Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Międzynarodowe rynki surowców mineralnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-215-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Magda Roman (magda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student pozyskuje podstawową wiedzę o funkcjonowaniu międzynarodowych rynków surowców mineralnych i poznaje zasady zabezpieczania się przed niekorzystną zmianą ceny.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady zawierania transakcji zabezpieczających na giełdach surowców mineralnych. IGR1A_W05 Studium przypadków
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania giełd surowców mineralnych i zasad zawierania transakcji giełdowych. IGR1A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność zaprojektowania strategii zabezpieczającej przed niekorzystną zmianą ceny na rynkach surowców mineralnych IGR1A_U02 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi analizować zmiany cen surowców mineralnych na międzynarodowych giełdach. IGR1A_U02 Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy o kształtowaniu się cen na rynkach międzynarodowych. IGR1A_K01 Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady zawierania transakcji zabezpieczających na giełdach surowców mineralnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania giełd surowców mineralnych i zasad zawierania transakcji giełdowych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność zaprojektowania strategii zabezpieczającej przed niekorzystną zmianą ceny na rynkach surowców mineralnych + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować zmiany cen surowców mineralnych na międzynarodowych giełdach. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy o kształtowaniu się cen na rynkach międzynarodowych. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wstępna charakterystyka międzynarodowych rynków surowców mineralnych, rynki scentralizowane, podział na producentów i odbiorców, pojawianie się nowych obszarów produkcji, substytuty surowcowe.
Zmiany cen surowców mineralnych oraz sposoby zabezpieczenia się przed niekorzystną zmianą cen.
Londyńska Giełda Metali, charakterystyka ogólna, podstawowy zakres usług, przesłanki utworzenia giełdy oraz historia jej rozwoju do aktualnego stanu, system rozrachunku.
Kontakty terminowe na Londyńskiej Giełdzie Metali, okresy handlu, sesje giełdowe, standaryzacja ilościowa i jakościowa metali, waluta transakcji, punkty składowania, system sprawozdań cenowych.
Zasady zawierania transakcji terminowych (futures) w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem strat (hedging) wraz z omówieniem przykładów praktycznych.
Zasady zawierania transakcji opcyjnych (options) w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem strat (hedging) wraz z omówieniem przykładów praktycznych.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Opracowanie pracy kontrolnej i wygłoszenie referatu na dowolnie wybrany temat z zakresu międzynarodowych rynków surowców mineralnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywna ocena z ćwiczeń audytoryjnych.
Pozytywna ocen testu wiadomości z wykładów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z zaliczenia wiadomości z wykładów (waga 0,5) i pracy kontrolnej z ćwiczeń audytoryjnych (waga 0,5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na ćwiczeniach odrabiane indywidualnie w uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Magda R.: Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2006.
2. Strony internetowe giełd metali i surowców mineralnych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
Jeśli student opuści więcej niż 20% ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczonym do zaliczenia poprawkowego.
Istnieje możliwość poprawy oceny pozytywnej z ćwiczeń w ramach konsultacji z osobą prowadzącą ćwiczenia.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą studencką.
Obecność na wykładach w liczbie przekraczającej 50% może być premiowana.
Szczegółowe warunki zaliczania ćwiczeń i wiadomości z wykładów prowadzący ustalają na początku semestru.