Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zaawansowane narzędzia inżynierii jakości
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-202-LM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Lean Manufacturing
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zadaniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych narzędzi zarządzania jakością, wykorzystywanych w ramach koncepcji Lean Manufacturing. Zajęcia koncentrują się wokół zagadnień związanych z SPC, MSA a dalej budową filara Jidoka

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresu zasad, metod i narzędzi inżynierii jakości oraz z algorytmu ich stosowania w ujęciu filozofii Lean Manufacturing IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03, IPZ2A_W05 Egzamin
M_W002 Student ma kompetencje i postawy pozwalające na wdrażanie zasad, metod i narzędzi inżynierii jakości oraz z algorytmu ich stosowania w ujęciu filozofii Lean Manufacturing IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03, IPZ2A_W05 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać zasady, metody i narzędzia inżynierii jakości w prowadzeniu procesu produkcji oraz w rozwiązywaniu problemów w tym zakresie IPZ2A_U02, IPZ2A_U04, IPZ2A_U01 Projekt
M_U002 Student potrafi rozwijać zasady, metody i narzędzia inżynierii jakości w prowadzeniu procesu produkcji oraz w rozwiązywaniu problemów w tym zakresie IPZ2A_U02, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wykazuje aktywną postawę w doborze odpowiednich narzędzi doskonalenia jakości i rozwiązywaniu problemów jakościowych IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresu zasad, metod i narzędzi inżynierii jakości oraz z algorytmu ich stosowania w ujęciu filozofii Lean Manufacturing + - + + - - - - - - -
M_W002 Student ma kompetencje i postawy pozwalające na wdrażanie zasad, metod i narzędzi inżynierii jakości oraz z algorytmu ich stosowania w ujęciu filozofii Lean Manufacturing + + + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać zasady, metody i narzędzia inżynierii jakości w prowadzeniu procesu produkcji oraz w rozwiązywaniu problemów w tym zakresie + + + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozwijać zasady, metody i narzędzia inżynierii jakości w prowadzeniu procesu produkcji oraz w rozwiązywaniu problemów w tym zakresie + + + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykazuje aktywną postawę w doborze odpowiednich narzędzi doskonalenia jakości i rozwiązywaniu problemów jakościowych - + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Rozwój modelu zarządzania jakością w kierunku sterowania tym procesem

  Przedstawienie historii rozwoju nowoczesnego zarządzania jakością, ze szczególnym wskazaniem na inżynierię jakości oraz metrologię w systemach typu on-line.

 2. Metody projektowania jakości w ujęciu procesu produkcji

  Przedstawienie metod inżynierskich projektowania jakości, ze szczególnym uwzględnieniem metod i narzędzi: FMEA, FTA, APQP i PPAP oraz analizy sensorycznej.

 3. Metody sterowania jakością w procesie produkcji

  Przedstawienie metod sterowania jakością produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem SPC a także analizy zdolności procesu

 4. Metody metrologiczne w sterowania jakością produkcji

  Przedstawienie metod wywodzących się z metrologii, wykorzystywanych w inżynierii jakości, ze szczególnym uwzględnieniem analizy GRR i wyznaczania współczynnika Kappa.

 5. Ciągłe doskonalenie w sterowaniu jakością

  Prezentacja teoretyczna i pokazanie na przykładach podstawowych zasad, metod i narzędzi z zakresu ciągłego doskonalenia w sterowaniu jakością, w oparciu o PDCA i DMAIC.

 6. Podstawowe narzędzia sterowania jakością w procesie produkcji

  Prezentacja teoretyczna i pokazanie na przykładach podstawowych narzędzi sterowania jakością w produkcji ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi statystycznych i heurystycznych, w tym z użyciem standaryzowanych wskaźników jakości.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Analiza danych statystycznych pochodzących z produkcji

  Zadaniem zajęć jest zapoznanie studentów ze strukturą różnych rodzajów danych produkcyjnych, służących analityce jakości oraz z podstawowymi miarami jakości, które można na ich podstawie wyznaczać.

