Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie podziemnych robót górniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-508-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Rak Zbigniew (zrak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zawiera treści przygotowujące absolwenta do samodzielnego i praktycznego rozwiązywania problemów projektowych w kopalni podziemnej. Tematyka zajęć koncentruje się na projektach związanych z bieżącym funkcjonowaniem zakładu górniczego, tj. od projektu zagospodarowania złoża, przez projekt techniczny eksploatacji, kompleksowy projekt eksploatacji po projekty techniczne robót górniczych. W ramach zajęć projektowych student realizuje samodzielnie wybrany projekt techniczny robót górniczych (no. projekt techniczny drążenia wyrobiska korytarzowego kombajnem chodnikowym).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi samodzielnie rozwiązać problem projektowy z zakresu podstawowych technologii górniczych związanych z udostępnieniem, przygotowaniem i eksploatacją złoża. IGR1A_W06, IGR1A_W01, IGR1A_W02, IGR1A_W03 Wykonanie projektu
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie interpretacji warunków górniczo-geologicznych na podstawie których potrafi zaprojektować odpowiedni system eksploatacji. Projekt
M_W003 Zna podstawowe układy struktury kopalni podziemnej, zna uwarunkowanie ekploatacji podziemnej złóż, zna sposoby zabezpieczania wyrobisk podziemnych, zna systemy eksploatacji podziemnej złóż, zna zagrożenia występujące w górnictwie podziemnym. Potrafi podać różnicę pomiędzy urabianiem materiałami wybuchowymi a urabianiem mechanicznym przy drążeniu wyrobisk przygotowawczych. Projekt
M_W004 Student zna podstawy odwadniania kopalń podziemnych oraz likwidacji podziemnych zbiorników wodnych. Student posiada wiedzę w zakresie technologii przebudowy oraz likwidacji wyrobisk górniczych. Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi samodzielnie czytać mapy oraz poprawnie interpretować wszystkie informacje zawarte na nich (sposób zalegania pokładów, zaburzenia, posadowienie wyrobisk itd.) na podstawie których potrafi zaprojektować odpowiednie technologie górnicze. Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi samodzielnie dobrać lub zaprojektować systemy eksploatacji dla złoża zalegającego w nietypowych warunkach górniczo-geologicznych Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna skutki zagrożeń górniczych i ich wpływ na bezpieczeństwo załogi oraz efekty produkcyjne zakładu górniczego IGR1A_K01 Projekt
M_K002 Student potrafi czytelnie przekazać informacje w zakresie podjęcia niezbędnych środków w przypadku sytuacji awarii górniczych, Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi samodzielnie rozwiązać problem projektowy z zakresu podstawowych technologii górniczych związanych z udostępnieniem, przygotowaniem i eksploatacją złoża. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie interpretacji warunków górniczo-geologicznych na podstawie których potrafi zaprojektować odpowiedni system eksploatacji. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe układy struktury kopalni podziemnej, zna uwarunkowanie ekploatacji podziemnej złóż, zna sposoby zabezpieczania wyrobisk podziemnych, zna systemy eksploatacji podziemnej złóż, zna zagrożenia występujące w górnictwie podziemnym. Potrafi podać różnicę pomiędzy urabianiem materiałami wybuchowymi a urabianiem mechanicznym przy drążeniu wyrobisk przygotowawczych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawy odwadniania kopalń podziemnych oraz likwidacji podziemnych zbiorników wodnych. Student posiada wiedzę w zakresie technologii przebudowy oraz likwidacji wyrobisk górniczych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie czytać mapy oraz poprawnie interpretować wszystkie informacje zawarte na nich (sposób zalegania pokładów, zaburzenia, posadowienie wyrobisk itd.) na podstawie których potrafi zaprojektować odpowiednie technologie górnicze. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie dobrać lub zaprojektować systemy eksploatacji dla złoża zalegającego w nietypowych warunkach górniczo-geologicznych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna skutki zagrożeń górniczych i ich wpływ na bezpieczeństwo załogi oraz efekty produkcyjne zakładu górniczego + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi czytelnie przekazać informacje w zakresie podjęcia niezbędnych środków w przypadku sytuacji awarii górniczych, - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Istota projektowania i metody projektowania w górnictwie. Fazy projektowania (studium wykonalności, projekt koncepcyjny, projekt zagospodarowania złoża, projekt techniczny, projekty robót górniczych).
Podstawy prawne projektowania w górnictwie podziemnym.
Wybrane przykłady projektów w górnictwie podziemnym – projekt zagospodarowania złoża, projekt techniczny eksploatacji, projekty techniczne drążenia wyrobisk kombajnem chodnikowym, projekt techniczny wyrobiska drążonego z urabianiem za pomocą materiałów wybuchowych. Przykłady technologii robót – technologia wzmocnienia wyrobiska za ścianą, technologia wzmocnienia wyrobiska za pomocą kotwienia, technologia wykładki mechanicznej itp.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt: 15 godz.

Wykonanie projektu technicznego drążenia wyrobiska z zastosowaniem urabiania kombajnem oraz materiałami wybuchowymi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych (pozytywna ocena z projektu oraz ewentualnie ustnego zaliczenia projektu – odpowiedź na kilka pytań ściśle związanych z projektem).
Oddanie projektu do oceny – najpóźniej podczas ostatnich zajęć w semestrze.
Terminem podstawowym zaliczenia ćwiczeń jest ostatni dzień zajęć.
Student ma prawo do dwukrotnej poprawy niedostatecznych ocen w terminach poprawkowych na warunkach określonych regulaminem studiów AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektu realizowanego w trakcie zajęć projektowych, ewentualnie średnia arytmetyczna ocen z projektu realizowanego w trakcie zajęć projektowych oraz odpowiedzi ustnej (zaliczenie ustne projektu).
Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona w przeciągu dwóch tygodni od ich opuszczenia. Opuszczenie 20% zajęć bez usprawiedliwienia skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń projektowych.

