Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria skalna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-505-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Tajduś Antoni (tajdus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma na celu zdobycie wiedzy z zakresu geoinżynierii oraz budownictwa górniczego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozumie znaczenie właściwości skał przy projektowaniu wyrobisk górniczych. IGR1A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę z zakresu budownictwa górniczego, geoinżynierii. IGR1A_W02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi określić podstawowe właściwości fizyczne skał i wykorzystać je do budowy modeli geoinżynierskich. IGR1A_U04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi wykonać obliczenia obciążenia obudowy wyrobisk górniczych metodami numerycznymi IGR1A_U04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość swojej wiedzy teoretycznej i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. IGR1A_K01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozumie znaczenie właściwości skał przy projektowaniu wyrobisk górniczych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu budownictwa górniczego, geoinżynierii. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić podstawowe właściwości fizyczne skał i wykorzystać je do budowy modeli geoinżynierskich. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać obliczenia obciążenia obudowy wyrobisk górniczych metodami numerycznymi + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość swojej wiedzy teoretycznej i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Określenie przedmiotu inżynieria skalna. Budownictwo górnicze, a budownictwo podziemne (rodzaje, klasyfikacje). Górotwór, masyw skalny, skała, materiał skalny. Charakterystyka masywów skalnych, górotworu. Klasyfikacje górotworu. Modele geoinżynierskie skał, masywów skalnych, górotworu (modele fizyczne i geoinżynierskie). Obudowa wyrobisk górniczych. Obliczanie metodami numerycznymi obciążenia obudowy wyrobisk.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Dobór parametrów charakteryzujących masyw skalny na podstawie klasyfikacji (np. RMR, GSI). Obliczenia numeryczne w celu oceny wpływu wyrobisk na otaczający górotwór. Obliczenia obciążenia na obudowę na podstawie symulacji numerycznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań i projektów, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do zaliczenia z wykładów jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu (waga 0,6) oraz oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (0,4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Ewentualne (pojedyncze) nieobecności
można odrobić w innych grupach tylko za zgodą prowadzącego, pod warunkiem, że jest realizowany ten
sam temat i są wolne miejsca.
Wykład: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie zdefiniowano.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. T. Ryncarz: Zarys fizyki górotworu, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, 1993
2. Z. Wiłun: Zarys geotechniki, Wyd. KIŁ Warszawa 1987
3. Z.T. Bieniawski, Engineering Rock Mass Classifications, A Complete Manual for Engineers and Geologists in Mining, Civil, and Petroleum Engineering, John Wiley & Sons, 1989.
4. A. Kidybiński, Podstawy geotechniki kopalnianej, Wydawnictwo Śląsk, 1982
5. Hoek E. 2007. Practical Rock Engineering. RocScience. 2007.
6. Tajduś. A., Cała M., Tajduś K. 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Aktualne problemy budownictwa tunelowego — Current problems for tunnel construction / Antoni TAJDUŚ, Krzysztof TAJDUŚ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 3, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.. — K. Tajduś – dod. afiliacja: Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków

Informacje dodatkowe:

Aktywność na zajęciach może być premiowana.