Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy przygotowawcze surowców
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-712-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Gawenda Tomasz (gawenda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw procesów przygotowawczych przeróbki mechanicznej surowców do procesów głównych przeróbki umożliwiających ich technologiczne i gospodarcze wykorzystanie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania się podstawowych procesów przeróbki surowców mineralnych IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W01 Studium przypadków
M_W002 Zna potrzebę kompleksowego wykorzystania surowców mineralnych w odniesieniu do korzyści środowiskowych i ekonomicznych IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01, IGR1A_W04 Kolokwium,
Studium przypadków
M_W003 Student zna uwarunkowania zastosowania podstawowych procesów przygotowawczych do metod wzbogacania surowców w odniesieniu do wymagań w zakresie właściwości produktu IGR1A_W06, IGR1A_W04 Sprawozdanie,
Kolokwium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zna wskaźniki oceny operacji jednostkowych przygotowywania surowców stosowanych w przeróbce i przetwórstwie surowców IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_W005 Student zna operacje jednostkowe przygotowawcze stosowane w przeróbce surowców i ich rolę w układzie technologicznym oraz posiada wiedzę dotyczącą podstawowych metod wzbogacania surowców mineralnych IGR1A_W02, IGR1A_W03, IGR1A_W06, IGR1A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Referat
M_W006 Zna korzyści z zastosowania procesów przygotowawczych przeróbki surowców w odniesieniu do różnych surowców mineralnych w kompleksowym ich zagospodarowaniu IGR1A_W05, IGR1A_W01, IGR1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi z dużym stopniem samodzielności efektywnie zaplanować i oraz skutecznie i poprawnie przeprowadzić doświadczenie IGR1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi dokonać oceny podstawowych właściwości fizyko-chemicznych surowca, istotnych z punktu widzenia efektów rozdrabniania, klasyfikacji IGR1A_U05, IGR1A_U02, IGR1A_U04 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie dokonać oceny efektywności klasyfikacji i rozdrabniania poszczególnych surowców IGR1A_U05, IGR1A_U04 Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi samodzielnie sformułować wnioski i dokonać oceny merytorycznej przeprowadzonych badań IGR1A_U05, IGR1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U005 Potrafi określić skutki środowiskowe przyjęcia określonych wskaźników rozdrabniania i klasyfikacji w odniesieniu do ilości i jakości powstałych produktów w wyniku przeróbki danego surowca mineralnego i przygotowania jego do procesów wzbogacania IGR1A_U01, IGR1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Studium przypadków ,
Sprawozdanie,
Referat
M_U006 Umie dokonać oceny operacji jednostkowych stosowanych w przeróbce i przetwórstwie surowców IGR1A_U01, IGR1A_U02 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student w pełni rozumie potrzebę kontroli stanu jakości wybranych składników środowiska naturalnego oraz konieczności przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych IGR1A_K03, IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student dostrzega potrzebę samokształcenia jako konieczny element inżynierskiej działalności w dla społeczności w której żyje i pracuje IGR1A_K03, IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K05, IGR1A_K04 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Ma świadomość konieczności przeróbki surowców mineralnych jako elementu działań proekologicznych w rekultywacji terenu poprzemysłowego wspierających zrównoważony rozwój IGR1A_K01, IGR1A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą kształtowania się podstawowych procesów przeróbki surowców mineralnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna potrzebę kompleksowego wykorzystania surowców mineralnych w odniesieniu do korzyści środowiskowych i ekonomicznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna uwarunkowania zastosowania podstawowych procesów przygotowawczych do metod wzbogacania surowców w odniesieniu do wymagań w zakresie właściwości produktu + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna wskaźniki oceny operacji jednostkowych przygotowywania surowców stosowanych w przeróbce i przetwórstwie surowców + - + - - - - - - - -
