Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa (technologiczna) 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-610-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Poborska-Młynarska Katarzyna (kpm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Realizacja modułu ukierunkowana jest na wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu, kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej, zdobywanie doświadczenia w samodzielnym/zespołowym wykonywaniu obowiązków służbowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat zakładu pracy, w którym odbywa praktykę (profil działalności, strukturę organizacyjną, gamę oferowane produktów, świadczone usługi itp.), wymagania pracodawcy stawiane pracownikowi, specyfikę przyszłego środowiska zawodowego IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie społecznych, ekonomicznych i formalno-prawnych uwarunkowań funkcjonowania branży wydobywczej lub pokrewnej wykorzystującej techniki górnicze w profilu swej działalności IGR1A_W02, IGR1A_W04, IGR1A_W05 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student nabiera doświadczeń praktycznych w zakresie samodzielnego i zespołowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, właściwej organizacji pracy, w tym podstawowych zasad dyscypliny oraz warunków bhp IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_U06 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Student konfrontuje, weryfikuje i praktycznie wykorzystuje nabytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, potrafi rozpoznać i opisać zasadnicze procesy technologiczne związane z konkretną branżą, posługuje się językem specjalistycznym w środowisku pracowniczym IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie istotę działalności górniczej/geologicznej (innej związanej ze specyfiką przedsiębiorstwa) oraz jej rolę w kształtowaniu środowiska naturalnego IGR1A_K01 Udział w dyskusji,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K002 Student kształtuje poczucie własnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz podstawowych zasad dyscypliny pracy IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K04 Udział w dyskusji,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat zakładu pracy, w którym odbywa praktykę (profil działalności, strukturę organizacyjną, gamę oferowane produktów, świadczone usługi itp.), wymagania pracodawcy stawiane pracownikowi, specyfikę przyszłego środowiska zawodowego - - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie społecznych, ekonomicznych i formalno-prawnych uwarunkowań funkcjonowania branży wydobywczej lub pokrewnej wykorzystującej techniki górnicze w profilu swej działalności - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabiera doświadczeń praktycznych w zakresie samodzielnego i zespołowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, właściwej organizacji pracy, w tym podstawowych zasad dyscypliny oraz warunków bhp - - - - - - - - - - -
M_U002 Student konfrontuje, weryfikuje i praktycznie wykorzystuje nabytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, potrafi rozpoznać i opisać zasadnicze procesy technologiczne związane z konkretną branżą, posługuje się językem specjalistycznym w środowisku pracowniczym - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie istotę działalności górniczej/geologicznej (innej związanej ze specyfiką przedsiębiorstwa) oraz jej rolę w kształtowaniu środowiska naturalnego - - - - - - - - - - -
M_K002 Student kształtuje poczucie własnej odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz podstawowych zasad dyscypliny pracy - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 0 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 89 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praktyka technologiczna stanowi integralną cześć procesu dydaktycznego i jako moduł ujęty w planie studiów podlega obowiązkowemu zaliczeniu zgodnie z programem nauczania. Zaliczenie (potwierdzone odpowiednim wpisem w systemie elektronicznym) student uzyskuje u swojego opiekuna dydaktycznego (właściwego organizatora praktyk) w oparciu o imienne zaświadczenie wystawione przez przedsiębiorstwo (pozytywną opinię opiekuna zakładowego) oraz sporządzone przez studenta sprawozdanie merytoryczne na uzgodniony wcześniej temat (ocena połączona z rozmową indywidualną).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przeprowadzenie badań lekarskich w poradni medycyny pracy.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Brak.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Głównym zadaniem praktyki technologicznej jest podjęcie próby wykorzystania w praktyce teoretycznej wiedzy studenta i skonfrontowania jej z rzeczywistymi wymaganiami stawianymi przez pracodawcę. Nabywając doświadczeń w zakresie pracy zespołowej poprzez wykonywanie/obserwację (w układzie rotacyjnym) bieżących zadań w warunkach ruchowych (terenowych) z uwzględnieniem własnych umiejętności manualnych, student ma możliwość poznania różnych miejsc (działów) i stanowisk pracy, uczestnictwa w odprawach i podziale pracy załogi, a także w życiu społecznym całego środowiska pracowniczego. Podczas pobytu w zakładzie pracy poczynania studenta koordynuje i nadzoruje przydzielony, doświadczony pracownik pełniący na okres praktyki rolę opiekuna zakładowego. Zaleca się, aby (w miarę możliwości) połowa czasu praktyki zrealizowana była w wyrobiskach górniczych po uprzednim przeprowadzeniu odpowiedniego szkolenia bhp oraz pouczeniu praktykanta o obowiązkach i konsekwencjach wynikających z konieczności przestrzegania podstawowych zasad etyki, dyscypliny pracy czy tajemnicy zawodowej. Przy zachowaniu istotnych celów, jakie spełniać ma praktyka w rozwoju przyszłej kariery zawodowej studenta zakładowy opiekun praktyk może korygować program w zależności od potrzeb i adekwatnie do uwarunkowań oraz specyfiki konkretnego przesiębiorstwa.