Studenci nieobecni na zajęciach, po konsultacji z prowadzącym, są zobowiązani do uzupełnienia wskazanego materiału we własnym zakresie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zakresu realizowanego w ramach zajęć z zarysu górnictwa i górnictwa podziemnego. Obsługa programów edytorskich i graficznych (np. Corel Draw lub AutoCad).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Piechota S.: Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Kraków, 2003.
2. Chudek M., Duży S., Niemiec G., Szczepanek H.: Praktyczne aspekty projektowania kopalni węgla kamiennego. Wybrane zagadnienia z nauki o projektowaniu oraz budowie kopalń. Skrypt Centralny nr 1602/6, Wyd. Pol. Śl.,Gliwice, 1993
3. Karbownik A.: Podstawy projektowania kopalń. Cz. III. Zasady projektowania wielkości i modelu kopalni węgla kamiennego. Skrypt Uczelniany Pol. Śl., nr 1597, Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 1991.
4. Jawień M., Suchan S.: Zasady projektowania kopalń głębinowych. cz. I, Skrypt Uczelniany AGH nr 737, Kraków,1980.
5. Piechota S.: Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. . — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008.
6. Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K.: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
7. Probierz K., Strzałkowski P.: Zarys Podziemnego Górnictwa Węgla Kamiennego. Wydawnicto Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
8. Turek M.: Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa, 2010.
9. Lisowski A.: Podstawy ekonomicznej efektywności podziemnej eksploatacji złóż. Główny Instytut Górnictwa, 2001.
10. Krauze K.: Urabianie skał strugami statycznymi. Podstawy doboru i projektowania kompleksów strugowych. "Śląsk"Sp.z o.o.Wydawnictwo Naukowe, 2012.
11. Kawecki Z, Wąsik J.: Projektowanie podszybi, komór i wyrobisk głównego odwadniania. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, 1993.
12. Magda R.: Modelowanie i optymalizacja elementów kopalń. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 1999.
13. Przybyła H., Chmiela A.: Projektowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych stosowanych w wyrobiskach ścianowych. Wyd. PŚl., Gliwice, 1997.
14. Przybyła H., Chmiela A.: Technika i organizacja w robotach przygotowawczych, Wyd. PŚl, Gliwice 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Rak, Z., Stasica, J., Ciepliński, Z., Borgieł, D. 2015. Wysoko wydajny przodek chodnikowy w drążeniu wyrobisk przewidzianych do późniejszego wykorzystania w jednostronnym otoczeniu zrobów. Przegląd Górniczy 6, s. 16-22.
2. Marcin Cholewa, Zbigniew RAK, Jerzy STASICA: Metody i efekty wzmacniania wyrobiska przyścianowego w celu jego utrzymania za frontem ściany. Budownictwo Górnicze i Tunelowe; 2012 R. 18 nr 3, s. 27–38.
3. Z. Rak, Z. Burtan, J. Stasica: Kierunki rozwoju ścianowych systemów z zawałem skał stropowych w eksploatacji węgla kamiennego w Polsce. Miesięcznik WUG, nr 10(206)/2011, str. 22-27.
4. Zbigniew Rak, 2011: Utrzymanie chodnika za ścianą w trudnych warunkach geologiczno-górniczych na przykładzie Kopalni LW ,,Bogdanka” S. A. Cz. 2, Doświadczenia ruchowe. Przegląd Górniczy; t. 66 nr 1–2 s. 43–50.
5. Zbigniew Rak, 2011: Utrzymanie wyrobisk przyścianowych za frontem eksploatacji w trudnych warunkach geologiczno-górniczych na przykładzie Kopalni LW ,,Bogdanka” S.A. Cz. 1, Przegląd technologii.
Przegląd Górniczy; t. 66 nr 1–2 s. 33–42.
6. Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew RAK: Wpływ wykładki mechanicznej na stan naprężenia i wytężenia górotworu w otoczeniu chodnika przyścianowego wykonanego w słabych skałach karbońskich. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko. Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 1/1 s. 251–262.
7. Zbigniew RAK, Piotr MAŁKOWSKI, Jerzy STASICA: Elementy technologii wykonywania wykładki mechanicznej w świetle dotychczasowych doświadczeń Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko. Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 1/1 s. 316–326.
8. Zbigniew Burtan, Jerzy Stasica, Zbigniew Rak: Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Miesięcznik WUG, nr 2(186)/2010, str. 3-10.
9. Rak Z, Stasica J. Herezy Ł, 2010: „Możliwość wykorzystania metody doboru obudowy ścianowej w procesie projektowania sekcji” Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Materiały konferencyjne, 2010.
10. Zbigniew Burtan, Zbigniew Rak,: Piorytety rozwoju systemów wybierania złóż w polskim górnictwie węgla kamiennego Jerzy Stasica: „Foresight” Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Tom 24/2008 zeszyt ½, str. 185-200.
11. Zbigniew Rak, Jerzy Stasica: "Eksploatacja pokładów grubych” Materiały konferencyjne – Konferencja Naukowo-Techniczna „125 – lecie firmy GLINIK”, Wysowa, 10-12 maj 2008r.
12. Zbigniew Burtan, Jerzy Stasica, Zbigniew Rak: Kierunki rozwoju technologii udostępniających pokłady węgla kamiennego. Miesięcznik WUG, nr 12/2008, str. 9-13.

Informacje dodatkowe:

Konsultacje w zakresie realizacji projektu realizowane są w czasie ćwiczeń projektowych oraz godzin konsultacji prowadzącego.