 2. Analiza sensoryczna punktem wyjścia do określenia jakości wykonania

  Zadaniem zajęć jest przeprowadzenie prostej analizy sensorycznej, w ramy której wejdzie przeprowadzenie badania oraz analiza i dyskusja wyników.

 3. Specjalistyczne oprogramowanie służące analizie jakości

  Zadaniem zajęć jest zapoznanie studentów ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym w inżynierskiej analityce jakości.

 4. Szacowanie wadliwości z użyciem zestandaryzowanych wskaźników jakości

  Zadaniem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami analitycznymi specjalistycznego oprogramowania (MiniTab), dotyczącymi wyznaczania zestandaryzowanych wskaźników i modeli jakości wykonania, wydolności, metrologii i przeprowadzenie odpowiednich analiz.

Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. Przygotowanie karty kontrolnej dla wybranego procesu produkcyjnego

  Zadaniem studentów jest dobór odpowiedniej karty kontrolnej do otrzymanych danych, wyznaczenie na ich podstawie poszczególnych parametrów karty, jej konstrukcja, prowadzenie oraz interpretacja.

 2. Budowa systemu kontroli jakości wbudowanego w stanowisko pracy

  Zadaniem studentów jest przygotowanie systemu kontroli jakości wbudowanego w stanowisko, wraz z propozycją jego wdrożenia.

 3. Budowa systemu analitycznego wada-przyczyna

  Zadaniem studentów jest przygotowanie systemu analitycznego do przeprowadzenia wnioskowania wada-przyczyna, z użyciem do tego odpowiednich narzędzi Lean Manufacturing.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
 1. Ćwiczymy metody projektowania systemu sterowania jakością w produkcji

  Przedstawienie przykładów wykorzystania metod projektowania systemu sterowania jakością produkcji ze szczególnym uwzględnieniem analizy FTA, 5Why, metody delfickiej i elementu pierwszego etapu P FMEA lub D FMEA, a następnie studenci rozwiążą zadania z zakresu wdrożenia ich w hipotetycznych sytuacjach produkcyjnych.

 2. Ćwiczymy metody projektowania sterowania jakością w produkcji

  Przedstawienie przykładów wykorzystania metod sterowania jakością produkcji ze szczególnym uwzględnieniem Six Sigma oraz kół jakości, a następnie studenci rozwiążą zadania z zakresu wdrożenia ich w hipotetycznych sytuacjach produkcyjnych.

 3. Ćwiczymy metody metrologiczne w sterowania jakością produkcji

  Przedstawienie metod wywodzących się z metrologii, wykorzystywanych w inżynierii jakości jako metodyka MSA, ze szczególnym uwzględnieniem analizy GRR i wyznaczania współczynnika Kappa, następnie studenci rozwiążą zadania z zakresu wykorzystania ich w hipotetycznych sytuacjach produkcyjnych.

 4. Ćwiczymy narzędzia sterowania jakością w produkcji

  W trakcie ćwiczeń zostaną przedstawione przykłady wykorzystania najważniejszych narzędzi sterowania jakością w produkcji w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem SPC oraz miar standaryzowanych, a następnie studenci rozwiążą zadania z zakresu wykorzystania ich w hipotetycznych sytuacjach produkcyjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym, wzbogaconymi o pokazy praktyczne i oparte na dobrych praktykach,odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia audytoryjne są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ma miejsce termin podstawowy kolokwium zaliczeniowego (realizowany w ostatnim tygodniu semestru) oraz dwa poprawkowe.
Ćwiczenia laboratoryjne są zaliczane poprzez uzyskanie pozytywnej z poszczególnych wykonywanych w trakcie zajęć ćwiczeń laboratoryjnych.
Ćwiczenia projektowe są zaliczane poprzez uzyskanie oceny pozytywnej z projektu oddanego w postaci pliku elektronicznego.
Do egzaminu można podejść wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego, zaliczonych pozytywnie ćwiczeń laboratoryjnych oraz pozytywnej oceny projektu. Egzamin można zdać w jednym z trzech terminów. Ma on charakter pisemny. Poszczególne terminy egzaminu są realizowane w czasie sesji egzaminacyjnej oraz poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie wyliczana jako średnia ważona, stanowiona przez 40% oceny egzaminu, 20% oceny z kolokwium zaliczeniowego, 20% oceny z projektu oraz 20% oceny z laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwym jest odrabianie opuszczonych zajęć w trakcie ćwiczeń audytoryjnych lub ćwiczeń laboratoryjnych, poprzez udział w zajęciach innej grupy dziekanatowej lub grupy laboratoryjnej, realizującej program opuszczonych przez studenta zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Aktywność w trakcie ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych mogą być nagrodzone w sposób dodatkowy, poprzez podniesienie ocen zaliczeniowych z ćwiczeń audytoryjnych i/lub ćwiczeń laboratoryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Hamrol A, Zarządzanie i inżynieria jakości, PWN, 2018.
Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, 2013
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, 2015
Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach, ŚWNWZiNS, 2005
Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WNT, 2008
Szczepańska K., Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza PW, 2010
Ruffa, S.A., The Going Lean Fieldbook, Amacon, 2011
Łazicki, Lean Manufacturing – praktyczne zastosowanie metodologii, e-book, 2015
Byrne A, Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management, 2013
Podręcznik VDA 6.3.
Podręcznik VDA 6.1.
Podręcznik VDA MSA.

