Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przeróbka surowców mineralnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-308-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Foszcz Dariusz (foszcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie operacji i procesów technologicznych przeróbki surowców mających na celu wydzielenie składników użytecznych lub rozdział ziaren według ich właściwości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna potrzebę kompleksowego wykorzystania surowców mineralnych w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju IGR1A_W05, IGR1A_W01, IGR1A_W04 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna uwarunkowania zastosowania podstawowych metod wzbogacania surowców w odniesieniu do poszczególnych surowców IGR1A_W05, IGR1A_W01, IGR1A_W04 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna wskaźniki oceny operacji jednostkowych stosowanych w przeróbce surowców mineralnych IGR1A_W05, IGR1A_W01, IGR1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych IGR1A_W05, IGR1A_W01, IGR1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Zna potrzebę zastosowania przeróbki mechanicznej w odniesieniu do różnych surowców mineralnych IGR1A_W05, IGR1A_W01, IGR1A_W04 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi określić wymagania w zakresie gospodarki wodnej w odniesieniu do odwodnienia produktów wzbogacania danego surowca mineralnego IGR1A_U05, IGR1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi określić skutki środowiskowe przyjęcia określonych wskaźników wzbogacania w odniesieniu do ilości i jakości powstałych odpadów w wyniku przeróbki danego surowca mineralnego IGR1A_U05, IGR1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Umie ocenić operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych IGR1A_U05, IGR1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne surowców, istotne z punktu widzenia efektów ich rozdziału i wzbogacenia IGR1A_U05, IGR1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U005 Umie dokonać oceny wzbogacalności poszczególnych surowców mineralnych IGR1A_U05, IGR1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość konieczności wzbogacania surowców mineralnych jako elementu działań proekologicznych wspierających zrównoważony rozwój IGR1A_K05, IGR1A_K02, IGR1A_K01 Sprawozdanie,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna potrzebę kompleksowego wykorzystania surowców mineralnych w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna uwarunkowania zastosowania podstawowych metod wzbogacania surowców w odniesieniu do poszczególnych surowców + - + + - - - - - - -
M_W003 Zna wskaźniki oceny operacji jednostkowych stosowanych w przeróbce surowców mineralnych + - + + - - - - - - -
M_W004 Zna operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych + - + + - - - - - - -
M_W005 Zna potrzebę zastosowania przeróbki mechanicznej w odniesieniu do różnych surowców mineralnych + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić wymagania w zakresie gospodarki wodnej w odniesieniu do odwodnienia produktów wzbogacania danego surowca mineralnego - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić skutki środowiskowe przyjęcia określonych wskaźników wzbogacania w odniesieniu do ilości i jakości powstałych odpadów w wyniku przeróbki danego surowca mineralnego - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie ocenić operacje jednostkowe stosowane w przeróbce surowców mineralnych - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne surowców, istotne z punktu widzenia efektów ich rozdziału i wzbogacenia - - + - - - - - - - -
M_U005 Umie dokonać oceny wzbogacalności poszczególnych surowców mineralnych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności wzbogacania surowców mineralnych jako elementu działań proekologicznych wspierających zrównoważony rozwój + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Miejsce i rola przeróbki w gospodarce zasobami surowców. Systematyka operacji przeróbczych. Geologiczno górnicze uwarunkowania przeróbki surowców mineralnych.
2. Rozdrabnianie. Rodzaje działań kruszących. Właściwości materiałów decydujące o ich podatności na rozdrabnianie. Dobór urządzenia rozdrabniającego w zależności od właściwości rozdrabnianego materiału i żądanego uziarnienia produktu. Rozdrabnianie w kruszarkach szczękowych, stożkowych, walcowych, HPGR i wirnikowych – podstawowe problemy technologiczne. Zapoznanie się z innowacyjnymi technologiami procesów rozdrabniania.
3. Mielenie w młynach bębnowych i pierścieniowych. Procesy samomielenia. Mielenie ultradrobne.
4. Klasyfikacja mechaniczna. Powierzchnie sitowe – konstrukcja i wykonanie. Systematyka przesiewaczy. Skuteczność i wydajność przesiewania.
