Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wiertnictwo i technologie bezwykopowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-419-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ziaja Jan (ziaja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Historia wiertnictwa naftowego, podział metod wiertniczych i ich przeznaczenia. Rodzaje konstrukcji otworów wiertniczych, rodzaje kolumn rur okładzinowych i połączeń gwintowych. Rodzaje ciśnień występujących w otworze i sposoby ich liczenia. Technologie bezwykopowej budowy liniowych sieci rurociągowych (w tym technologie HPSHDD, Direct Pipe, Mikrotunelowanie)

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie oraz posiada wiedzę na temat konstrukcji otworów wiertniczych. IGR1A_W06 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe z technik i technologie wiertnicze oraz technologie bezwykopowej budowy rurociągów IGR1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna i rozumie zasady działania podstawowego sprzętu wiertniczego, podział urządzeń wiertniczych oraz ich najważniejsze parametry. IGR1A_W06, IGR1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać konstrukcje otworu wiertniczego do zadanych warunków geologicznych. IGR1A_U06, IGR1A_U05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi policzyć ciśnienia złożowe, szczelinowania i geostatyczne w prostych przypadkach. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie oraz posiada wiedzę na temat konstrukcji otworów wiertniczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe z technik i technologie wiertnicze oraz technologie bezwykopowej budowy rurociągów + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady działania podstawowego sprzętu wiertniczego, podział urządzeń wiertniczych oraz ich najważniejsze parametry. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać konstrukcje otworu wiertniczego do zadanych warunków geologicznych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi policzyć ciśnienia złożowe, szczelinowania i geostatyczne w prostych przypadkach. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Podstawy wiertnictwa

Zarys problematyki światowego wiertnictwa.
Kolumny rur okładzinowych i ich zadania.
Charakterystyka i funkcje elementów przewodu wiertniczego.

Systematyka metod wiercenia i otworów wiertniczych.
Przegląd sprzętu i urządzeń wiertniczych.
Rodzaje i zadania płuczek wiertniczych.
Świdry i koronki rdzeniowe.
Wiercenie otworów kierunkowych.
Technologie bezwykopowe

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Gradienty ciśnienia złożowego i szczelinowania.
Konstrukcja otworu wiertniczego.
Dobór przewodu wiertniczego.
Uszczelnianie kolumn rur okładzinowych.
Wskaźniki technologii wiercenia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność minimum na 75% zajęć obowiązkowych, pozytywna ocena z kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada sumie punktów za aktywność na zajęciach i punktów uzyskanych na kolokwium w 1 terminie. W pozostałych terminach ocena końcowa odpowiada ocenie uzyskanej na kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia z inną grupą lub po uzgodnieniu z prowadzącym na konsultacjach (maksymalnie jedne opuszczone i usprawiedliwione zajęcia)

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z matematyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Poradnik Górnika Naftowego “Wiertnictwo” Kraków 2015r., praca zbiorowa
2. Szostak L., Wiertnictwo, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1989r.
3. St. Stryczek i inni. “Projektowanie Głębokich Otworów Wiertniczych” Kraków 2017 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jan ZIAJA, Rafał WIŚNIOWSKI, Łukasz Gościńsk Dobór narzędzi wiercących stosowanych w sterowanych przewiertach horyzontalnych w oparciu o program komputerowy „HORIZON” i // Wiertnictwo, Nafta, Gaz ISSN 1507-0042. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej
2. Rafał WIŚNIOWSKI, Jan ZIAJA Dobór parametrów mechanicznych urządzeń wiertniczych stosowanych w technologiach HDD — Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz
3. Rafał WIŚNIOWSKI, Jan ZIAJA Projektowanie wielkogabarytowych horyzontalnych przewiertów sterowanych — Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz

Informacje dodatkowe:

W przypadku gdy student nie może otrzymać zaliczenia z powodu nie usprawiedliwionych nieobecności prowadzący może ustalić dodatkową formę zaliczenia przedmiotu.