Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy Lean Management
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-201-LM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Lean Manufacturing
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma służyć przekazaniu studentowi podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu Lean Manufacturing oraz Lean Management. Jest kursem wyjściowym dla innych przedmiotów specjalizacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresu zasad i metod Lean Manufacturing i Lean Management oraz z algorytmu ich stosowania IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Egzamin
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu narzędzi Lean Manufacturing i Lean Management oraz algorytmu ich wykorzystania IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać w podstawowy sposób zasady i metody Lean Manufacturing oraz Lean Management w prowadzeniu procesu produkcji, a także innych procesów, a także w zapewnieniu jakości oraz rozwiązywaniu problemów w tych zakresach IPZ2A_U02, IPZ2A_U04 Kolokwium,
Egzamin
M_U002 Student potrafi wykorzystać w podstawach narzędzia Lean Manufacturing oraz Lean Management w prowadzeniu procesu produkcji i zapewnienia jakości oraz rozwiązywaniu problemów w tych zakresach IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wykazuję aktywną postawę w pracy w grupie, wykorzystując zasady Lean Manufacturing i Lean Management w zakresie identyfikacji i ograniczenia marnotrawstwa w procesach produkcji IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresu zasad i metod Lean Manufacturing i Lean Management oraz z algorytmu ich stosowania + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu narzędzi Lean Manufacturing i Lean Management oraz algorytmu ich wykorzystania + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać w podstawowy sposób zasady i metody Lean Manufacturing oraz Lean Management w prowadzeniu procesu produkcji, a także innych procesów, a także w zapewnieniu jakości oraz rozwiązywaniu problemów w tych zakresach + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać w podstawach narzędzia Lean Manufacturing oraz Lean Management w prowadzeniu procesu produkcji i zapewnienia jakości oraz rozwiązywaniu problemów w tych zakresach + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykazuję aktywną postawę w pracy w grupie, wykorzystując zasady Lean Manufacturing i Lean Management w zakresie identyfikacji i ograniczenia marnotrawstwa w procesach produkcji - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 153 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Historia i rozwój Lean Manufacturing

  Przedstawienie rozwoju zasad nowoczesnego zarządzania produkcją i jakością: od systemów Forda i General Motors, przez drogę Toyoty i Lean Manufacturing, aż po filozofię Domu Lean Manufacturing.

 2. Proces Lean Manufacturing

  Prezentacja teoretyczna i pokazanie na przykładach zasad wdrażania oraz utrzymania (z ciągłym doskonaleniem) Lean Manufacturing, wraz z określeniem sposobów opomiarowania procesów z wykorzystaniem narzędzi i technik tego systemu.

 3. Budowanie fundamentu Lean Manufacturing

  Przedstawienie fundamentu Lean Manufacturing: filozofia i zasady, 5S, TPM, standaryzacja, VM

 4. Podstawowe metody i narzędzia Lean Manufacturing z zakresu zarządzania jakością

  Prezentacja teoretyczna i pokazanie na przykładach podstawowych metod i narzędzi Lean Manufacturing w zakresie jakości, stanowiących drugą ze ścian Domu Lean. Są to m.in. dobre praktyki produkcyjne, FMEA, FTA, SPC.

 5. Podstawowe metody i narzędzia Lean Manufacturing z zakresu zarządzania procesowego, z podstawowym uwzglednieniem procesu produkcji

  Prezentacja teoretyczna i pokazanie na przykładach podstawowych metod i narzędzi Lean Manufacturing, stanowiących pierwszą ze ścian Domu Lean. Są to przepływ typu pull, Heijunka, Jidoka, Kanban, Just in Time, SMED.

 6. Podstawowe zasady i metody ciągłego doskonalenia w zakresie Lean Manufacturing

  Prezentacja teoretyczna i pokazanie na przykładach podstawowych zasad i metod ciągłego doskonalenia Lean Manufacturing, stanowiących zasady tworzenia dachu Domu Lean. Są to PDCA i SDCA.

 7. Przyszłość Lean Manufacturing

  Przedstawienie nowych koncepcji zarządzania wywodzących się z Lean (takich jak World Class Manufacturing, Lean Six Sigma oraz zarządzanie przez CSRy), w ujęciu filozofii Przemysłu 4.0.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):
 1. Ćwiczymy zasady Lean Manufacturing

  W trakcie ćwiczeń zostaną przedstawione przykłady wykorzystania poszczególnych zasad Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach, a następnie studenci rozwiążą zadania z zakresu wdrożenia ich w hipotetycznych wybranych sytuacjach biznesowych.

