Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Controlling kosztów produkcji i usług
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-213-LM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Lean Manufacturing
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kustra Arkadiusz (kustra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Controlling kosztów produkcji i usług ma za zadanie zapoznanie studentów z istotą zarządzania efektywnością kosztową w przedsiębiorstwie. W ramach zajęć zostaną przybliżone struktury organizacyjne w ramach których controlling realizuje cele w przedsiębiorstwie. Jednocześni scharakteryzowane zostaną determinanty kształtujące zarządczy proces decyzyjny na potrzeby menadżerskie . W systemie controllingu dotyczy on funkcji zarządzania takich jak : planowanie, kontrola i motywacja.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Umiejętność identyfikacji procesów realizowanych w zdecentralizowanej strukturze przedsiębiorstwa opartej na ośrodkach odpowiedzialności. Wiedza dotycząca podstaw planowania,kontroli i motywacji w controllingu na różnych poziomach struktur decyzyjnych. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Kolokwium
M_W002 Student rozumie powiązania pomiędzy centrami odpowiedzialności w przedsiębiorstwie oraz zna logiczne powiązania pomiędzy zadaniami w ramach kaskadowania celów w podmiotach gospodarczych. IPZ2A_W05, IPZ2A_W04, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student dostrzega związki przyczynowo skutkowe pomiędzy podmiotami wewnętrznymi w przedsiębiorstwie o charakterze ośrodków odpowiedzialności. Potrafi przypisać kompetencje i odpowiedzialność w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa ukierunkowanej na realizację celów strategicznych w controllingu IPZ2A_U02, IPZ2A_U03 Kolokwium
M_U002 Student potrafi zaplanować działalność gospodarczą w postaci ilościowej i wartościowej ujętej w formie budżetów. Jednocześnie potrafi zidentyfikować główne przyczyny odchyleń występujących na etapie realizacji budżetów. IPZ2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi określić cele swoje działania i aktywnie rozwiązywać wynikające z nich problemy IPZ2A_K01, IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Umiejętność identyfikacji procesów realizowanych w zdecentralizowanej strukturze przedsiębiorstwa opartej na ośrodkach odpowiedzialności. Wiedza dotycząca podstaw planowania,kontroli i motywacji w controllingu na różnych poziomach struktur decyzyjnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie powiązania pomiędzy centrami odpowiedzialności w przedsiębiorstwie oraz zna logiczne powiązania pomiędzy zadaniami w ramach kaskadowania celów w podmiotach gospodarczych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student dostrzega związki przyczynowo skutkowe pomiędzy podmiotami wewnętrznymi w przedsiębiorstwie o charakterze ośrodków odpowiedzialności. Potrafi przypisać kompetencje i odpowiedzialność w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa ukierunkowanej na realizację celów strategicznych w controllingu + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować działalność gospodarczą w postaci ilościowej i wartościowej ujętej w formie budżetów. Jednocześnie potrafi zidentyfikować główne przyczyny odchyleń występujących na etapie realizacji budżetów. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić cele swoje działania i aktywnie rozwiązywać wynikające z nich problemy + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Controlling w przedsiębiorstwie – istota zadania i cele stawiane systemowi w ramach aktualnych wymagań zarządczych
2. Rodzaje controllingu i systematyka podziału w zalezności od struktur przedsiębiorstwa
3. Controlling a rachunkowośc zarządcza – powiązanie pomiedzy system informacyjnym a systemem zarządzania
4. Modele biznesowe przedsiębiorstw korporacyjnych – miejsce i rola procesów produkcji w wiązce celów operacyjnych i strategicznych
5. Controlling produkcji w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa
6. Ośrodki odpowiedzialności – zdecentralizowany układ centrów gospodarczych w controllingu produkcji
7. Realizacja funkcji zarządzania w centrach odpowiedzialności: planowanie, kontrola motywacja
8. Controlling strategiczny w produkcji i usługach

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Budżet całościowy przedsiębiorstwa – powiązanie pomiędzy poszczególnymi sprawozdaniami pro forma
2. Budżet operacyjny przychodów i kosztów – ustalenie wyników operacyjnych
3. Budżet inwestycyjny – określenie nakładów inwestycyjnych i wybór projektów
4. Budżet finansowy przedsiębiorstwa – ustalenie struktury finansowej
5. Model finansowy przedsiębiorstwa jako zbiór budżetów cząstkowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Formą zaliczenia wykładów jest kolokwium obejmujące pięć pytań odnoszących się do zagadnień teoretycznych omawianych na zajęciach, natomiast formą zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium zaliczeniowe. Obejmuje ono trzy zadania analityczne.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych oraz kolokwium z wykładów. Waga zaliczenia z ćwiczeń wynosi 30%, natomiast waga egzaminu z wykładów 70%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia mogą zostać odrabiane w ramach innych grup.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw rachunkowości, finansów przedsiębiorstw z poziomu studiów inżynierskich.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sierpińska Maria, Niedbała Bogusław: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWN Warszawa, 2003
2. Sierpińska Maria (red): Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2004
3. Nowak Edward: Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sierpińska Maria, Kustra Arkadiusz: Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa, 2007
2. Rola narzędzi klasy Business Intelligence w drodze do nowoczesnego controllingu operacyjnego w górnictwie węglowym na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A. — The role of Business Intelligence tools on the way to a modern operational controlling in the coal mining industry – case study of the Jastrzębska Spółka Węglowa S. A. / Krzysztof Korytko, Wojciech Lada, Arkadiusz KUSTRA, Andrzej Wróbel // Przegląd Górniczy ;

Informacje dodatkowe:

W przypadku nieobecności na zajęciach student może odrobić je z inną grupą lub w innej formie uzgodnionej z prowadzącym.