Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przywództwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-205-LM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Lean Manufacturing
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ślósarz Mieczysław (slosarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają zasady tworzenia zespołu i doboru jego członków w oparciu o role zespołowe i kompetencje, rozwiązywanie konfliktów. Poznają rolę i zadania lidera, coacha i mentora w zespole

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna znaczenie przywództwa w grupie pracowników IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W03 Kolokwium
M_W002 Student potrafi zidentyfikować role zespołowe i dobierać ludzi do zespołu według pełnionych ról IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W03 Kolokwium
M_W003 Student zna rodzaje i przyczyny konfliktów w zespołach i metody ich rozwiązywania IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować nowy zespół ludzki do planowanych zadań działalności produkcyjnej IPZ2A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi docenić znaczenie współpracy między członkami zespołu, reagować na powstające konflikty IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna znaczenie przywództwa w grupie pracowników + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi zidentyfikować role zespołowe i dobierać ludzi do zespołu według pełnionych ról + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna rodzaje i przyczyny konfliktów w zespołach i metody ich rozwiązywania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować nowy zespół ludzki do planowanych zadań działalności produkcyjnej - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi docenić znaczenie współpracy między członkami zespołu, reagować na powstające konflikty - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Pojęcie przywództwa. Cechy dobrego przywódcy. Autorytet formalny i nieformalny. Siatka kierownicza. Style przywództwa. Coaching i mentoring w przedsiębiorstwie. Odpowiedzialność lidera za zespół. Ryzyko w zarządzaniu zespołem. Etapu budowy zespołu. Role grupowe w zespole – metody identyfikacji ról. Rozwój osobisty lidera i jego zespołu. Konflikty w zespole – przyczyny, rodzaje i sposoby ich rozwiązywania. Delegowanie uprawnień decyzyjnych. Kreowanie nowych liderów.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Projekt procesów interpersonalnych w zespole

W ramach projektu student proponuje strukturę zespołu ludzkiego dla wybranego przedsięwzięcia biznesowego. Projektuje zespoły robocze w oparciu o role zespołowe. Planuje również procesy interpersonalne z wykorzystaniem coachingu i mentoringu, jak również projektuje plan rozwoju osobistego członków zespołu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Treści wykładowe podlegają ocenie w formie sprawdzianu pisemnego w terminie ustalonym ze studentami.
Weryfikacja wiadomości z zakresu ćwiczeń projektowych podlegają zaliczeniu na podstawie zrealizowanej pracy oraz ustnej obrony tego projektu.

Studentowi przysługują jeden termin poprawkowy kolokwium

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen z zaliczenia wykładu oraz ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne zaległości wynikające z nieobecności student może odrobić je z inną grupą lub nadrabia we własnym zakresie w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wskazane jest posiadanie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania oraz zarządzania personelem

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Stoner J. A. F. Wankel Ch. „Kierowanie”. PWE, Warszawa1992
2. Koźmiński A.: „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, 1996
3. Mc Kay M., Davis D. “Sztuka skutecznego porozumiewania się”, GWP 2004
4. Szczepanik R. " Budowanie zespołu", Helion, Gliwice, 2005
5. Holliday M. “Coaching, mentoring i zarządzanie”, Helion, Gliwice, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bator A., Fuksa D., Ślósarz M.: Identyfikacja stylów kierowania w przedsiębiorstwach wydobywczych — Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9
2. Ślósarz M. :Coaching i mentoring w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym W: Innowacje szansą rozwoju górnictwa [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 27.06.2013 /

Informacje dodatkowe:

Proces przygotowywania projektu weryfikowany będzie podczas konsultacji. Student zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w konsultacjach – minimum 5 razy w trakcie trwania semestru.