Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny transportowe w górnictwie podziemnym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-406-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Rak Zbigniew (zrak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z budową, konstrukcją i zasadą działania maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie podziemnym. Przedmiotem zajęć są systemy transportu w wyrobiskach pionowych, poziomych i nachylonych w kopalnia węgla, rud i soli.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada znajomość procesów wybierania kopalin oraz maszyn i urządzeń stosowanych do ich transportu. IGR1A_W03, IGR1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie podziemnym. IGR1A_W06, IGR1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłebiania wiedzy w zakresie mechanizacji prac związanych z transportem surowców mineralnych. IGR1A_K02, IGR1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada znajomość procesów wybierania kopalin oraz maszyn i urządzeń stosowanych do ich transportu. + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie podziemnym. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłebiania wiedzy w zakresie mechanizacji prac związanych z transportem surowców mineralnych. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Budowa i zasada działania maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie podziemnym

1. Własności materiałów transportowanych
2. Charakterystyka transportu przenośnikowego
3. Przenośniki bezcięgnowe i cięgnowe
4. Przenośniki zgrzebłowe
5. Przenośniki taśmowe
6. Środki transportu kołowego ich charakterystyka i budowa
7. Kolejki podwieszane i spągowe, ich charakterystyka i budowa
8. Samochody i wozy odstawcze, ich charakterystyka i budowa
9. Transport szybowy

Ćwiczenia projektowe (15h):
Założenia projektowe do doboru i obliczeń przenośników

1. Przenośnik zgrzebłowy
- Dobór mocy napędu.
- Charakterystyka wa podstawowych podzespołów.
- Obliczenia niezbędnej wytrzymałości cięgna.

2. Przenośnik taśmowy
- Budowa podstawowych elementów i podzespołów przenośników taśmowych.
- Identyfikacja własności taśm przenośnikowych.
- Opory ruchu przenośnika taśmowego.
- Wykonanie projektu przenośnika taśmowego – dobór mocy napędu i wytrzymałości taśmy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych (pozytywna ocena z projektu oraz ewentualnie ustnego zaliczenia projektu – odpowiedź na kilka pytań ściśle związanych z projektem).
Oddanie projektu do oceny – najpóźniej podczas ostatnich zajęć w semestrze.
Terminem podstawowym zaliczenia ćwiczeń jest ostatni dzień zajęć.
Student ma prawo do dwukrotnej poprawy niedostatecznych ocen w terminach poprawkowych na warunkach określonych regulaminem studiów AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektu realizowanego w trakcie zajęć projektowych, ewentualnie średnia arytmetyczna ocen z projektu realizowanego w trakcie zajęć projektowych oraz odpowiedzi ustnej (zaliczenie ustne projektu).
Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona w przeciągu dwóch tygodni od ich opuszczenia. Opuszczenie 20% zajęć bez usprawiedliwienia skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń projektowych.
Studenci nieobecni na zajęciach, po konsultacji z prowadzącym, są zobowiązani do uzupełnienia wskazanego materiału we własnym zakresie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu górnictwa podziemnego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wyd. Śląsk. Katowice 1990.
Antoniak J.: Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie. Wyd. Pol. Śląska, Gliwice 2005.
Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
Gładysiewicz L.: Przenośniki taśmowe Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. Pol. Wroc. Wrocław 2003.
Goździecki M., Świątkiewicz H.:Przenośniki, WNT, Warszawa 1975.
Żur T., Hardygóra M.: Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wyd. Śląsk. Katowice 1996.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Rak, Z., Stasica, J., Ciepliński, Z., Borgieł, D. 2015. Wysoko wydajny przodek chodnikowy w drążeniu wyrobisk przewidzianych do późniejszego wykorzystania w jednostronnym otoczeniu zrobów. Przegląd Górniczy 6, s. 16-22.
2. Z. Rak, Z. Burtan, J. Stasica: Kierunki rozwoju ścianowych systemów z zawałem skał stropowych w eksploatacji węgla kamiennego w Polsce. Miesięcznik WUG, nr 10(206)/2011, str. 22-27.
3. Zbigniew Burtan, Jerzy Stasica, Zbigniew Rak: Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Miesięcznik WUG, nr 2(186)/2010, str. 3-10.
4. Zbigniew Burtan, Zbigniew Rak,: Piorytety rozwoju systemów wybierania złóż w polskim górnictwie węgla kamiennego Jerzy Stasica: „Foresight” Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Tom 24/2008 zeszyt ½, str. 185-200.
5. Zbigniew Burtan, Jerzy Stasica, Zbigniew Rak: Kierunki rozwoju technologii udostępniających pokłady węgla kamiennego. Miesięcznik WUG, nr 12/2008, str. 9-13.

Informacje dodatkowe:

Konsultacje w zakresie realizacji projektu realizowane są w czasie ćwiczeń projektowych oraz godzin konsultacji prowadzącego. Ewentualne dodatkowe konsultacje zostaną ustalone z prowadzącym w trakcie zajęć.