Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Niezawodność i jej utrzymanie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-104-LM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Lean Manufacturing
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Fuksa Dariusz (fuksa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają sposoby opracowania programów niezawodnościowych oraz planowanie działań zabezpieczających, a także zaznajomią się z metodami utrzymywania niezawodności procesu produkcyjnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z niezawodnością i jakością systemów produkcyjnych IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Potrafi definiować i klasyfikować podstawowe pojęcia z zakresu systemu eksploatacji i utrzymania ruchu IPZ2A_W02, IPZ2A_W01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie analizować i projektować układy i systemy produkcyjne o zadanym poziomie niezawodności i kosztów IPZ2A_U01, IPZ2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Dostrzega możliwość wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce IPZ2A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia związane z niezawodnością i jakością systemów produkcyjnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Potrafi definiować i klasyfikować podstawowe pojęcia z zakresu systemu eksploatacji i utrzymania ruchu + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie analizować i projektować układy i systemy produkcyjne o zadanym poziomie niezawodności i kosztów + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Dostrzega możliwość wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Niezawodność, trwałość i gotowość obiektów technicznych.
Modele matematyczne obiektów nieodnawialnych.
Charakterystyki liczbowe niezawodności.
Modele niezawodnościowe obiektów aproksymowane typowymi rozkładami prawdopodobieństwa.
Audyty niezawodnościowe.
Analizy RCFA (Root Cause Failure Analysis).
Wdrażanie metod analiz przyczyn źródłowych problemów organizacyjnych i technicznych.
Ocena ryzyka.
Szacowanie kosztów i korzyści, Monitorowanie wdrożeń.
Metody monitorowania (technologia ultradźwiękowa, termowizja, pomiary laserowe, analiza drgań, analiza odkształceń).

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Symulacje zagadnień niezawodności systemu produkcyjnego z użyciem programu FlexSim. Rozwiązywanie zadań dotyczących niezawodności.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia są oceny uzyskiwane przez studenta po wykonaniu ćwiczeń laboratoryjnych.
Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze.
Studentowi przysługuje jeden termin dodatkowy zaliczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa średniej ocenie uzyskanej z zajęć laboratoryjnych. Dodatkowo na ocenę końcową wpływ ma aktywność studenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie mógł uczestniczyć w zajęciach swojej grupy z ważnych i udokumentowanych przyczyn, może je uzupełnić uczestnicząc w zajęciach innej grupy lub opracować zagadnienie samodzielnie (uzgodnione z prowadzącym) i zaliczyć w terminie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak wymagań

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Lipski J.: Diagnostyka procesów wytwarzania. Politechnika Lubelska, Lublin 2013.
Legutko S.: Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. Podręcznik. WSiP, Warszawa 2008.
Sotskov B.: Niezawodność elementów i urządzeń automatyki. Warszawa, WNT, 1973.
Szopa T.: Niezawodność i bezpieczeństwo. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009.
Lindstedt P.: Eksploatacyjna niezawodność maszyny i jej teoretyczne podstawy. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, 2016.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Fuksa D.: Sposoby rozwiązywania nieliniowych problemów decyzyjnych w opracowaniu optymalnych planów produkcji kopalń. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. ISSN 0860-0953. 2007 t. 23 z. 3, s. 97–108.

Kęsek M., Fuksa D., Ślósarz M., Bator A.: Wykorzystanie środowiska LabView do monitorowania elementu procesu wydobywczego. Przegląd Górniczy. ISSN 0033-216X. 2015 t. 71 nr 8, s. 26–29.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji modułu będą przekazane na pierwszych zajęciach.