Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zwałowanie i rekultywacja
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-609-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Zajączkowski Maciej (maciejz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu Student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia procesu zwałowania i składowania w kopalniach odkrywkowych. Szczególny nacisk położony jest na bezpieczeństwo i efektywność prowadzonych prac zwałowych. Prace te zintegrowane są z procesami rekultywacyjnymi terenów pogórniczych w zakresie potrzebnym osobom dozoru ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat kształtowania zwałowisk zgodnie z wymogami rekultywacyjnymi, zna podstawowe kierunki i metody rekultywacji zwałowisk. IGR1A_W01 Egzamin,
Projekt
M_W002 Student zna podstawowe uregulowania prawne i normatywne związane z procesami zwałowania i rekultywacji. IGR1A_W05 Egzamin
M_W003 Student ma wiedzę na temat typów zwałowisk, elementów zwałowiska oraz metod obliczeniowych służących projektowaniu zwałowisk. IGR1A_W01 Egzamin,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia objętości zwałowiska oraz jego podstawowych wymiarów. IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi dobrać technologię zwałowania i poszczególne elementy układu technologicznego IGR1A_U05, IGR1A_U02 Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę uwzględniania w działalności górniczej aspektów środowiskowych. IGR1A_K01 Wykonanie projektu
M_K002 Student potrafi realizować projekty zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. IGR1A_K02 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat kształtowania zwałowisk zgodnie z wymogami rekultywacyjnymi, zna podstawowe kierunki i metody rekultywacji zwałowisk. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe uregulowania prawne i normatywne związane z procesami zwałowania i rekultywacji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat typów zwałowisk, elementów zwałowiska oraz metod obliczeniowych służących projektowaniu zwałowisk. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać obliczenia objętości zwałowiska oraz jego podstawowych wymiarów. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać technologię zwałowania i poszczególne elementy układu technologicznego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę uwzględniania w działalności górniczej aspektów środowiskowych. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi realizować projekty zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Rodzaje zwałowisk, elementy budowy zwałowiska.
 2. Technologia zwałowania za pomocą spycharek.
 3. Formalno-prawne aspekty zwałowania i składowania.
 4. Podstawowe cechy materiału zwałowego oraz ich wpływ na stateczność zwałowisk
 5. Wady i zalety zwałowisk zewnętrznych i wewnętrznych.
 6. Systemy przerzutowego i okrężnego transportu nadkładu na zwałowisko.
 7. Wybór lokalizacji zwałowiska.
 8. Rodzaje wózków zrzutowych.
 9. Technologia zwałowania za pomocą zwałowarek.
 10. Pojęcie rekultywacji i rewitalizacji.
 11. Kierunki rekultywacji terenów pogórniczych.
 12. Poszczególne fazy w procesie rekultywacji.
Ćwiczenia projektowe (15h):
Określenie geometrii zwałowiska wraz z technologią zwałowania i rekultywacji.

1. Obliczenie wymaganej objętości zwałowiska
2. Obliczenie podstawowych wymiarów geometrycznych zwałowiska
3. Obliczenia sprawdzające objętość zwałowiska
4. Technologia formowania zwałowiska
5. Określenie rocznych postępów frontu zwałowego
6. Ustalenie stopnia trudności odbudowy biologicznej
7. Ustalenie kierunku rekultywacji
8. Obliczenie ilości materiału siewnego
9. Obliczenie ilości sadzonek drzew oraz ilości nawozów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń projektowych polegało będzie na terminowym oddaniu poprawnie wykonanego
projektu oraz ustnej odpowiedzi obejmującej zadanie projektowe. Ocenie podlegać będzie jakość wykonania projektu oraz odpowiedź ustna podczas obrony projektu. Przewiduje się jednorazową poprawę błędnie wykonanego projektu oraz jeden termin poprawkowy obrony ustnej.
Oceny pozytywne nie podlegają poprawie. W terminie poprawkowym maksymalną oceną do uzyskania jest już 4,0 (db).

Do egzaminu przystąpić mogą osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń projektowych potwierdzone wpisem do systemu Wirtualna Uczelnia.
Egzamin w formie pisemnej obejmował będzie materiał z wykładów oraz ćwiczeń projektowych. Przewiduje się jeden termin podstawowy i dwa terminy poprawkowe. W terminie poprawkowym (termin nr 2) najwyższą oceną do uzyskania jest 4,0 (db), a w terminie nr 3 ocena 3,0 (dst).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z egzaminu (waga 0,7) oraz oceny z ćwiczeń projektowych (waga 0,3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na tych zajęciach. Większa liczba nieobecności spowoduje brak zaliczenia z zajęć.
W przypadku nieobecności Studenta na zajęciach powinien on samodzielnie uzupełnić zakres materiału obejmującego dane zajęcia. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia Studenta z obowiązku przygotowania danej części projektu na następne zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Glapa W., Korzeniowski J.I. Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. Wrocław 2005.
2. Wiśniewski S. Projektowanie kopalń odkrywkowych, Wrocław 1981
3. Gołda T, Rekultywacja, Kraków 2005
4. Kasztelewicz Z. Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki. Technologia pracy. Kraków 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza efektywności kosztowej budowy zwałowisk zewnętrznych w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego — Cost-effectiveness analysis for the construction of external dumps / Maciej ZAJĄCZKOWSKI // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 403–412. — Bibliogr. s. 412, Streszcz., Abstr.
Budowa zwałowiska na przedpolu frontu eksploatacyjnego – innowacyjne podejście do technologii zwałowania na przykładzie O/Drzewce w KWB „Konin” — Dumping ground construction on the pre-field of exploitation front-innovative approach to dump technology on the example of Konin-Drzewce Mine / Zbigniew Kasztelewicz, Zbigniew Jagodziński, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 3–4, s. 121–125. — Bibliogr. s. 125
Kierunki rekultywacji w polskich kopalniach węgla brunatnego — [Reclamation direction in polish brown coal mines] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA, Miranda Ptak // W: Przestrzenne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Legnica” : materiały pokonferencyjne z konferencji naukowo-technicznej : Legnica, 28 października 2016 r. : praca zbiorowa. — Lubin : Towarzystwo Konsultantów Polskich, 2017. — ISBN: 978-83-927557-5-3. — S. 53–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz.. — Z. Kasztelewicz, M. Zajączkowski, M. Sikora – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
Method for location of an external dump in surface mining using the A-star algorithm — Metoda lokalizacji zwałowiska zewnętrznego w górnictwie odkrywkowym z wykorzystaniem algorytmu A-star / Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 721–730. — Bibliogr. s. 730*

Informacje dodatkowe:

Aktywność na wykładach może być premiowana zmniejszeniem liczby pytań na egzaminie.