Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logistyka produkcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-204-LM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Lean Manufacturing
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Bator Artur (abator@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje istotę logistyki produkcji, jej zadania, metody oraz wykorzystywane narzędzia. Poznaje silny związek między funkcjonowaniem logistyki a sprawnością systemu produkcyjnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę o strategiach sterowania przepływem zasileń systemu produkcyjnego IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt
M_W002 Student zna różne typy transportu wewnętrznego i wie jakie są ich zadania IPZ2A_W03, IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie tworzyć dokumentacje przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych w systemie logistyki produkcji IPZ2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w grupie i brać odpowiedzialność za realizowane przez siebie zadania IPZ2A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o strategiach sterowania przepływem zasileń systemu produkcyjnego + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna różne typy transportu wewnętrznego i wie jakie są ich zadania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie tworzyć dokumentacje przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych w systemie logistyki produkcji + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie i brać odpowiedzialność za realizowane przez siebie zadania - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wprowadzenie do logistyki produkcji. Przypomnienie pojęć podstawowych: typy produkcji i formy organizacji produkcji, cykle produkcyjne, struktura wyrobu.
Harmonogramowanie produkcji i bilansowanie zleceń ze zdolnościami produkcyjnymi.
Strategie push i pull w logistyce
Zapasy produkcji w toku (międzykomórkowe i wewnątrzkomórkowe) – magazynowanie w systemie produkcyjnym przedsiębiorstwa.
Organizacja wewnętrznego transportu technologicznego.
Rodzaje i funkcje dokumentacji produkcyjnej w przedsiębiorstwie.
Wykorzystanie narzędzi lean manufacturing w logistyce produkcji.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych student zapoznaje się z oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym w obszarze logistyki produkcji ewidencjonując wybrane zdarzenia występujące w procesie produkcyjnym.

Ćwiczenia projektowe (15h):

W ramach ćwiczeń projektowych student dokonuje analizy i przygotowuje dokumentację procesu produkcyjnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń w formie kolokwium zaliczeniowego może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił więcej niż 1 ćwiczenie może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym nie uprawnia do dodatkowego terminu zaliczenia. Wyjątek stanowi nieobecność usprawiedliwiona na wszystkich dwóch terminach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych z wagami 50%
Obie oceny muszą być pozytywne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność obowiązkowa na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych. Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą prowadzącego i pod warunkiem, że realizowany jest ten sam temat lub w formie wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z powyższymi informacjami zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Bendkowski J., Matusek M.: Logistyka produkcji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013
 2. Szymonik A.: Logistyka produkcji Procesy Systemy Organizacja, Difin Warszawa 2012.
 3. Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł. (Red.): Logistyka produkcji – teoria i praktyka. Wyd. ILiM Poznań, 2010
 4. Brzeziński M.: Logistyka w przedsiębiorstwie. Wyd. Bellona, Warszawa 2006
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Mieszaniec J., Olejarz-Mieszaniec E.: Zastosowanie symulacji procesów logistycznych w kształceniu kadr [w:] Kwartalnik Edukacja: studia, badania, innowacje. Dodatek do nr 2, 2010
 2. Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010
 3. Mieszaniec J., Olejarz-Mieszaniec E.: Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie poznawania konsekwencji błędnych decyzji w logistycznym łańcuchu dostaw. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 48/2016, s. 61-66
Informacje dodatkowe:

Aktywność na wykładach może być premiowana.
Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustala prowadzący na początku semestru.