Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wiertnictwo i eksploatacja złóż węglowodorów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-418-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Knez Dariusz (knez@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zawiera materiał z zakresu podstaw wiertnictwa i eksploatacji złóż surowców płynnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie jakie jest zastosowanie metod wiertniczych. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie jakie jest zastosowanie metod eksploatacji złóż surowców płynnych. IGR1A_W01, IGR1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować obliczenia ciśnienia złożowego, szczelinowania i geostatycznego w prostych przypadkach. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy roli wiedzy inżynierskiej w życiu społecznym oraz odpowiedzialności z tym związanej. IGR1A_K05, IGR1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie jakie jest zastosowanie metod wiertniczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie jakie jest zastosowanie metod eksploatacji złóż surowców płynnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować obliczenia ciśnienia złożowego, szczelinowania i geostatycznego w prostych przypadkach. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy roli wiedzy inżynierskiej w życiu społecznym oraz odpowiedzialności z tym związanej. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Zarys problematyki światowego wiertnictwa.
Eksploatacja złóż surowców płynnych.
Złoża niekonwencjonalne.
Kolumny rur okładzinowych i ich zadania.
Charakterystyka i funkcje elementów przewodu wiertniczego.
Cementowanie otworów wiertniczych.
Systematyka metod wiercenia i otworów wiertniczych.
Rodzaje i zadania płuczek wiertniczych.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Wskaźniki technologii wiercenia.
Gradienty ciśnienia złożowego i szczelinowania.
Zmiany gradientu szczelinowania na skutek eksploatacji złóż surowców płynnych.
Konstrukcja otworu wiertniczego.
Dobór przewodu wiertniczego.
Uszczelnianie kolumn rur okładzinowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń obliczana jest jako średnia arytmetyczne zaokrąglana w górę z ocen cząstkowych (aktywność na zajęciach, prezentacje) i kolokwium zaliczeniowego w 1 terminie. W pozostałych terminach ocena końcowa odpowiada ocenie uzyskanej na kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa jest ocenie z ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta na zajęciach prowadzący może zadać dodatkową pracę zaliczeniową.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z matematyki i fizyki na poziomie akademickim.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Szostak L., Wiertnictwo, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1989.
2. Wojnar K., Wiertnictwo Technika i Technologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1993.
3. Gonet A., Macuda J., Wiertnictwo hydrogeologiczne, Wydawnictwa AGH, Kraków 1995.
4. Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M., Projektowanie otworów wiertniczych, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
5. Gonet A., Zięba A., Pawlikowska-Kostur J., Wójcik M., Technika i technologia rdzeniowania otworów, Wydawnictwa AGH, Kraków, 1996.
6. Dubiel S., Opróbowanie poziomów skał zbiornikowych w procesie wiercenia, Wydawnictwa AGH, Kraków, 1992.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Computer simulation of casing stresses in directional wellbore / Dariusz KNEZ, Adam Kupras / October 20–22, 2014, Podbanské, Slovakia : the conference proceeedings / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-553-1834-9
Interpretation of spatial distribution of drill hole axes in terms of their interference / Andrzej GONET, Dariusz KNEZ, Stanisław STRYCZEK, Tomasz ŚLIWA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224
Introduction to drilling engineering / Dariusz KNEZ, Robert RADO, Tomasz ŚLIWA, Paweł WOJANROWSKI, Adam ZUBRZYCKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 135, 1 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-564-5

Informacje dodatkowe:

W przypadku gdy student nie może otrzymać zaliczenia z powodu nie usprawiedliwionych nieobecności prowadzący może ustalić dodatkową formę zaliczenia przedmiotu.