5. Rola czynników konstrukcyjnych i technologicznych w kształtowaniu przebiegu i wyników procesu przesiewania. Schematy przesiewania. Układy przesiewania i rozdrabniania.
6. Klasyfikacja przepływowa. Ruch ziarna względem ośrodka. Opadanie swobodne i skrępowane. Wyznaczanie prędkości opadania ziarn. Ziarna równoopadające. Współwystępowanie klasyfikacji i zagęszczania. Efekty wzbogacania w procesie klasyfikacji.
7. Systematyka urządzeń przepływowych do rozdziału ziarn w zawiesinie. Klasyfikatory grawitacyjne poziomo i pionowo-prądowe, klasyfikatory odśrodkowe. Wpływ parametrów konstrukcyjnych i ruchowych pracy klasyfikatorów oraz właściwości rozdzielanej zawiesiny na wielkość otrzymywanego ziarna podziałowego, dokładność klasyfikacji i efekty zagęszczania.
8. Klasyfikacja powietrzna. Klasyfikacja wielostopniowa i wieloproduktowa. Układy młyn – klasyfikator.
9. Wzbogacanie w cieczach ciężkich. Rodzaje obciążników. Właściwości cieczy zawiesinowych. Obieg i regeneracja cieczy ciężkiej. Czynniki wpływające na efektywność procesu rozdziału.
10. Wzbogacanie w osadzarkach, na stołach koncentracyjnych i w separatorach zwojowych. Warunki prowadzenia procesu wzbogacania. Czynniki wpływające na skuteczność rozdziału.
11. Wzbogacanie magnetyczne i elektryczne. Właściwości magnetyczne i elektryczne minerałów. Wzbogacanie magnetyczne minerałów silnie i słabo magnetycznych. Separacja elektrostatyczna i dielektryczna. Rodzaje separatorów.
12. Podstawy procesu flotacji. Właściwości powierzchniowe minerałów. Odczynniki flotacyjne – systematyka, mechanizm oddziaływania na powierzchnię minerałów. Czynniki wpływające na wyniki flotacji.
13. Flotacja selektywna, flotacja kolektywna. Schematy flotacji. Maszyny flotacyjne.
14. Mechanizm procesów chemicznych. Przykłady wzbogacania chemicznego i biologicznego.
15. Obiegi wodno mułowe w zakładach przeróbki surowców mineralnych. Cele i zadania obiegu wodno mułowego. Warunki zamknięcia obiegu. Przykładowy schemat obiegu wodno mułowego.
16. Ochrona środowiska przed szkodliwymi skutkami procesów przeróbki surowców mineralnych. Problem kompleksowego wykorzystania składników kopalin. Zagospodarowanie odpadów.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Ocena procesu przesiewania. Wpływ wybranych czynników (obciążenie, wilgotność, uziarnienie) na skuteczność procesu. Wyznaczenie składu ziarnowego produktów metodą analizy sitowej. Wyznaczanie skuteczności technologicznej przesiewania dla wyników przeprowadzonych doświadczeń. Demonstracja innowacyjnych stanowisk badawczych (sito koralowe, przesiewacz wibracyjny dwupokładowy).
2. Kilkustadialne kruszenie surowców mineralnych w wybranych kruszarkach. Ocena wpływu rozdrabnianych surowców oraz zastosowanych urządzeń na efekty kruszenia. Wyznaczanie stopni rozdrabniania dla wyników przeprowadzonych doświadczeń. Demonstracja innowacyjnych stanowisk badawczych (kruszarka młotkowa, HPGR).
3. Badanie procesu mielenia surowców w młynach kulowym i prętowym. Ocena wpływu właściwości geomechanicznych surowców, czasu ich mielenia oraz wypełnienia młyna mielnikami na efekty mielenia. Wyznaczanie stopni rozdrabniania dla wyników przeprowadzonych doświadczeń.
