Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Górnicze metody pozyskiwania rud metali
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-604-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Chlebowski Dariusz (chlebo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Realizacja modułu ukierunkowana jest na nabycie ogólnej wiedzy studenta w zakresie górniczych technologii pozyskiwania (udostępnienia, przygotowania, eksploatacji) surowców metalicznych, a także podstawowych umiejętności dotyczących zasad prowadzenia/projektowania robót w górnictwie rud.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada orientację w zakresie koncepcji dotyczących sposobów udostępnienia, przygotowania i eksploatacji złóż rud metali IGR1A_W06, IGR1A_W04 Kolokwium
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę o surowcach metalicznych, rejonach ich występowania/wydobycia, zjawiskach towarzyszących eksploatacji IGR1A_W05, IGR1A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wymienić i omówić kolejne elementy cyklu technologicznego w górnictwie rud IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi dobrać wstępne parametry systemu komorowo-filarowego do konkretnych warunków geologiczno-górniczych zalegania złoża rudy. IGR1A_U05, IGR1A_U02 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość roli surowców metalicznych gospodarce IGR1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada orientację w zakresie koncepcji dotyczących sposobów udostępnienia, przygotowania i eksploatacji złóż rud metali + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę o surowcach metalicznych, rejonach ich występowania/wydobycia, zjawiskach towarzyszących eksploatacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić i omówić kolejne elementy cyklu technologicznego w górnictwie rud + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać wstępne parametry systemu komorowo-filarowego do konkretnych warunków geologiczno-górniczych zalegania złoża rudy. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość roli surowców metalicznych gospodarce + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Surowce metaliczne – przegląd, charakterystyka, rejony występowania/wydobycia, baza krajowa, główni producenci, zapotrzebowanie, znaczenie w gospodarce. Specyfika uwarunkowań geologicznych zalegania wybranych złóż rud. Czynniki wpływające na wybór sposobów udostępnienia, przygotowania i eksploatacji rud metali. Kryteria klasyfikacji i systematyka sposobów wybierania. Przegląd koncepcji wybranych systemów eksploatacji – zastosowanie, cechy charakterystyczne, odmiany, operacje górnicze, zagrożenia naturalne, bariery i trendy rozwojowe. Nowe technologie pozyskiwania metali.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Dobór parametrów systemu komorowo-filarowego do lokalnych warunków geologiczno-górniczych zalegania złoża rudy miedzi LGOM (zadanie projektowe dla indywidualnych założeń wyjściowych).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć projektowych: pozytywna ocena wykonanego zadania projektowego; warunkiem niezbędnym zaliczenia jest obecność na co najmniej 60% zajęć (dopuszcza się nieobecność nieusprawiedliwioną na co najwyżej 1 zajęciach),
Zaliczenie wykładu: sprawdzian pisemny lub ustny (pytania otwarte).
Premiowana jest aktywność na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny zajęć projektowych (70%) i sprawdzianu wiedzy z zakresu wykładu (30%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach projektowych (usprawiedliwiona, nieusprawiedliwiona) może zostać zrekompensowana/odpracowana wg indywidualnych ustaleń z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Pozytywna ocena końcowa z przedmiotów: Geologia, mineralogia i petrografia; Zarys górnictwa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K.: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli, Wydawnictwa AGH, 2009. Butra J., Kicki J.: Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach, Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2003. Płaneta S.: Systemy eksploatacji podziemnej złóż rud, Koncepcja i praktyka górnicza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Energetyczna ocena możliwości wystąpienia procesów pękania w utworach anhydrytowych na przykładzie oddziału G-22 O/ZG Rudna. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa Górnictwo i Środowisko, nr 4/2. Katowice, 2011 [współautorzy: –]; Ocena stopnia deformacji warstw stropu zasadniczego w aspekcie sejsmiczności wysokoenergetycznej indukowanej wybieraniem pól zamykających w warunkach LGOM. W: Zagrożenia i technologie. Praca zbiorowa pod redakcją J. Kabiesza. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa. Katowice, 2012 [współautorzy: –]; Stan naprężenia i wytężenia górotworu w otoczeniu struktur elewacyjnych LGOM w świetle wyników modelowania numerycznego. Przegląd Górniczy, nr 5/2013, tom 69 (CIX). Wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Katowice, 2013 [współautorzy: Kowol W.]; Geomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia tąpaniami. Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud “Cuprum”, nr 3 (76)/2015. Wydawnictwo KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe. Wrocław, 2015 [współautorzy: Burtan Z., Zorychta A., Cieślik J.]; Analiza parametrów sejsmiczności indukowanej górotworu w rejonach eksploatacyjnych O/ZG Rudna. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (ISSN 2080-0819) nr 97/2017. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków, 2017 [współautorzy: Burtan Z., Cieślik J., Zorychta A.].

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa, na wykładach – zalecana. Uzyskanie zaliczenia ćwiczeń projektowych jest możliwe w dwóch terminach (podstawowym/poprawkowym), dopuszcza się możliwość (zgodnie z wolą studenta) poprawy oceny pozytywnej.