Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny i urządzenia w górnictwie odkrywkowym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-407-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bodziony Przemysław (przembo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zawiera wiedzę odnośnie budowy i zasad działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie odkrywkowym

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada znajomość procesów urabiania kopalin oraz maszyn i urządzeń tam wykorzystywanych Dokonać podziału oraz zna podstawy budowy maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym. Zna podstawowe rodzaje napędów stosowanych w maszynach górniczych IGR1A_W03, IGR1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie. Potrafi zidentyfikować i opisać budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie Posiada wiedzę o podstawowych układach technologicznych i systemach maszynowych w górnictwie odkrywkowym IGR1A_W06, IGR1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Potrafi dokonać doboru maszyn górniczych w zależności od procesów technologicznych w których biorą udział. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych związanych z górnictwem odkrywkowym IGR1A_K02, IGR1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada znajomość procesów urabiania kopalin oraz maszyn i urządzeń tam wykorzystywanych Dokonać podziału oraz zna podstawy budowy maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym. Zna podstawowe rodzaje napędów stosowanych w maszynach górniczych + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie. Potrafi zidentyfikować i opisać budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie Posiada wiedzę o podstawowych układach technologicznych i systemach maszynowych w górnictwie odkrywkowym + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Potrafi dokonać doboru maszyn górniczych w zależności od procesów technologicznych w których biorą udział. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych związanych z górnictwem odkrywkowym + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Budowa i zasada działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z: budową i działaniem maszyn podstawowych do urabiania i załadunku (transportu), stosowanych w robotach przygotowawczych i udostępniających, głównymi systemami maszynowymi stosowanymi w górnictwie odkrywkowym, współdziałaniem maszyn w układach technologicznych oraz zakresem ich stosowania. Parametrami charakteryzującymi maszyny przeznaczone do górnictwa odkrywkowego, rodzajami napędów i sterowania, wydajnościami: teoretyczna, techniczna i eksploatacyjna. Zagadnieniami stosowania i eksploatacji maszyn roboczych ze szczególnym uwzględnieniem: koparek jednonaczyniowych z osprzętem: przedsiębiernym (nadsiębiernym), podsiębiernym, ładowarkowym, zgarniakowym. Ponadto, spycharek z typoszeregiem osprzętu spycharkowego i zrywakowego. Ładowarek łyżkowych oraz zgarniarek samobieżnych. Koparek kołowych czerpakowych i łańcuchowych, podziałem, budową najważniejszych podzespołów – kół czerpakowych, obrotnic i podwozi, jak również zwałowarek, mostów przerzutowych oraz idą układu K-T-Z.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Analiza budowy i działania wybranych maszyn górniczych

Klasyfikacja i charakterystyka wybranych maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego oraz budowy i zasady ich działania. Laboratorium prowadzone jest w formie zajęć terenowych, w ramach których studenci zostaną zapoznani z maszynami i urządzeniami służącymi do urabiania, załadunku i innych procesów technologicznych stosowanych w górnictwie odkrywkowym. Po zajęciach terenowych studenci opracowują sprawozdanie z budowy oraz doboru maszyn do technologii pracy w górnictwie odkrywkowym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W celu uzyskania zaliczenia z przedmiotu obowiązkowe jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych oraz zajęć terenowych.
Udział w zajęciach laboratoryjnych oraz zajęciach terenowych jest obowiązkowy.
Przygotowanie i prezentacja sprawozdania z doboru wybranych maszyn do górnictwa odkrywkowego.
Wymagane jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych przewidzianych w harmonogramie przedmiotu. Można zaliczyć usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach laboratoryjnych poprzez odrobienie jej z inną grupą, względnie poprzez opracowanie omawianego tematu i zaliczenie go na konsultacjach u prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,6) oraz kolokwium z wykładu (waga 0,4). Brana jest pod uwagę aktywność na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównywania zaległości jest omawiany indywidualnie ze studentem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych, Wydawnictwa AGH, Kraków 2008
Dudczak A.: Koparki. Teoria i projektowanie. Warszawa, PWN 2000
Kasztelewicz Z.: Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki. Technologia pracy. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków 2012
Kasztelewicz Z., Patyk M., Bodziony P.: Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych. Budowa i technologia pracy. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków 2015
Pieczonka K.: Inżynieria maszyn roboczych. Cz.1. Podstawy urabiania, jazdy, podnoszenia i obrotu. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007
Internet i wyszukiwarka internetowa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

*Kasztelewicz Z., Patyk M., Bodziony P.: Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych. Budowa i technologia pracy, Kraków 2015

*Kasztelewicz Z., Bodziony P., Patyk M., Zajączkowski M.: Koparki jednonaczyniowe: budowa i technologia pracy monografia; Kraków 2017

Informacje dodatkowe:
Aktywność na wszystkich wykładach może być premiowana podniesieniem oceny końcowej o 0,5.