Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny transportowe w górnictwie odkrywkowym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-411-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bodziony Przemysław (przembo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zawiera wiedzę o budowie i zasadzie działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie odkrywkowym

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu rodzajów, organizacji i zastosowania transportu kołowego i przenośnikowego w górnictwie odkrywkowym i przemyśle wydobywczym IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z budowy i zasady działania (sprzężenie cierne) przenośników taśmowych w górnictwie odkrywkowym oraz przemyśle wydobywczym IGR1A_W03, IGR1A_W04, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Potrafi dokonać doboru maszyn górniczych w zależności od procesów technologicznych w których biorą udział. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych związanych z górnictwem odkrywkowym IGR1A_K02, IGR1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z zakresu rodzajów, organizacji i zastosowania transportu kołowego i przenośnikowego w górnictwie odkrywkowym i przemyśle wydobywczym + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z budowy i zasady działania (sprzężenie cierne) przenośników taśmowych w górnictwie odkrywkowym oraz przemyśle wydobywczym + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru maszyn i urządzeń do procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych. Potrafi dokonać doboru maszyn górniczych w zależności od procesów technologicznych w których biorą udział. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z maszynami górniczymi. Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy z zakresu mechanizacji i automatyzacji procesów technologicznych związanych z górnictwem odkrywkowym + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Budowa i zasada działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie

  Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z: budową i działaniem maszyn podstawowych do urabiania i załadunku (transportu), stosowanych w robotach przygotowawczych i udostępniających, głównymi systemami maszynowymi stosowanymi w górnictwie odkrywkowym, współdziałaniem maszyn w układach technologicznych oraz zakresem ich stosowania. Parametrami charakteryzującymi maszyny przeznaczone do górnictwa odkrywkowego, rodzajami napędów i sterowania, wydajnościami: teoretyczna, techniczna i eksploatacyjna. Zagadnieniami stosowania i eksploatacji maszyn roboczych ze szczególnym uwzględnieniem: koparek jednonaczyniowych z osprzętem: przedsiębiernym (nadsiębiernym), podsiębiernym, ładowarkowym, zgarniakowym. Ponadto, spycharek z typoszeregiem osprzętu spycharkowego i zrywakowego. Ładowarek łyżkowych oraz zgarniarek samobieżnych. Koparek kołowych czerpakowych i łańcuchowych, podziałem, budową najważniejszych podzespołów – kół czerpakowych, obrotnic i podwozi, jak również zwałowarek, mostów przerzutowych oraz idą układu K-T-Z.

 2. Budowa i zasada działania maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie

  1.Klasyfikacja transportu w górnictwie.
  2.Parametry transportowanego materiału.
  3.Podstawowe terminy i definicje związane z transportem w górnictwie.
  4.Transport oponowy w kopalniach odkrywkowych.
  5.Parametry technologiczne transportu oponowego.
  6.Transport taśmowy w kopalniach odkrywkowych.
  7.Budowa przenośnika taśmowego dla górnictwa odkrywkowego.
  8.Parametry technologiczne przenośnika taśmowego.
  9.Rodzaje i właściwości taśm przenośnikowych.
  10.Układy przenośników taśmowych.
  11.Transport szynowy w górnictwie odkrywkowym.
  12.Parametry technologiczne transportu szynowego.
  13.Transport linowy w górnictwie odkrywkowym.
  14.Definicja systemu maszynowego w górnictwie odkrywkowym

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt transportu przenośnikowego, dobór podstawowych parametrów pracy, napędu i taśmy przenośnikowej oraz zestawów krążnikowych w zadanych warunkach eksploatacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wymagane jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych przewidzianych w harmonogramie przedmiotu. Można zaliczyć usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach laboratoryjnych poprzez odrobienie jej z inną grupą, względnie poprzez opracowanie omawianego tematu i zaliczenie go na konsultacjach u prowadzącego. Aktywność na wszystkich wykładach, wyjazdach terenowych i zajęciach laboratoryjnych może być premiowana podniesieniem oceny końcowej o 0,5.
Udział w zajęciach laboratoryjnych oraz zajęciach terenowych jest obowiązkowy. Przygotowanie i prezentacja sprawozdania z doboru wybranych maszyn do górnictwa odkrywkowego będzie stanowić składową oceny końcowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,4) oraz kolokwium z wykładu (waga 0,6). Brana jest pod uwagę aktywność na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta jest omawiany indywidualnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Antoniak J.: (2004) Przenośnik taśmowe. Wprowadzenie do teorii i obliczenia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice.
 2. Antoniak J.: (2005) Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice.
 3. Glapa J., Korzeniowski I.: (2005) Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, WiSzGB&amp Wrocław 2005r.
 4. Korzeniowski J.I.: (2010) Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin. Wydawnictwo Wikbest. Wrocław.
 5. Kozioł W., Uberman R.: (1994) Technologia i organizacja transportu w górnictwie odkrywkowym; AGH Kraków, 1994
 6. Kasztelewicz Z., Bodziony P., Patyk M., Zajączkowski M.: (2017) Koparki jednonaczyniowe: budowa i technologia pracy : monografia; Kraków 2017
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kasztelewicz Z., Patyk M., Bodziony P.: Spycharki, dźwigi boczne i przesuwarki przenośników taśmowych. Budowa i technologia pracy. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków 2015

Kasztelewicz Z., Bodziony P., Patyk M., Zajączkowski M.: (2017) Koparki jednonaczyniowe: budowa i technologia pracy : monografia; Kraków 2017

Informacje dodatkowe:

Brak