Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wiertnictwo hyrogeologiczne i małośrednicowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-417-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Cel, metody i zasady wykonywania otworów hydrogeologicznych, odmetanowujących, podziemnych, odprężających. Urządzenie i narzędzia wiertnicze do prac w górnictwie podziemnym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu technologii wiertniczych, urządzeń i narzędzi wiercących. IGR1A_W01, IGR1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę na temat wiertnictwa i potrzeb stosowania technik wiertniczych. IGR1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student dysponuje wiedzą na temat aktualnego stanu i kierunku rozwoju technik wiertniczych. IGR1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 Student ma podstawową wiedzę o konstrukcji otworów wiertniczych. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi policzyć ciśnienia złożowe, szczelinowania i geostatyczne w prostych przypadkach. IGR1A_U06, IGR1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy roli wiedzy inżynierskiej w życiu społecznym oraz odpowiedzialności z tym związanej. IGR1A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą z zakresu technologii wiertniczych, urządzeń i narzędzi wiercących. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę na temat wiertnictwa i potrzeb stosowania technik wiertniczych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje wiedzą na temat aktualnego stanu i kierunku rozwoju technik wiertniczych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma podstawową wiedzę o konstrukcji otworów wiertniczych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi policzyć ciśnienia złożowe, szczelinowania i geostatyczne w prostych przypadkach. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy roli wiedzy inżynierskiej w życiu społecznym oraz odpowiedzialności z tym związanej. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Zarys problematyki z wiertnictwa hydrogeologicznego oraz wierceń geotechnicznych oraz wiertnictwa dla górnictwa podziemnego
Kolumny rur okładzinowych i ich zadania.
Charakterystyka i funkcje elementów przewodu wiertniczego.
Systematyka metod wiercenia i otworów wiertniczych.
Przegląd sprzętu i urządzeń wiertniczych.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Gradienty ciśnienia złożowego i szczelinowania.
Konstrukcja otworu wiertniczego.
Dobór przewodu wiertniczego.
Uszczelnianie kolumn rur okładzinowych.
Wskaźniki technologii wiercenia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na min. 75% zajęć. Ocena niedostateczna w pierwszym terminie ma wpływ na ocenę w drugim terminie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena z projektu 50% plus ocena z kolokwiumj 50%, wszystkie obecności na zajęciach projektowych plus 0,5 pkt. dwie nieobecności nieusprawiedliwione lub dwa spóźnienia minus 0,5 pkt.; aktywność na zajęciach do +0,5 pkt.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwium (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu)
Możliwość odrabiania zajęć w grupach równoległych lub w ramach godzin konsultacyjnych prowadzącego ale nie więcej jak jednej obecności nieusprawiedliwionej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z matematyki i fizyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Szostak L., Wiertnictwo, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1989.
3. Gonet A., Macuda J., Wiertnictwo hydrogeologiczne, Wydawnictwa AGH, Kraków 1995.
4. Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M., Projektowanie otworów wiertniczych, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
5. Gonet A., Zięba A., Pawlikowska-Kostur J., Wójcik M., Technika i technologia rdzeniowania otworów, Wydawnictwa AGH, Kraków, 1996.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. kol. red. Stanisław RYCHLICKI, Jan ZIAJA ; „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” Krynica, 15–17 czerwca 2005
2. Jan ZIAJA, Rafał WIŚNIOWSKI Stosowanie kolumn rur traconych w konstrukcji otworów wiertniczych na terenie Polski, 2003

Informacje dodatkowe:

W przypadku gdy student nie może otrzymać zaliczenia z powodu nie usprawiedliwionych nieobecności prowadzący może ustalić dodatkową formę zaliczenia przedmiotu.