Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa (technologiczna) 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-403-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Poborska-Młynarska Katarzyna (kpm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem praktyki zawodowej technologicznej jest:
poznanie zakładu pracy (profilu działalności, struktury organizacyjnej, oferowanych produktów, świadczonych usług) oraz wymagań pracodawcy i specyfiki przyszłego środowiska zawodowego,
sprawdzenie indywidualnej przydatności i predyspozycji do zawodu ,
uzyskanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków na stanowisku pracy,
weryfikacja i praktyczne wykorzystanie nabytej w czasie studiów wiedzy teoretycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Poznanie zakładu pracy (profilu działalności, struktury organizacyjnej, oferowanych produktów, świadczonych usług) oraz wymagań pracodawcy i specyfiki przyszłego środowiska zawodowego. IGR1A_W04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Sprawdzenie indywidualnej przydatności i predyspozycji do zawodu , weryfikacja i praktyczne wykorzystanie nabytej w czasie studiów wiedzy teoretycznej. IGR1A_U05 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Wykonywanie powierzonych zadań na poszczególnych, wybranych stanowiskach pracy, oraz samodzielne (pod kierunkiem i kontrolą opiekuna zakładowego) wykonywanie czynności wchodzących w zakres obowiązków. IGR1A_U03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Uzyskanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków na stanowisku pracy. IGR1A_K02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Poznanie zakładu pracy (profilu działalności, struktury organizacyjnej, oferowanych produktów, świadczonych usług) oraz wymagań pracodawcy i specyfiki przyszłego środowiska zawodowego. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Sprawdzenie indywidualnej przydatności i predyspozycji do zawodu , weryfikacja i praktyczne wykorzystanie nabytej w czasie studiów wiedzy teoretycznej. - - - - - - - - - - -
M_U002 Wykonywanie powierzonych zadań na poszczególnych, wybranych stanowiskach pracy, oraz samodzielne (pod kierunkiem i kontrolą opiekuna zakładowego) wykonywanie czynności wchodzących w zakres obowiązków. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Uzyskanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków na stanowisku pracy. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Inne 120 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie praktyki student jest zobowiązany uzyskać w terminie zaliczenia VI semestru danego roku akademickiego, u swojego opiekuna dydaktycznego (organizatora praktyk) na podstawie:
― pozytywnej opinii opiekuna zakładowego,
― dziennika praktyk lub sprawozdania z praktyki,
― rozmowy sprawdzającej nabyte doświadczenia przeprowadzonej z opiekunem dydaktycznym,

lub w innej formie ustalonej przez zakład pracy wraz z organizatorem/opiekunem praktyki.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Nie dotyczy praktyki zawodowej technologicznej.
Praktyka jest zaliczana bez oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie dotyczy praktyki zawodowej technologicznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie dotyczy praktyki zawodowej technologicznej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie dotyczy praktyki zawodowej technologicznej.

Informacje dodatkowe:

Brak