Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo geologiczne i górnicze z elementami praw pokrewnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-409-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Tematyka wykładu zawiera podstawowe zagadnienia z prowadzenia działalności górniczej na podstawie przepisów prawa geologiczno górniczego i innych przepisów. Studenci zostaną zapoznani z praktycznymi przykładami stosowania przepisów w zakładach górniczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat kwalifikacji górniczych IGR1A_W01, IGR1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedze w zakresie obowiązujących aktów prawnych pozwalających na eksploatację kopalin IGR1A_W01, IGR1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi chronić środowisko przed odpadami górniczymi IGR1A_U05, IGR1A_U04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi korzystać z aktów prawnych regulujących poszukiwanie i eksploatację kopalin IGR1A_U05, IGR1A_U04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna przepisy kwalifikacji górniczych IGR1A_K05, IGR1A_K01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student zna przepisy prawa geologiczno górniczego i praw pokrewnych w celu zagospodarowania złóż IGR1A_K05, IGR1A_K01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat kwalifikacji górniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedze w zakresie obowiązujących aktów prawnych pozwalających na eksploatację kopalin + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi chronić środowisko przed odpadami górniczymi + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z aktów prawnych regulujących poszukiwanie i eksploatację kopalin + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna przepisy kwalifikacji górniczych + - - - - - - - - - -
M_K002 Student zna przepisy prawa geologiczno górniczego i praw pokrewnych w celu zagospodarowania złóż + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Prawo geologiczne i górnicze – aspekty formalno prawne, kwalifikacje zawodowe, wymagania dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, sporządzanie planów ruchu, bezpieczeństwo i higiena pracy w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, zagrożenia naturalne w zakładach, środki i sprzęt strzałowy
2. Prawo wodne – formy i sposoby prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzenie ścieków do wód i do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, klasyfikacja stanu jednolitych części wód powierzchniowych
3. Prawo ochrony środowiska – kryteria oceny wystąpienia szkód w środowisku, działania naprawcze i sposób i prowadzenia, rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowe uwarunkowania związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
4. Prawo Budowlane – obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego, budowa o oddawanie do użytku obiektu budowlanego, organy nadzoru budowlanego
5. Ustawa o odpadach – wymagania dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, katalog odpadów, kryteria oraz procedury dopuszczania do składowania na składowisku odpadów danego typu
6. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
7. Ustawa o samorządzie terytorialnym – zakres działania, prawa i obowiązki z tytułu działalności górniczej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia wykładów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na wykładach student jest zobowiązany do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami po konsultacji z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Prawo geologiczne i górnicze – ustawa z dnia 9 czerwca 2011
2. Kwalifikacje górnicze i geologiczne – ustawa z dnia 15 grudnia 2011
3. Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994
4. Prawo wodne – ustawa z dnia 18 lipca 2001
5. Prawo ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
6. Ustawa o odpadach – z dnia 27 kwietnia 2001
7. Ustawa o odpadach wydobywczych – z dnia 10 lipca 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M.Kapusta.: Działania osób dozoru w kształtowaniu warunków pracy – Przegląd Górniczy; ISSN 0033-216X, Katowice 2017 t. 73 nr 9

2. M.Kapusta.: Wpływ osób dozoru górniczego na poprawę warunków bhp – Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society; ISSN 1640-4920, Kraków 2017 R. 18 nr 2,

Informacje dodatkowe:

-