Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie projektowania w górnictwie podziemnym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-707-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Skrzypkowski Krzysztof (skrzypko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rozcięcie złoża dla podziemnej eksploatacji złóż rud metali nieżelaznych oraz węgla kamiennego.
Optymalizowanie kształtu parceli eksploatacyjnej dla systemu komorowo-filarowego oraz ścianowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi analizować różne podziemne systemy eksploatacji. IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_W002 Student potrafi dostosować systemem eksploatacji do planowanego wydobycia. IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W01, IGR1A_W04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa rudnego IGR1A_U01, IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_U06 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa węgla kamiennego IGR1A_U01, IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04, IGR1A_U06 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wie jak zoptymalizować system eksploatacji, jego rozcięcie oraz zasoby złoża. IGR1A_K03, IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student wie jak modelować rozcięcie złoża. IGR1A_K03, IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05, IGR1A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi analizować różne podziemne systemy eksploatacji. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student potrafi dostosować systemem eksploatacji do planowanego wydobycia. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa rudnego - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować program do rozcięcia złoża dla podziemnego górnictwa węgla kamiennego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wie jak zoptymalizować system eksploatacji, jego rozcięcie oraz zasoby złoża. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student wie jak modelować rozcięcie złoża. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):
Podziemne rozcięcie złóż surowców mineralnych

Zajęcia laboratoryjne z zastosowaniem programu MineScape dostarczają najnowocześniejszych narzędzi do planowania strategicznego w podziemnej eksploatacji złóż. Student poznaje budowę modułową programu, która obejmuje część graficzną oraz tekstową. Ponadto student jest zapoznany między innymi z plikami gridowymi, triangulajcą oraz z plikami spec, które są charakterystyczne dla programu MineScape. Podczas zajęć studenci wiedzą, jak zmaksymalizować systemy eksploatacji. Zajęcia obejmują optymalizację kształtu parceli wydobywczej łącznie z wyrobiskami przygotowawczymi i eksploatacyjnymi tak aby maksymalnie wykorzystać zasoby złoża. Dla różnych systemów eksploatacji określane są zasoby z wydzieleniem części złoża, w której jest prowadzone wydobycie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student co dwa tygodnie wykonuje zadanie zaliczeniowe z poszczególnych treści projektowych. W przypadku braku uzyskania zaliczenia z części projektu, student ma możliwość przystąpienia do zaliczenia poprawkowego, które jest realizowane na ostatnich zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie pięciu zadań projektowych odpowiada ocenie 5.0.
Zaliczenie czterech zadań projektowych odpowiada ocenie 4.0.
Zaliczenie trzech zadań projektowych odpowiada ocenie 3.0.
Zaliczenie tylko jednego lub dwóch zadań projektowych skutkuje brakiem zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach może być nadrobione poprzez udział w zajęciach innej grupy lub poprzez wykonanie dodatkowego zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie z dowolnego przedmiotu związanego z górnictwem podziemnym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Strona internetowa – MineScape http://new.abb.com/enterprise-software/intelligent-mining-solutions/minescape
2. Piechota S., Stopyra M., Poborska Młynarska K., 2009: Systemy Podziemnej Eksploatacji Złóż WęglaKamiennego, Rud i Soli. Wydawnictwa AGH.
3. Hustrulid W.A., Bullock R.L., 2001: Engineering Fundamentals and International Case Studies.
4. Karzulovic A., Alfaro M., 2004: Mass Mining. Santiago, Chile.
5. Darling P., 2011: SME Mining Engineering Handbook. Third edition
6. Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego — Possibilities of using MineScape software to analyze the model of cutting ore deposit / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Andrzej Gądek, Radosław Misiak. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2018 nr 103, s. 91–102.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego — Possibilities of using MineScape software to analyze the model of cutting ore deposit / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Andrzej Gądek, Radosław Misiak. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2018 nr 103, s. 91–102.
2. Systemy eksploatacji z wypuszczaniem urobku stosowane w kopalniach węgla kamiennego — Miningmethods with draw control used in hard coal mines / Stanisław PIECHOTA, Waldemar KORZENIOWSKI,Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 6 s. 1–8. — Bibliogr. s.7–8.
3. Transformacja sposobu wydobycia złóż surowców mineralnych — Transformation of method of miningof mineral deposits / Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: Interdyscyplinarnezagadnienia w górnictwie igeologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i GeologiiPolitechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-937788-5-0. — S. 191–196. — Bibliogr. s. 195,Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Nieobecność na zajęciach może być nadrobiona, poprzez wykonanie dodatkowego zadania.