Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa inżynierska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-1-714-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kuczera Zbigniew (zkuczera@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego/inżynierskiego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z realizowanym kierunkiem studiów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zasady pozyskiwania i wykorzystywania informacji na potrzeby projektu inżynierskiego, zalecenia odnośnie strony edytorskiej pracy, w tym wykonywania przypisów i odwołań w kontekście znaczenia ochony własności intelektualnej IGR1A_W03 Recenzja pracy dyplomowej,
Projekt inżynierski
M_W002 Student dysponuje wiedzą teoretyczną w zakresie możliwości i metodyki rozwiązywania zagadnień inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpośrednio związanej z tematem pracy inżynierskiej IGR1A_W02, IGR1A_W06, IGR1A_W05, IGR1A_W01 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność przygotowania i przeprowadzenia niezbędnych badań, pomiarów i obliczeń, analizy i interpretacji wyników, w tym formułowania trafnych i logicznych wniosków oraz ich wykorzystania w części aplikacyjnej pracy inżynierskiej IGR1A_U05, IGR1A_U04 Recenzja pracy dyplomowej,
Projekt inżynierski
M_U002 Student potrafi przygotować udokumentowane opracowanie pracy własnej w postaci prezentacji multimedialnej oraz przedstawić ją w formie ustnej (w sposób zrozumiały i spójny) na forum grupy studenckiej IGR1A_U02, IGR1A_U06 Projekt inżynierski,
Prezentacja
M_U003 Student umie trafnie dobrać, przeanalizować i wykorzystać materiały źródłowe do opracowania części przeglądowej (opisowej) pracy inżynierskiej wraz z zastosowaniem właściwych form cytowania IGR1A_U02 Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadom nabytej wiedzy (umiejętności), czuje potrzebę dokształcania się, w oparciu o sprecyzowane zainteresowania potrafi wybrać odpowiadającą mu problematykę pracy inżynierskiej, rzetelnie wpółpracuje z opiekunem tematu IGR1A_K02, IGR1A_K01, IGR1A_K04 Recenzja pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zasady pozyskiwania i wykorzystywania informacji na potrzeby projektu inżynierskiego, zalecenia odnośnie strony edytorskiej pracy, w tym wykonywania przypisów i odwołań w kontekście znaczenia ochony własności intelektualnej - - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą teoretyczną w zakresie możliwości i metodyki rozwiązywania zagadnień inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpośrednio związanej z tematem pracy inżynierskiej - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność przygotowania i przeprowadzenia niezbędnych badań, pomiarów i obliczeń, analizy i interpretacji wyników, w tym formułowania trafnych i logicznych wniosków oraz ich wykorzystania w części aplikacyjnej pracy inżynierskiej - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować udokumentowane opracowanie pracy własnej w postaci prezentacji multimedialnej oraz przedstawić ją w formie ustnej (w sposób zrozumiały i spójny) na forum grupy studenckiej - - - - - - - - - - -
M_U003 Student umie trafnie dobrać, przeanalizować i wykorzystać materiały źródłowe do opracowania części przeglądowej (opisowej) pracy inżynierskiej wraz z zastosowaniem właściwych form cytowania - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadom nabytej wiedzy (umiejętności), czuje potrzebę dokształcania się, w oparciu o sprecyzowane zainteresowania potrafi wybrać odpowiadającą mu problematykę pracy inżynierskiej, rzetelnie wpółpracuje z opiekunem tematu - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 376 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 125 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Inne 250 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia pracy inżynierskiej jest przyjęcie (potwierdzone pozytywną opinią) opiekuna tematu oraz przygotowanie i przeprowadzenie, w ramach przedmiotu/modułu “Seminarium dyplomowe inżynierskie” lub przed właściwą komisją, prezentacji multimedialnej, której zawartość merytoryczna oraz sposób przedstawienia podlega odrębnej ocenie (punktowej). Samodzielność wykonania pracy student potwierdza własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem na odwrocie strony tytułowej.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową wylicza się na podstawie średniej arytmetycznej oceny punktowej recenzji opiekuna projektu (zawartość merytoryczna, strona edytorska) oraz osoby prowadzącej seminarium w zakresie przedstawionej prezentacji multimedialnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości wskutek nieobecności określa indywidualnie promotor pracy dypolomowej inżynierskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Udział na “Seminarium dyplomowym inżynierskim”.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zalecana przez opiekuna (tematu) projektu oraz: Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001; Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i internetu, Warszawa 2009; Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004; Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003; Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe związane z tematyką pracy dyplomowej rekomenduje promotor pracy dyplomowej.

Informacje dodatkowe:

Praca dyplomowa jest (zgodnie z Regulaminem studiów) obowiązkowym elementem programu kształcenia, a jej wykonanie w formie projektu inżynierskiego ma stanowić udokumentowaną realizację praktycznego przedsięwzięcia projektowego (w tym także zespołowego) i obejmować dokumentację techniczną określonego w temacie zadania. Tematyka pracy winna zostać podjęta przez studenta nie później niż na jeden semestr przed planowym terminem ukończenia studiów.