4. Klasyfikacja w hydraulicznym klasyfikatorze pionowo-prądowym przy różnych prędkościach strumienia wznoszącego. Wyznaczanie wybranych wskaźników ostrości klasyfikacji dla wyników przeprowadzonych doświadczeń.
5. Badanie wpływu zmian wybranych parametrów konstrukcyjnych i ruchowych pracy hydrocyklonu na wielkość ziarna podziałowego i zawartość fazy stałej w produktach rozdziału. Interpretacja wyników analiz granulometrycznych oraz ocena dokładności klasyfikacji dla wyników przeprowadzonych doświadczeń.
6. Ocena wzbogacalności surowca mineralnego. Analiza densymetryczna w cieczach ciężkich. Ocena wzbogacalności surowca na podstawie przeprowadzonej analizy – wyznaczenie zespołu krzywych wzbogacalności.
7. Rozdział w osadzarce. Badanie różnych czynników wpływających na skuteczność rozdziału.
8. Badanie wzbogacalności grawitacyjnej na stole koncentracyjnym. Obliczanie wychodów produktów rozdziału, stopni wzbogacania i zubożenia, uzysków i strat poszczególnych składników.
9. Flotacja surowców mineralnych. Określenie wpływu ilości dodawanych odczynników na wartość wskaźników technologicznych wzbogacania flotacyjnego.
10. Wzbogacanie magnetyczne minerałów silnie i słabo magnetycznych. Ocena kinetyki separacji magnetycznej.
11. Kolokwium zaliczeniowe.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Studenci wykonują projekt zawierający obliczenia wskaźników technologicznych podstawowych operacji technologicznych przeróbki surowców. Obliczenia projektowe wykonywane są na podstawie wyników zajęć laboratoryjnych. W ramach projektu dokonywane są obliczenia związane z:
1. Bilansem składników w zakładzie przeróbczym, wskaźnikami ilościowymi i jakościowymi oceny efektywności technologicznej pracy zakładu przeróbki mechanicznej surowców mineralnych.
2. Składem granulometrycznym materiałów uziarnionych. Wyznaczanie zawartości różnych klas ziarnowych z krzywej składu ziarnowego.
2. Schematem operacji klasyfikacji – równania bilansu klas ziarnowych, obliczanie wychodów produktów klasyfikacji z bilansu poszczególnych klas ziarnowych w nadawie i produktach rozdziału.
3. Oceną procesu przesiewania – wyznaczanie skuteczności technologicznej przesiewania.
4. Oceną procesów rozdrabniania – wskaźniki oceny efektywności procesu rozdrabniania, obliczenia stopni rozdrobnienia.
5. Swobodnym i skrępowanym opadaniem ziaren w ośrodku ciekłym – wyznaczanie granicznej prędkości opadania ziaren, wykreślanie krzywych rozdziału dla procesów klasyfikacji.
6. Oceną wzbogacalności surowca mineralnego – wyznaczanie zespołu krzywych wzbogacalności Henry’ego, dobór rodzaju i sposobu realizacji procesu wzbogacania w oparciu o wskaźniki wyznaczone z krzywej wzbogacalności.
7. Obliczeniami obiegu wodnego zakładu przeróbki mechanicznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student może uzyskać zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest pozytywna ocena z kolokwium oraz obronione wszystkie sprawozdania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest nieobecność na jednych ćwiczeniach lab., obowiązuje jednak oddanie sprawozdania z tych ćwiczeń. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych z inną grupą za wcześniejszą zgodą prowadzącego – dotyczy oczywiście ćwiczeń na których realizowany jest ten sam temat oraz jest wolne miejsce przy stanowisku. W razie braku możliwości odrobienia zajęć, innym sposobem jest opracowanie zagadnienia ustalonego z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zarys górnictwa (s.1 st. I)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Blaschke Z., Brożek M., Mokrzycki E., Ociepa Z., Tumidajski T., 1983. Zarys technologii procesów przeróbczych
2. Blaschke J., 1987. Procesy technologiczne w przeróbce kopalin użytecznych.
3. Drzymała J., 2001. Podstawy mineralurgii.
4. Stępiński W., 1964. Wzbogacanie grawitacyjne.
5. Sztaba K. 1993. Przesiewanie.
6. Poradnik Górnika t. 5., Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1976

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analiza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznym — Analysis of copper ore grinding effectiveness in electromagnetic mill / Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GLĄB // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], 2017. — S. 71–72. — Tekst pol.-ang.