M_W005 Student zna operacje jednostkowe przygotowawcze stosowane w przeróbce surowców i ich rolę w układzie technologicznym oraz posiada wiedzę dotyczącą podstawowych metod wzbogacania surowców mineralnych + - + - - - - - - - -
M_W006 Zna korzyści z zastosowania procesów przygotowawczych przeróbki surowców w odniesieniu do różnych surowców mineralnych w kompleksowym ich zagospodarowaniu + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi z dużym stopniem samodzielności efektywnie zaplanować i oraz skutecznie i poprawnie przeprowadzić doświadczenie + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać oceny podstawowych właściwości fizyko-chemicznych surowca, istotnych z punktu widzenia efektów rozdrabniania, klasyfikacji + - + - - - - - - - -
M_U003 Umie dokonać oceny efektywności klasyfikacji i rozdrabniania poszczególnych surowców + - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi samodzielnie sformułować wnioski i dokonać oceny merytorycznej przeprowadzonych badań - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi określić skutki środowiskowe przyjęcia określonych wskaźników rozdrabniania i klasyfikacji w odniesieniu do ilości i jakości powstałych produktów w wyniku przeróbki danego surowca mineralnego i przygotowania jego do procesów wzbogacania + - + - - - - - - - -
M_U006 Umie dokonać oceny operacji jednostkowych stosowanych w przeróbce i przetwórstwie surowców + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student w pełni rozumie potrzebę kontroli stanu jakości wybranych składników środowiska naturalnego oraz konieczności przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych + - + - - - - - - - -
M_K002 Student dostrzega potrzebę samokształcenia jako konieczny element inżynierskiej działalności w dla społeczności w której żyje i pracuje + - + - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość konieczności przeróbki surowców mineralnych jako elementu działań proekologicznych w rekultywacji terenu poprzemysłowego wspierających zrównoważony rozwój + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Systematyka i uwarunkowania przygotowawczych, głównych i uzupełniających procesów technologicznych w przeróbce surowców. Rola i miejsce przeróbki w gospodarce zasobami surowców. Geologiczno-górnicze i środowiskowe uwarunkowania przeróbki surowców mineralnych.
2. Metody pobierania próbek surowców, uśrednianie, kawałkowanie, wydzielanie próbek reprezentatywnych. Podstawowe analizy właściwości fizyczno-mechanicznych surowców i ich wskaźniki.
3. Rozdrabnianie – wskaźniki oceny procesu rozdrabniania – stopień rozdrobnienia, zwięzłość i podatność na rozdrabnianie, energetyczny indeks pracy Bonda, wskaźnik podatności przemiałowej Hardgrove’a. Efektywność operacji rozdrabniania – kruszenia i mielenia w zależności od właściwości surowca. Właściwości fizyko-mechaniczne surowców mineralnych i ich związki z efektami rozdrabniania.
4. Technika kruszenia i mielenia. Systematyka maszyn do rozdrabniania. Kruszarki i młyny – budowa, zasada działania, sterowanie parametrami pracy maszyn wpływających na efektywność rozdrabniania.
5. Klasyfikacja mechaniczna. Skład ziarnowy produktów rozdziału, wskaźniki oceny procesu przesiewania – skuteczność technologiczna procesu. Właściwości fizyko-mechaniczne surowców mineralnych i ich związki z efektami przesiewania.
6. Technika przesiewania. Systematyka maszyn do klasyfikacji mechanicznej surowców. Budowa, zasada działania, sterowanie parametrami pracy maszyn wpływających na efektywność przesiewania.
7. Klasyfikacja hydrauliczna. Swobodne i skrępowane opadanie ziarn w ośrodku ciekłym. Wyznaczanie granicznej prędkości opadania ziarn. Krzywe rozdziału w procesach klasyfikacji i ich wskaźniki. Czynniki wpływające na wielkość ziarna podziałowego i dokładność rozdziału w klasyfikatorach grawitacyjnych i odśrodkowych. Technika klasyfikatorów hydraulicznych, budowa, zasada działania, sterowanie parametrami pracy.
8. Zasady doboru maszyn i urządzeń z uwzględnieniem właściwości surowców i wymaganych efektów rozdrabniania i klasyfikacji (kształt i wielkość uziarnienia produktów). Układy technologiczne procesów rozdrabniania i klasyfikacji (kruszarka-przesiewacz, młyn-klasyfikator, itp.). Zasady obliczania obiegów materiałowych w układach technologicznych rozdrabniania.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Omówienie zasad BHP obowiązujących w laboratorium.
Zagadnienia do wyboru
2. Przygotowanie surowców do procesów przeróbczych, uśrednianie, wydzielanie próbek reprezentatywnych, ocena ich wybranych właściwości fizyczno-mechanicznych.
