Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIPZ-2-303-LM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Lean Manufacturing
Kierunek:
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ogrodnik Romuald (rogrod@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Obowiązkowym elementem programu studiów jest wykonanie przez studenta pracy dyplomowej, która jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego.
Studenci samodzielnie realizują poszczególne etapy pisania dyplomowej pracy magisterskiej zgodne z obowiązującymi wytycznymi na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej na zadany temat z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji IPZ2A_W04, IPZ2A_W02, IPZ2A_W01, IPZ2A_W03, IPZ2A_W05 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym oraz potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie, a także określić kierunki dalszego kształcenia się IPZ2A_U04, IPZ2A_U03 Praca dyplomowa
M_U002 Student ma umiejętność przeprowadzenia badań, dokonania analizy uzyskanych wyników i przygotowania opracowania z problematyki związanej z zarządzaniem i inżynierią produkcji, także w języku obcym IPZ2A_U02, IPZ2A_U03, IPZ2A_U01 Praca dyplomowa
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstawić ją podczas obrony IPZ2A_U02, IPZ2A_U04 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego oraz potrafi określić priorytetowe cele związane z przygotowywanym pracy dyplomowej, a także potrafi uzasadniać przyjętą drogę postępowania IPZ2A_K02, IPZ2A_K03, IPZ2A_K01 Praca dyplomowa
M_K002 Student realizując pracę dyplomową rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, a także ma świadomość znaczenia działań naukowych własnej uczelni oraz potrafi popularyzować osiągnia nauki i techniki IPZ2A_K02, IPZ2A_K03 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej na zadany temat z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł informacji, także w języku obcym oraz potrafi integrować uzyskane informacje i formułować logiczne i uzasadnione wnioski i opinie, a także określić kierunki dalszego kształcenia się - - - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność przeprowadzenia badań, dokonania analizy uzyskanych wyników i przygotowania opracowania z problematyki związanej z zarządzaniem i inżynierią produkcji, także w języku obcym - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstawić ją podczas obrony - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego oraz potrafi określić priorytetowe cele związane z przygotowywanym pracy dyplomowej, a także potrafi uzasadniać przyjętą drogę postępowania - - - - - - - - - - -
M_K002 Student realizując pracę dyplomową rozumie skutki działalności inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, a także ma świadomość znaczenia działań naukowych własnej uczelni oraz potrafi popularyzować osiągnia nauki i techniki - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 575 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Inne 575 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem złożenia (rejestracji) pracy dyplomowej jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena wynikająca z oceny opiekuna pracy dyplomowej magisterskieji oceny recenzenta pracy dyplomowej magisterskiej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zasady określa opiekun pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów (zaliczenia i egzaminy).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura związana z tematem pracy magisterskiej uzgodniona z opiekunem.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bibliografia pracowników WGiG AGH na stronach Biblioteki Głównej AGH:
https://bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.