2. Analysis of a grinding efficiency in the electromagnetic mill for variable process and feed parameters / WOŁOSIEWICZ-GŁĄB M., FOSZCZ D., SARAMAK D., GAWENDA T., KRAWCZYKOWSKI D. // W: MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], 2017. — S. 17
3. Analysis of possibilities of obtaining the fine particle size in mills of various designs — Analiza możliwości uzyskania drobnego uziarnienia w młynach o różnych konstrukcjach / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 223–231. — Bibliogr. s. 230–231, Abstr.
4. An assessment of influence of selected characteristics of feed on the results of ball mill grinding process course for Polish copper ores — Ocena wpływu wybranych charakterystyk nadawy na wyniki procesu mielenia w młynie kulowym dla polskich rud miedzi / Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK, Dariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Daniel Lewandowski // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2018 vol. 63 iss. 1, s. 125–137. — Bibliogr. s. 136–137. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1098/804
5. Approximation of partition curves for electromagnetic mill with inertial classifier : case study / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Paulina PIĘTA, Tomasz NIEDOBA, Dariusz FOSZCZ // W: WMESS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium : 11–15 September, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], 2017. — 1 dysk optyczny. — S. 280. — Wymagania systemowe: Adobe Reader
6. Assessment of classification with variable air flow for inertial classifier in dry grinding circuit with electromagnetic mill using partition curves / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Szymon Ogonowski, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2018 vol. 54 iss. 2, s. 440–447. — Bibliogr. s. 446–447, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/qKV2KL
7. Attempt of determining optimal values of mineral raw materials beneficiation factors — Próba określenia wartości optymalnych wskaźników wzbogacenia surowców mineralnych / Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA, Tadeusz TUMIDAJSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2015 R. 16 nr 2, s. 283–292. — Bibliogr. s. 291, Abstr.. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2015_full/IM%202-2015-a46.pdf
8. Coal preparation in Poland : technological and socio-environmental aspects : monograph — Przeróbka węgla kamiennego w Polsce : aspekty technologiczne i społeczno-środowiskowe / ed. Wiktoria SOBCZYK ; autors: Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA, Beata KOSA-BURDA, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Tomasz NIEDOBA, Daniel SARAMAK, Wiktoria SOBCZYK, Agnieszka SUROWIAK. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — 142, 1 s.. — Bibliogr. s. 117–124, Summ., Streszcz.. — ISBN: 978-83-7783-188-5
9. Comparison of wet and dry grinding in electromagnetic mill / Szymon Ogonowski, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Zbigniew Ogonowski, Dariusz FOSZCZ, Marek Pawełczyk // Minerals ; ISSN 2075-163X. — 2018 vol. 8 iss. 4 art. no. 138, s. 1–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-29. — tekst: https://goo.gl/hrq1ah
10. Evaluation of comminution effectiveness for selected “crusher-mill” circuits in copper ore processing / B. Ryszka, D. SARAMAK, A. KRAWCZYKOWSKA, D. FOSZCZ, T. GAWENDA, D. KRAWCZYKOWSKI // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 106–112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/07_MINERAL_PROCESSING_005.pdf [2016-11-02]. — Bibliogr. s. 112, Abstr.. — Publ. w cz. Mineral Processing
11. Im…, tym… : jak rozmiar oczek rusztu i liczba obrotów wirnika wpływa na efekty rozdrabniania w kruszarce młotkowej — [If…, then… : how the mesh size of the grid and the number of rerolutions of the rotor affects the grinding effects in hammer crusher] / Tomasz GAWENDA, Dariusz FOSZCZ, Monika Boćniewicz // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2016 nr 4–5, s. 40–45. — Bibliogr. s. 45
12. Influence of type of lining in high-pressure grinding rolls on effectiveness of copper ore comminution : [abstract] / D. SARAMAK, D. FOSZCZ, T. GAWENDA, A. Konieczny, W. Pawlos // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2015. — Dysk Flash. — S. 21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakt opublikowany w Session PPMP
13. Młyny wysokoenergetyczne do mielenia rud i surowców mineralnych — High-energy mills for ores and mineral raw materials / Jan SIDOR, Dariusz FOSZCZ, Paweł TOMACH, Damian KRAWCZYKOWSKI // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 2, s. 71–85. — Bibliogr. s. 83–85, Streszcz., Abstr.