 2. Ćwiczymy podstawowe metody Lean Manufacturing

  W trakcie ćwiczeń zostaną przedstawione przykłady wykorzystania fundamentowych metod Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach: 5S, TPM, standaryzacja, VM a następnie studenci rozwiążą zadania z zakresu zastosowania ich w hipotetycznych sytuacjach biznesowych.

 3. Ćwiczymy podstawowe narzędzia Lean Manufacturing

  W trakcie ćwiczeń zostaną przedstawione przykłady wykorzystania najważniejszych narzędzi Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach: 5Why, diagram Ishikawy, 5W+2H, karty kontrolne, instrukcje pracy i instrukcje stanowiskowe, standard APM, standard PM, a następnie studenci rozwiążą zadania z zakresu zastosowania ich w hipotetycznych sytuacjach biznesowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym, wzbogaconymi o przedstawianie dobrych praktyk z przemysłu, odnoszących się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ma miejsce termin podstawowy kolokwium zaliczeniowego (realizowany w ostatnim tygodniu semestru) oraz dwa poprawkowe.
Do egzaminu można podejść wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. Egzamin można zdać w jednym z trzech terminów. Ma on charakter pisemny. Poszczególne terminy egzaminu są realizowane w czasie sesji egzaminacyjnej oraz poprawkowej sesji egzaminacyjnej.
Aktywność (w ujęciu filozofii Kaizen) w trakcie ćwiczeń audytoryjnych może być nagrodzona w sposób dodatkowy, poprzez podniesienie oceny zaliczeniowej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wyliczana jako średnia ważona z 70% oceny z egzaminu i 30% oceny kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwym jest odrabianie opuszczonych zajęć w trakcie ćwiczeniowych audytoryjnych, poprzez udział w zajęciach innej grupy dziekanatowej, realizującej program opuszczonych przez studenta zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Womack J.P, Jones D.T., Roos D., Maszyna, która zmieniła świat, Prodpress.com, 2008
Womack J.P, Jones D.T., Roos D., Lean thinking-szczupłe myślenie, Prodpress.com, 2011
Ruffa, S.A., The Going Lean Fieldbook, Amacon, 2011
Łazicki, Lean Manufacturing – praktyczne zastosowanie metodologii, e-book, 2015
Byrne A, Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management, 2013
Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen Techniki, Wiedza i Praktyka, 2014
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych — Matrix logistics indicators assessment of distributed hub the construction of multicriterial records and analysis system of the complaint for a manufacturing and distribution group / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // W: WSL FORUM 2015 : VI międzynarodowa naukowa konferencja logistyczna : Poznań, 15.05.2015 : materiały konferencyjne : streszczenia = WSL FORUM 2015 : VI international scientific conference on logistics : Poznań, 15.05.2015 : conference materials : abstracts. — [Poznań : s. n.], 2015.
2. Designing a product quality improvement tool for headliners in BMW X1 E84 cars in Boshoku Automotive Poland / K. Szymańska, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, federal’noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel’noe učreždenie vysšego professional’nogo obrazovaniâ, Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj», cop. 2014
3. Design an IT tool for estimating the labor cost for design office of Biprostal Company / K. Marszalik, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 24–26 aprelâ 2013 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe Učreždenie Vysšego Professional’nogo Obrazovaniâ, Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2013
4. Error susceptibility and imperfection of research procedures – implementation of six sigma methodology in Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) / Marcin Kowalski, Paweł BOGACZ // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014
5. Lean thinking in mining industry / M. MIGZA, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 22–24 aprelâ 2015 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 1 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe učreždenie Bysšego Professional’nogo Obrazovaniâ, Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2015
6. Możliwość wykorzystania narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwach sektora górnictwa podziemnego w Polsce — Possibility of using Lean Management tools in underground mining companies in Poland / Marcin MIGZA, Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015
7. Ocena systemu wizualnej kontroli jakości z wykorzystaniem analizy GRR — [The evolution of the visual quality control system using the GRR] / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA, Kamil Szemik // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / pod red. Marka Salerno-Kochana. — Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015
8. Projekt optymalizacji szyb samochodowych z wykorzystaniem elementów metodologii Six Sigma — Project of optimization car windscreens production process using elements of Six Sigma methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013
9. Using six sigma as a solution to the quality problem in producing armrests on Daimler-Mercedes C218 line in The Boshoku Automotive Poland / K. Zientek, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, federal’noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel’noe učreždenie vysšego professional’nogo obrazovaniâ, Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj», cop. 2014
10. Zarządzanie jakością wedle metodologii {\em Six Sigma} — Quality management in {\em Six Sigma} methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 2 / red. Marek Pawlak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011

Informacje dodatkowe:

brak informacji dodatkowych