Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodyka i prowadzenie szkoleń
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-304-CP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Controlling procesów produkcyjnych
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci na zajęciach poznają teoretyczną oraz praktyczną wiedzę przydatną podczas prowadzenia szkoleń. Zdobyte umiejętności mogą być wykorzystane w dalszej pracy zawodowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 problematykę kształcenia dorosłych oraz istotę procesu szkoleniowego, znajomość metod prowadzenia szkoleń IPZ2A_W02 Kolokwium
M_W002 tematykę z zakresu andragogiki oraz znajomość metod szkolenia IPZ2A_W04, IPZ2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 określić cechy kształcenia dorosłych, w tym zasady i bariery i odnieść je do własnych doświadczeń, sporządzić konspekt szkolenia, dobrać metody do potrzeb realizowanego tematu i grupy IPZ2A_U04, IPZ2A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 wykazania postawy afirmatywnej dla permanentnej edukacji, polepszenia umiejętności komunikacyjnych IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 problematykę kształcenia dorosłych oraz istotę procesu szkoleniowego, znajomość metod prowadzenia szkoleń + - - - - - - - - - -
M_W002 tematykę z zakresu andragogiki oraz znajomość metod szkolenia - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 określić cechy kształcenia dorosłych, w tym zasady i bariery i odnieść je do własnych doświadczeń, sporządzić konspekt szkolenia, dobrać metody do potrzeb realizowanego tematu i grupy - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 wykazania postawy afirmatywnej dla permanentnej edukacji, polepszenia umiejętności komunikacyjnych + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Specyfika nauczania dorosłych (historia edukacji dorosłych, typy postaw dorosłych wobec uczenia się, bariery w edukacji dorosłych, zasady nauczania dorosłych
2. Rodzaje szkoleń i ich specyfika
3. Metody i techniki kształcenia i prowadzenia szkoleń z uwzględnieniem metod aktywnych i podających oraz kształcenia na stanowisku pracy i poza nim
4. Rozwiązywanie problemów w trakcie procesu dydaktycznego
5. Efektywna komunikacja instruktora z kursantem

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Analiza etapów cyklu szkoleniowego (analiza potrzeb szkoleniowych, dobór uczestników, projektowanie szkolenia, materiały szkoleniowe i ich typy, przeprowadzanie szkolenia, ocena .
2. Zasady tworzenia konspektu
3. Metody podające, poszukujące i laboratoryjne w szkoleniach
4. Charakterystyka i trening metod
5. Wybrane niekonwencjonalne metody szkoleniowe
6. Monitoring i ewaluacja szkoleń

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Wykład, dyskusja, studia przypadków, metoda dramy, wykonanie projektów.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykłady zaliczane są na podstawie końcowego kolokwium, na zaliczenie ćwiczeń student powinien oddać prace (narzędzia szkoleń) stanowiące zadania domowe po ćwiczeniach.

Zaliczenie poprawkowe zgodnie z zasadami i terminem przyjętym przez uczelnię.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (znajomość tekstów, wykonanie zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:
Ocena końcowa jest średnią z dwóch ocen: oceny z kolokwium z całości zagadnień poruszanych na zajęciach oraz oceny za przygotowanie pracy końcowej – konspektu szkoleń.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
W przypadku nieobecności na zajęciach student może odrobić je z inną grupą lub w innej formie uzgodnionej z prowadzącym lub Indywidualne zdać w trakcie dyżurów prowadzącego po uprzednim uzgodnieniu terminu,
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Studenci mają obowiązek znać teksty zadane przez prowadzącego przed zajęciami.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Aleksander T., Barwińska D. (red.), Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych, Kraków 2007
Richard Arens, Uczymy się nauczać, Warszawa 2000
Ewa Kurantowicz (red.) Poradnik trenera osób starszych, Wrocław 2013
Mariola Łaguna, Szkolenia. Jak je prowadzić, by…. , Gdańsk 2008
Mirosław Urban, Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, Sopot 2015
(Praca zbiorowa) Kształcenie ustawiczne i jego rola w zawodowym rozwoju człowieka, Kielce 2011
Sylwia Lewandowska-Akhvledian, Komunikacja interpersonalna. Trening. Poradnik uczestnika. Warszawa 2009
A. Gul, Szara eminencja czyli jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dorosłych
www.achieve global.com

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Łucja Kapralska

 • Tolerancja i pluralizm jako wartości w edukacji akademickiej. O potrzebie wychowania w duchu pluralizmu kulturowego. W: Piotr Przybysz (red.) Edukacja wobec wartości. Wyd. AMW, Gdynia 2002, ss. 345 – 352.
 • Studenci – humaniści w uczelni technicznej w L. Haber (red.) „Humanista w uczelni technicznej”. Uczelnianie Wydawnictwo Naukowe AGH Kraków 2003, ss. 103 – 112.
 • Uczelnia techniczna jako podmiot w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: na przykładzie AGH w Krakowie, w: J. Kochanowski (red.), „Zeszyty Naukowe WSZIB, Nr 6 Socjologia,” Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2007, ss. 66 – 78,
Informacje dodatkowe:

BRAK