14. Technologiczne układy flotacji dla wieloskładnikowych rud cynkowo-manganowych — Technological flotation circuits for multi-component zinc-manganese ores / Daniel SARAMAK, Dariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA // W: ICNOP’2015 : materiały XI międzynarodowej konferencji przeróbki rud metali nieżelaznych : 27–29.05.2015, Trzebieszowice = Proceedings of the XI\textsuperscript{th} international conference on Non-ferrous ore processing / red. Andrzej Grotowski ; KGHM CUPRUM sp. z o. o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Instytut Metali Nieżelaznych. — Wrocław : KGHM CUPRUM sp. z o. o. CBR, 2015. — ISBN: 978-83-929275-7-0. — S. 82–89. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Abstr.
15. Utilization of upgrading characteristics in determination of optimal values of coal beneficiation indices / Dariusz FOSZCZ, Aldona KRAWCZYKOWSKA, SARAMAK Daniel // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 571–577. — Bibliogr. s. 576, Abstr.
16. Wpływ uziarnienia nadawy na efekty procesu mielenia w młynach bębnowych kulowym i prętowym — The influence of the particle size of feed on the effects of the grinding process in drum ball and rod mills / Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marzena Ziębura // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2016 [nr] 4, s. 54–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.. — III międzynarodowa konferencja Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie
17. Analiza możliwości prognozowania wyników wzbogacania polskich rud miedzi uwzględniającego stosowaną technologię — Analysis of possibilities of forecasting the results of Polish copper ores benefication with applied technology taken into account / Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA, Tadeusz TUMIDAJSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 25–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_01.pdf
18. Analysis of efficiency of grinding in ball and rod mills dependably on contents of fine particles in feed — Analiza efektywności procesu mielenia w młynach kulowych i prętowych w zależności od zawartości ziarn drobnych w nadawie / Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 4, s. 17–30. — Bibliogr. s. 30, Summ., Streszcz.
19. Application of upgrading curves for evaluation of past, present, and future performance of a separation plant / Jan Drzymała, Andrzej Luszczkiewicz, Dariusz FOSZCZ // Mineral Processing & Extractive Metallurgy Review ; ISSN 0882-7508. — 2010 vol. 31 iss. 3, s. 165–175. — Bibliogr. s. 175. — tekst: http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRRtq6vTq6k63nn5Kx95uXxjL6qrUqwpbBIr6qeTbiprlKvqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbWrrky0prBIs5zqeezdu4jqnOJ6u9e3gKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7Ta6pr1GurbA%2b5OXwhd%2fqu4ji3MSN6uLSffbq&hid=120
20. Comparison of energetic efficiency of stationary and mobile systems on the example of mineral aggregates production in Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S. A. — Porównanie efektywności energetycznej układów stacjonarnych i mobilnych na przykładzie produkcji kruszyw mineralnych w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych S. A. / Tomasz GAWENDA, Dariusz FOSZCZ, Konrad Głuc // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2013 vol. 37 no. 2, s. 25–41. — Bibliogr. s. 41, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2013.37.2/mining.2013.37.2.25.pdf

Informacje dodatkowe:

Na ćwiczeniach laboratoryjnych obowiązuje stosowanie odzieży ochronnej.
Student ma możliwość podniesienia oceny pozytywnej na wyższą, jeżeli wykazywał się aktywnością na ćwiczeniach i wykładach.