Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-708-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kapusta Mariusz (kapustam@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Tematyka wykładu zawiera zagadnienia z bezpieczeństwa i działań ratowniczych w zakładach górniczych. Studenci zostaną zapoznani z zagrożeniami występującymi podczas prowadzenia akcji ratowniczych. Zaprezentowany zostanie sprzęt ratowniczy który jest na wyposażeniu stacji ratowniczych. W tracie wykładów zostaną przeanalizowane przykładowe akcje ratownicze.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna środki ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownika IGR1A_W04, IGR1A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma szczegółową więdzę i świadoność zagrożeń wypadkowych i chorobowych w zakładach górniczych. IGR1A_W04, IGR1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student zna sposoby prowadzenia akcji ratowniczych w kopalni IGR1A_W04, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i oszacować ryzyko zawodowe związane z pracą w kopalni, a także umie udzielić pomocy przedmedycznej IGR1A_U03, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi używać sprzętu ratownictwa górniczego IGR1A_U02, IGR1A_U04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi przeprowadzić pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy IGR1A_U03, IGR1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna metody postępowania i sposoby ewakuacji pracowników z miejsc zagrożonych IGR1A_K01, IGR1A_K05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student zna przepisy prawa pracy oraz sposoby udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach IGR1A_K03, IGR1A_K05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna środki ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownika + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma szczegółową więdzę i świadoność zagrożeń wypadkowych i chorobowych w zakładach górniczych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna sposoby prowadzenia akcji ratowniczych w kopalni + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zidentyfikować i oszacować ryzyko zawodowe związane z pracą w kopalni, a także umie udzielić pomocy przedmedycznej + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi używać sprzętu ratownictwa górniczego + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna metody postępowania i sposoby ewakuacji pracowników z miejsc zagrożonych - - + - - - - - - - -
M_K002 Student zna przepisy prawa pracy oraz sposoby udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. BHP w górnictwie: rola służb, profilaktyka i kreowanie polityki bezpieczeństwa.
2. Prawo pracy: przepisy dla podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych w prawie krajowym i międzynarodowym, kwalifikacje, wymagania dla pracowników osób dozoru.
3. Zagrożenia w środowisku pracy górnika: identyfikacja i kryteria podziału, analiza i ocena.
4. Wypadki w górnictwie: statystyka, wskaźniki, skutki wypadków.
5. Dokument bezpieczeństwa: uregulowania prawne.
6. Choroby zawodowe w górnictwie: statystyka i analiza przyczyn, wskaźniki zapadalności.
7. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w zakładach górniczych:
8. Pył węglowy: definicje, skutki oddziaływania na organizm człowieka, przepisy, profilaktyka.
9. Atmosfera kopalniana: gazy i ich podział.
10. Metan – wybuchowość.
11. Hałas: zakres słyszalny, infra i ultradźwięki.
12. Oświetlenie i wibracja.
13. Wybuch pyłu węglowego.
14. Wyrzuty skał i gzów.
15. Zagrożenie wodne i tąpaniami.
16. Struktury służb ratowniczych w Polsce.
17. Sprzęt ochronny układu oddechowego.
18. Prowadzenie akcji ratowniczej.
19. Łączność ratownicza.
21. Środki ochronny indywidualnej i zbiorowej.
22. Organizacja akcji ratowniczych: regulacje prawne, zadania.
23. Obowiązki osób kierujących akcją ratowniczą.
24. Prowadzenie akcji ratowniczych w trudnych warunkach.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Mikroklimat w zakładach górniczych
2. Określenie granicy wybuchowości pyłu węglowego
3. Pomiar wibracji na miejscu pracy
4. Użycie sprzętu ucieczkowego izolującego i oczyszczającego układ oddechowy
5. Przeprowadzenie symulacji ewakuacji załogi
6. Użycie sprzętu ratowniczego ochrony układu oddechowego
7. Udzielenie pierwszej pomocy

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – 5 pytań opisowych lub test wyboru (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy)
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie oddanych sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń oraz test zaliczeniowy

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen z zaliczenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrabianie zajęć) lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami i skonsultowanym z prowadzącym zajęcia laboratoryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Szlązak, N. Szlązak; "Bezpieczeństwo i higiena pracy" – Wyd. AGH, Kraków, 2012
2. W. Roszczynialski, S. Nawrat, J. Szlązak, J. Tomczyk; "Bezpieczna kopalnia" Wyd. TEXT, Kraków, 1999
3. J. Szlązak, N. Szlązak; "Ratownictwo górnicze" – Wyd. AGH, Kraków 2007
4. B. Rączkowski; "BHP w praktyce" – ODDK, Gdańsk, 2009
5. B. Wagner; "Kodeks pracy 2011 – komentarz" – ODDK, Gdańsk, 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M.Kapusta, M.Kraszewska.: Zmiany organizacyjne w ratownictwie górniczym w latach 1995–2014; Inowrocław 2015. — ISBN: 978-83-89250-14-8.

2. M.Kapusta.: Działania osób dozoru w kształtowaniu warunków prac – Przegląd Górniczy; ISSN 0033-216X. Katowice 2017 t. 73 nr 9.

3. M.Kapusta.: Wpływ osób dozoru górniczego na poprawę warunków bhp — Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society; ISSN 1640-4920. — Kraków 2017 R. 18 nr 2.

Informacje dodatkowe:

-