Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie projektowania w górnictwie odkrywkowym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-709-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Zajączkowski Maciej (maciejz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu Student nabywa wiedzę i umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do wspomagania projektowania w górnictwie odkrywkowym. Pozna zasady tworzenia relacyjnych baz danych, trójwymiarowego modelowania złóż oraz obiektów górniczych (wyrobisk odkrywkowych, zwałowisk, dróg wewnątrzzakładowych itp.).
Po zaliczeniu modułu Student otrzyma Certyfikat poświadczający umiejętność obsługi programu Geovia Surpac.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna możliwości wykorzystania programów użytkowych w górnictwie odkrywkowym dotyczących m. in. projektowania, wizualizacji, analizy danych oraz wyników pomiarowych. IGR1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w górnictwie odkrywkowym IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętność samokształcenia wyrażającego się m. in. w samodzielnym przygotowaniu do zajęć laboratoryjnych i kolokwiów IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Ma umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych w przetwarzaniu danych geologicznych oraz wykonywaniu obliczeń inżynierskich. IGR1A_U06, IGR1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Posiada umiejętność tworzenia, modyfikacji i wydruku rysunków. IGR1A_U06, IGR1A_U05, IGR1A_U03, IGR1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu specjalistycznego oprogramowania IGR1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna możliwości wykorzystania programów użytkowych w górnictwie odkrywkowym dotyczących m. in. projektowania, wizualizacji, analizy danych oraz wyników pomiarowych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w górnictwie odkrywkowym - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność samokształcenia wyrażającego się m. in. w samodzielnym przygotowaniu do zajęć laboratoryjnych i kolokwiów - - + - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych w przetwarzaniu danych geologicznych oraz wykonywaniu obliczeń inżynierskich. - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność tworzenia, modyfikacji i wydruku rysunków. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego kształcenia z zakresu specjalistycznego oprogramowania - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Specjalistyczny program do projektowania i harmonogramowania produkcji w górnictwie odkrywkowym

1. Podstawowe informacje o programie Geovia Surpac (Fundamental concepts of Geovia Surpac)
a. modułowa struktura programu
b. organizacja menu i obszaru roboczego
c. rodzaje plików wynikowych
d. przykładowe projekty wykonane w programie
2. Rysowanie CAD w programie Geovia Surpac (CAD tools in Geovia Surpac)
a. rysowanie punktów, segmentów i stringów
b. edycja punktów, segmentów i stringów
c. wyświetlanie właściwości obiektów CAD
d. style punktów, segmentów i stringów
e. przygotowanie wydruku
3. Rysowanie CAD 3D w programie Geovia Surpac (3D objects in Geovia Surpac)
a. rysowanie punktów, segmentów i stringów
b. edycja punktów, segmentów i stringów
c. wyświetlanie właściwości obiektów CAD
d. style wyświetlania punktów, segmentów i stringów
4. Tworzenie powierzchni w programie Geovia Surpac (Create surfaces in Geovia Surpac)
a. numeryczna postać powierzchni
b. wymagane warunki do stworzenia powierzchni
c. tworzenie i zapisywanie powierzchni
d. przycinanie i łączenie powierzchni
e. style wyświetlania powierzchni
5. Tworzenie wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk w programie Geovia Surpac (Pit design in Geovia Surpac)
a. określenie nachyleń skarp
b. metody tworzenia skarp i szerokości poziomów
c. metody obliczania objętości
d. pochylnie transportowe
6. Tworzenie modeli blokowych w programie Geovia Surpac (Block modelling in Geovia Surpac)
a. numeryczna i graficzna postać modelu blokowego
b. zasady tworzenia modelu blokowego
c. atrybuty modelu blokowego
d. raporty z modelu blokowego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych polegało będzie na wykonaniu 5 zadań domowych i przesłaniu ich za pomocą platformy UPEL AGH do prowadzącego zajęcia. Za każde z poprawnie wykonanych zadań domowych Student otrzyma 10 pkt. Na ostaniach zajęciach odbędzie się kolokwium zaliczeniowe obejmujące cały zakres realizowanego na zajęciach materiału. Z kolokwium zaliczeniowego Student otrzyma max. 50 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Studenta wynosi więc 100 pkt. W zależności od liczby uzyskanych punktów wystawiona zostanie ocena:
1) od 90 pkt. bardzo dobry (5.0);
2) od 80 pkt plus dobry (4.5);
3) od 70 pkt. dobry (4.0);
4) od 60 pkt. plus dostateczny (3.5);
5) od 50 pkt. dostateczny (3.0);
6) poniżej 50 pkt. niedostateczny (2.0)

Przewiduje się jeden termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego. W terminie poprawkowym maksymalną liczbą punktów do uzyskania będzie 30 pkt.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = ocena z zajęć laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na tych zajęciach. W tym przypadku student powinien samodzielnie uzupełnić zakres materiału obejmującego dane zajęcia. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia Studenta z konieczności przesłania zadania domowego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

Większa liczba nieobecności spowoduje brak zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- help programu Geovia Surpac
- help programu Geovia Minesched

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Inteligentna kopalnia węgla brunatnego – główne cele i założenia — [Intelligent lignite opencast mine – main goals and assumptions] / Zbigniew KASZTELEWICZ, Antoni TAJDUŚ, Marek CAŁA, Przemysław BODZIONY, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Piotr KULINOWSKI, Mateusz SIKORA, [et al.] // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk. Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 226–228. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Inteligentna kopalnia
Koncepcja przestrzennego odzworowania kosztów zwałowania na zwałowisku zewnętrznym — Conception of spatial representation of dumping costs on the external dump / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 319–325. — Bibliogr. s. 325, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_23.pdf

Informacje dodatkowe:

W celu wykonania zadań domowych niezbędne będzie korzystanie z komputera z dostępem do internetu. Przystępując do zajęć Student musi posiadać także konto na serwerze AGH. Umożliwi to pracę z programem Geovia Surpac poza AGH. Szczegóły dotyczące instalacji programu, pobrania licencji i założenia konta na serwerze AGH zostaną podane przez Prowadzącego na pierwszych zajęciach.