3. Kruszenie materiałów o różnej podatności na rozdrabnianie w wybranych kruszarkach przy zmianie wybranych parametrów technologicznych. Wyznaczanie stopni rozdrobnienia. Charakterystyki porównawcze produktów rozdrabniania (wielkość i kształt uziarnienia).
4. Ocena wpływu stosunku masy mielników do masy mielonego materiału na uziarnienie produktów mielenia w młynach kulowym i prętowym przy różnych czasach mielenia.
5. Wyznaczanie energochłonności procesu mielenia (Indeksu pracy Bonda) dla dowolnego materiału przy użyciu kulowego młynka Bonda.
6. Ocena skuteczności procesu przesiewania surowców mineralnych w wibracyjnym przesiewaczu dwupokładowym w zależności od właściwości fizyczno-mechanicznych surowców, obciążenia przesiewacza lub parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych przesiewacza. Wyznaczenie krzywych składu ziarnowego i rozdziału dla obliczenia skuteczności i dokładności, zawartość nadziarna i podziarna.
7. Badanie wpływu zmian proporcji wielkości dysz wylotowych (przelewowej i wylewowej) hydrocyklonu na wielkość ziarna podziałowego i zawartość fazy stałej w produktach rozdziału. Ocena dokładności rozdziału na podstawie danych otrzymanych z krzywej rozdziału. Porównanie rzeczywistych i teoretycznie wyznaczonych wartości d50.
8. Klasyfikacja rudy (o uziarnieniu poniżej 0,2 mm) w wieloproduktowym poziomo-prądowym klasyfikatorze hydraulicznym. Wyznaczanie wychodów i składów ziarnowych poszczególnych produktów rozdziału, zawartości fazy stałej i zawartości składnika użytecznego w tych produktach. Analiza efektów zagęszczania i wzbogacania w procesie klasyfikacji.
9. Kolokwium zaliczeniowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie sporządzonego sprawozdania, a kolokwium zaliczeniowe zostanie przeprowadzone w formie pytań otwartych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest pozytywna ocena z kolokwium oraz obronione sprawozdania.
Ocena z ćwiczeń jest średnią ważoną z ocen uzyskanych z kolokwium (waga 0,5) i sprawozdań (waga 0,5). Student może jeden raz poprawić niezaliczone sprawozdanie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń. Student ma możliwość podniesienia oceny końcowej z przedmiotu w przypadku wykazywanej aktywności na ćwiczeniach oraz wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych spowodowana szczególnymi okolicznościami (choroba, przypadek losowy) zostanie usprawiedliwiona, a zajęcia muszą zostać odrobione w innym terminie wskazanych przez prowadzącego zajęcia pod warunkiem wolnego stanowiska. W przypadku braku takiej możliwości formę odrobienia zajęć ustala prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Zalecana obecność na wykładach.
2. Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach laboratoryjnych, która jest niezbędna do zaliczenia.
3. Niezbędna wiedza z zakresu wykonywanego ćwiczenia. Terminowe oddawanie sprawozdań (opracowań).
4. Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w terminie podstawowym oraz jednym terminie poprawkowym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin. Cz. I. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1982
2. Blaschke Z., Brożek M., Mokrzycki E., Ociepa Z., Tumidajski T.: Zarys technologii procesów przeróbczych. Górnictwo cz. V. Wydawnictwa AGH. Skrypt uczelniany nr 768, Kraków 1981
3. Duda H.W. Cement-Data-Book. International Process Engineering in the Cement Industry. Bauverlag GmbH Wiesbaden and Berlin, 1976
5. Brożek M., Mączka W., Tumidajski T.: Modele matematyczne procesów rozdrabniania. Rozprawy Monografie. Wydawnictwa AGH, nr 35, Kraków 1995
6. Gawenda T.: Zasady doboru kruszarek oraz układów technologicznych w produkcji kruszyw łamanych. Rozprawy Monografie nr 304, Wyd. AGH 2015
7. Pahl M. H.: Praxiswissen Verfahrenstechnik – Zerkleinerungstechnik. Fachbuchverlag Lepzig/Verlag TÜV Rheinland, Köln 1993
8. Poradnik Górnika t. 5., Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1976
9. Tora B., Kogut K.: Węglowe mieszkanki energetyczne. Właściwości, mielenie i spalanie. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005
