ruchu – wielkości charakteryzujące ruch; klasyfikacja ruchów; układy odniesienia, zasada względności Galileusza, transformacje Galileusza.
2. Zasady dynamiki Newtona: siła jako przyczyna zmiany ruchu postępowego, masa, pęd; moment siły, jako przyczyna zmiany ruchu obrotowego, moment bezwładności, moment pędu
3. Różne rodzaje ruchów jako skutek działania sił, momentów sił i warunków początkowych – postępowy, drgający harmoniczny, obrotowy; siły pozorne
4. Związek energii i pracy – definicje, energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna – energia wiązania układu), moc
5. Zasady zachowania: energii, pędu, momentu pędu. Zderzenia sprężyste i niesprężyste.
6. Pojęcie pola sił, wielkości charakteryzujące pole – natężenie pola, potencjał pola (pola zachowawcze i nie-zachowawcze)
7. Siła grawitacji, prawa Keplera
8. Ruch drgający

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Układ jednostek SI. Wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar. Zamiana jednostek miar. Podstawy rahunku wektorowego i różniczkowego.
Obliczanie położenia, przemieszczenia i drogi. Obliczanie prędkości średniej i chwilowej. Obliczanie przyspieszenia.
Ruch jednostajny i jednostajnie zmienny – prostoliniowy i po okręgu.
Analiza spadku swobodnego i rzutów pionowego, poziomego i ukośnego. Zależność rozwiązania od warunków początkowych.
Zastosowanie zasad dynamiki Newtona do analizy ruchu ciał pod działaniem sił ciężkości i oporów ruchu.
Zastosowanie zasad dynamiki Newtona do analizy ruchu bryły sztywnej.
Obliczenia pracy, mocy i energii kinetycznej. Zastosowania twierdzenia o pracy i energii.
Zastosowania zasad zachowania pędu, momentu pędu i energii
Zderzenia sprężyste i niesprężyste
Kinematyka i dynamika bryły sztywnej
Ruch harmoniczny, wahadło matematyczne i fizyczne (opcjonalnie)
Prawo powszechnego ciążenia i jego zastosowania (opcjonalnie)
Prawa Keplera (opcjonalnie)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników kolokwiów cząstkowych oraz aktywności na zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów kolokwium zaliczeniowego odbywających się w czasie sesji egzaminacyjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest oceną uzyskaną z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma prawo do maksimum jednej nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych. Powstałe braki student nadrabia we własnym zakresie. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student ma prawo do dodatkowego terminu w celu napisania kolokwium, które odbyło się podczas jego nieobecności. Dodatkowy termin kolokwium ustala się z prowadzącym w godzinach konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość fizyki ze szkoły średniej na poziomie podstawowym.
Znajomość elementów matematyki wyższej, niezbędnych do rozumienia wykładu z fizyki na
poziomie akademickim (rachunek wektorowy, różniczkowy i całkowy).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker; Podstawy fizyki;, tomy 1-4, PWN, Warszawa,
2. Z. Kąkol „Fizyka” – wykłady z fizyki,
3. Z. Kąkol, J. Żukrowski „e-fizyka” – internetowy kurs fizyki,
4. Z. Kąkol, J. Żukrowski – symulacje komputerowe ilustrujące wybrane zagadnienia z fizyki,
Pozycje 2-4 dostępne ze stron: http://home.agh.edu.pl/~kakol/; http://open.agh.edu.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pełna lista publikacji naukowych z fizyki dostępna jest pod linkiem:
http://inspirehep.net/search?ln=en&ln=en&p=find+a+Grabowska-Bold&of=hb&action_search=Search&sf=&so=d&rm=citation&rg=25&sc=1

Informacje dodatkowe:

Brak