Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynierskie metody obliczeniowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-304-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pawluś Dorota (dpawlus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z wykorzystania programów Autocad oraz Matlab w zagadnieniach inżynierskich i naukowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w projektowaniu i obliczeniach inżynierskich IGR1A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna możliwości wykorzystania programów użytkowych w zagadnieniach inżynierskich i naukowych dotyczących m. in. projektowania, wizualizacji, analizy danych oraz wyników pomiarowych. IGR1A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętność samokształcenia wyrażającego się m. in. w samodzielnym przygotowaniu do zajęć laboratoryjnych i kolokwiów IGR1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Ma umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych (Matlab) w przetwarzaniu danych pomiarowych oraz wykonywaniu obliczeń inżynierskich. IGR1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Posiada umiejętność tworzenia, modyfikacji i wydruku rysunków oraz projektów przy użyciu oprogramowania CAD (AutoCAD). IGR1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu specjalistycznego oprogramowania IGR1A_K01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w projektowaniu i obliczeniach inżynierskich - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna możliwości wykorzystania programów użytkowych w zagadnieniach inżynierskich i naukowych dotyczących m. in. projektowania, wizualizacji, analizy danych oraz wyników pomiarowych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność samokształcenia wyrażającego się m. in. w samodzielnym przygotowaniu do zajęć laboratoryjnych i kolokwiów - - + - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych (Matlab) w przetwarzaniu danych pomiarowych oraz wykonywaniu obliczeń inżynierskich. - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność tworzenia, modyfikacji i wydruku rysunków oraz projektów przy użyciu oprogramowania CAD (AutoCAD). - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu specjalistycznego oprogramowania - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
 1. Matlab

  1. Struktura programu Matlab, nazwy, typy wartości, zakresy wartości, stałe, zmienne, działania na nich.
  2. Operacje na macierzach, działania macierzowe i tablicowe, podstawowe funkcje i stałe matematyczne, tablicowanie wartości funkcji i rysowanie wykresu.
  3. Podstawowe procedury numeryczne w środowisku Matlab, formułowanie podstawowych zadań z aproksymacji i interpolacji funkcji.

 2. AutoCAD

  1. Przypomnienie podstawowych informacji dotyczących pracy w systemie AutoCAD.
  2. Narzędzia rysunkowe 2D, rysowanie precyzyjne, modyfikacja rysunku, oglądanie rysunku, warstwy, wymiarowanie , kreskowanie – przypomnienie wiadomości.
  3. Tworzenie i wykorzystanie bloków rysunkowych, tworzenie napisów.
  4. Skala rysunku, rzutnie, drukowanie rysunku.
  5. Modelowanie w przestrzeni 3D – krawędzie, powierzchnie, bryły.
  6. Oglądnie rysunku 3D, widoki i rzutnie.
  7. Bryły proste i złożone, modyfikacja brył.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadane problem praktyczne, wykorzystując odpowiednie programy komputerowe. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest koniec zajęć w danym semestrze. Zaliczenie może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu części tematycznych zajęć laboratoryjnych (Matlab, AutoCAD).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują zadania zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się z dotychczas zrealizowanego materiału co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich części tematycznych zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = ocena z zajęć laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa.
Dopuszcza się maksymalnie jedną nieusprawiedliwioną nieobecności na zajęciach laboratoryjnych pod warunkiem samodzielnego nadrobienia materiału. Nieobecność na zajęciach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że na zajęciach realizowany jest ten sam temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Brzózka J., Dorobczyński L.: Matlab. Środowisko obliczeń naukowo technicznych, Mikom
 2. Kaminska B., Pańczyk C.: Ćwiczenia z …… Matlab Przykłady i zadania, Mikom
 3. Rudra P.: MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów PWN
 4. Mrozek B., Mrozek Z.: Matlab i Simulink. Poradnik użytkownika, Wydawnictwo Helion
 5. Jaskulski A.:AutoCAD 2018/LT2018/WS+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D, Warszawa 2017
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Pawluś D., Pięciorak E.:Komputerowe wspomaganie nauczania przedmiotu „Konstrukcje metalowe”, Logistyka nr 3, 2014
 2. Pawluś D.: Laboratorium wirtualne jako nowe narzędzie dydaktyczne, Edukacja : studia, badania, innowacje, 2010, nr 2, s. 39–44
Informacje dodatkowe:

brak