10. Banaszewski T.: Przesiewacze, Wyd. Śląsk, 1990
11. Wodziński P.: Przesiewanie i przesiewacze. Wyd. Politechniki Łódzkiej.
12. Koch R., Noworyta A.: Procesy mechaniczne w inżynierii mineralnej. 1998.
13. Drzymała J.: Podstawy mineralurgii, 2001
14. Sztaba K.: Przesiewanie, Śląskie Wyd. Techniczne, Katowice 1993
15. Zawada J.: Wstęp do mechaniki procesów kruszenia. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1998
16. Lowrison G.Ch.: Crushing and Grinding. Butterwortsh, London 1974

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Gawenda T. Saramak D.: Influence of selected work parameters of the rolling screen operation on screening effects. Physicochemical Problems of Mineral Processing. vol. 50 iss. 1, s. 337–347. 2014
2. Gawenda T., Foszcz D. Głuc K.: Comparison of energetic efficiency of stationary and mobile systems on the ex ample of mineral aggregates production in Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 37 no. 2, s. 25–41, Kraków 2013.
3. Gawenda T., Naziemiec Z. 2003: Sposoby poprawy kształtu ziaren kruszyw mineralnych w kruszarkach szczękowych. Inżynieria Mineralna, Zeszyt specjalny nr s.3 (10). Kraków.
4. Gawenda T., Naziemiec Z., Tumidajski T., Saramak D.: Sposoby optymalizacji składu ziarnowego i kształtu ziaren kruszyw mineralnych w produktach kruszarek szczękowych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1, s 109-124, Kraków-Zakopane 2006.
5. Gawenda T., Saramak D.: Wysokociśnieniowe prasy walcowe w przemyśle wapienniczo-cementowym, Magazyn Autostrady: Budownictwo drogowo-mostowe; nr 11 s. 81–86. Wyd. Elamed, Katowice 2010.
6. Gawenda T., Skotnicki A.: Analiza wpływu wielkości uziarnienia nadawy na efekty rozdrabniania w kruszarkach walcowych. Konferencja „Kruszywa Mineralne – surowce – rynek – technologie – jakość”, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 121. Konferencje nr 50. OWPW s 59-68. Wrocław-Szklarska Poręba 2008
7. Gawenda T.: Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości uziarnienia nadawy i jego obciążenia. Górnictwo i geologia XVII. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. 71–83, Wrocław 2012.
8. Gawenda T.: Analiza porównawcza mobilnych i stacjonarnych układów technologicznych przesiewania i kruszenia. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, tom 15. Rok 2013 (Annual Set of Enviroment Protection, Volume 12. Year 2013) Koszalin2013.
9. Gawenda T.: Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysokociśnieniowych prasach walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria Wyd. AGH, zeszyt 4, s.89-100, Kraków 2009
10. Gawenda T.: Klasyfikacja drobnych piasków w klasyfikatorach przepływowych hydraulicznych poziomo i pionowo-prądowych. Surowce i Maszyny Budowlane, s.60-66, Branżowy Magazyn Przemysłowy, 3/2009, Wyd. BMP Sp. z o.o. Racibórz 2009.
11. Gawenda T.: Kruszarki wirnikowe udarowe w produkcji kruszyw mineralnych. Surowce i Maszyny Budowlane; Wyd. BMP, nr 4 s. 66–71. Racibórz 2010.
12. Gawenda T.: Nowe rozwiązanie konstrukcyjne sita – większe możliwości. Nowoczesne kopalnie żwiru i piasku: VI konferencja naukowo-techniczna: 10–11 czerwca, 2014 r., Tarnów. Wyd. BMP. s. 25–33 Racibórz 2014
13. Gawenda T.: Problematyka doboru maszyn kruszących w instalacjach produkcji kruszyw mineralnych, Górnictwo i Geoinżynieria nr. 34 z. 4 s. 195–209 Polski Kongres Górniczy, Kraków 2010.
14. Gawenda T.: Wpływ rozdrabniania surowców skalnych w różnych kruszarkach i stadiach kruszenia na jakość kruszyw mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi; Tom 29, zeszyt 1, Kraków 2013.

Informacje dodatkowe:

Student na ćwiczeniach laboratoryjnych ma obowiązek posiadania obuwia i odzieży ochronnej.