kalkulator
komputer
tablice matematyczne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych — Matrix logistics indicators assessment of distributed hub the construction of multicriterial records and analysis system of the complaint for a manufacturing and distribution group / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // W: WSL FORUM 2015 : VI międzynarodowa naukowa konferencja logistyczna : Poznań, 15.05.2015 : materiały konferencyjne : streszczenia = WSL FORUM 2015 : VI international scientific conference on logistics : Poznań, 15.05.2015 : conference materials : abstracts. — [Poznań : s. n.], 2015.
2. Designing a product quality improvement tool for headliners in BMW X1 E84 cars in Boshoku Automotive Poland / K. Szymańska, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, federal’noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel’noe učreždenie vysšego professional’nogo obrazovaniâ, Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj», cop. 2014
3. Design an IT tool for estimating the labor cost for design office of Biprostal Company / K. Marszalik, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 24–26 aprelâ 2013 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe Učreždenie Vysšego Professional’nogo Obrazovaniâ, Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2013
4. Error susceptibility and imperfection of research procedures – implementation of six sigma methodology in Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) / Marcin Kowalski, Paweł BOGACZ // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014
5. Lean thinking in mining industry / M. MIGZA, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 22–24 aprelâ 2015 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 1 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe učreždenie Bysšego Professional’nogo Obrazovaniâ, Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2015
6. Możliwość wykorzystania narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwach sektora górnictwa podziemnego w Polsce — Possibility of using Lean Management tools in underground mining companies in Poland / Marcin MIGZA, Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015
7. Ocena systemu wizualnej kontroli jakości z wykorzystaniem analizy GRR — [The evolution of the visual quality control system using the GRR] / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA, Kamil Szemik // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / pod red. Marka Salerno-Kochana. — Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015
8. Projekt optymalizacji szyb samochodowych z wykorzystaniem elementów metodologii Six Sigma — Project of optimization car windscreens production process using elements of Six Sigma methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013
9. Using six sigma as a solution to the quality problem in producing armrests on Daimler-Mercedes C218 line in The Boshoku Automotive Poland / K. Zientek, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, federal’noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel’noe učreždenie vysšego professional’nogo obrazovaniâ, Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj», cop. 2014
10. Zarządzanie jakością wedle metodologii {\em Six Sigma} — Quality management in {\em Six Sigma} methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 2 / red. Marek Pawlak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011
11. Zastosowanie Lean Six Sigma w doskonaleniu procesów produkcyjnych w przemyśle wydobywczym/ Paweł BOGACZ, Marcin Migza; Inżynieria Mineralna; 2016 nr 2, s. 23–29
12. The application of lean management and six sigma tools in global mining enterprises/ Marek Kęsek, Paweł BOGACZ, Marcin Migza W: Materiały konferencyjne SEED 2017: international conference on the Sustainable Energy and Environment Development; 2017, s. 67

Informacje dodatkowe:

brak informacji dodatkowych