Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ćwiczenia terenowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-514-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest zapozananie się z wybranymi elelmentami praktyki górniczej w warunkach
kopalnianych, które wspomagają prowadzenie ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie podstawowej techniki górniczej IGR1A_W02, IGR1A_W04 Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna
M_W002 Student ma wiedzę na temat prowadzenia i kierowania podstawowymi wybranymi robotami górniczymi w odkrywkowym zakładzie pracy IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05 Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student konfrontuje, weryfikuje i praktycznie wykorzystuje nabytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, potrafi rozpoznać i opisać zasadnicze procesy technologiczne związane z konkretną branżą, posługuje się językem specjalistycznym w środowisku pracowniczym IGR1A_U02, IGR1A_U04 Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
M_U002 Student nabiera doświadczenia w zakresie samodzielnego i zespołowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, właściwej organizacji pracy, w tym podstawowych zasad dyscypliny oraz warunków bhp IGR1A_U05, IGR1A_U02 Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student kształtuje poczucie własnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz podstawowych zasad dyscypliny pracy IGR1A_K01, IGR1A_K04 Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
M_K002 Student rozumie istotę działalności górniczej/geologicznej (innej związanej ze specyfiką przedsiębiorstwa) oraz jej rolę w kształtowaniu środowiska naturalnego IGR1A_K01 Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie podstawowej techniki górniczej - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat prowadzenia i kierowania podstawowymi wybranymi robotami górniczymi w odkrywkowym zakładzie pracy - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student konfrontuje, weryfikuje i praktycznie wykorzystuje nabytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, potrafi rozpoznać i opisać zasadnicze procesy technologiczne związane z konkretną branżą, posługuje się językem specjalistycznym w środowisku pracowniczym - - + - - - - - - - -
M_U002 Student nabiera doświadczenia w zakresie samodzielnego i zespołowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, właściwej organizacji pracy, w tym podstawowych zasad dyscypliny oraz warunków bhp - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student kształtuje poczucie własnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz podstawowych zasad dyscypliny pracy - - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie istotę działalności górniczej/geologicznej (innej związanej ze specyfiką przedsiębiorstwa) oraz jej rolę w kształtowaniu środowiska naturalnego - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: Podczas zajęć studenci biorą udział w prowadzeniu ruchu zakładu górniczego
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest oddanie sprawozdania z ćwiczeń terenowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia praktyczne w warunkach ruchu zakładu górniczego
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student może odrobić z inną grupą lub po ustaleniu z prowadzącym warunków i zakresu do nadrobienia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Człowiek – najlepsza inwestycja : materiały do ćwiczeń terenowych — [Human – the best investment] /
pod red. Wacława ANDRUSIKIEWICZA ; zespół autorski: Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Barbara BIELOWICZ,
Kornel FRYDRYCH, Witold KOWOL, Zbigniew KUCZERA, Piotr MAŁKOWSKI, Anna
MŁYNARCZYKOWSKA, Katarzyna PAWLECKA, Radosław POMYKAŁA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Maciej ZAJĄCZKOWSKI. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2012 + CD-ROM. — 162 s.. — (Krajowe Wizyty Studyjne) ; (Fabryka Inżynierów). — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza na podstawie opisu projektu
Vademecum Sztygara
Instrukcje stanowiskowe
Instrukcje BHP

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych.